EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ТРАНСКОРДОННИХ РОЗРАХУНКІВ
В. П. Бойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.75

УДК: 336.741.243:004.738.5]:004.75

В. П. Бойко

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ТРАНСКОРДОННИХ РОЗРАХУНКІВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесів трансформації грошових відносин та сучасних тенденцій розвитку децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків, а також теоретичним засадам їх сприйняття в суспільстві як інноваційного виду грошей. Банкноти і монети, що протягом сотень років були мірилом цінності, все менше використовуються в повсякденному житті. Розвиток сучасних економічних відносин зумовлений стрімким розвитком технологій, які в значній мірі визначають напрями та сфери діяльності людей, а тема грошей та грошового обігу завжди була цікавою для економістів, які намагались знайти власний підхід до розуміння сутності поняття грошей, їх цінності та призначення у суспільних відносинах.
Визначено особливості поняття децентралізованих платіжних систем і розуміння переваг та недоліків їх використання у порівнянні з традиційними способами здійснення платежів через банківські платіжні системи дозволяють переосмислити ставлення до грошей в сучасному суспільстві. Розвиток цифрових платіжних технологій дозволяє усунути монополію комерційних банків на розрахункові операції і суттєво зменшити їх вартість, а криптовалюти все більше стають альтернативою традиційним грошам центральних банків.
У статті детально описано слабкі сторони використання криптовалют, що сповільнюють їх розвиток та основні загрози, з якими можуть стикатись користувачі при здійсненні платежів за допомогою децентралізованих платіжних систем. Розглянуті сучасні теорії інноваційного розвитку економіки свідчать, що розвиток технологій є основою забезпечення глобального лідерства передових економік світу і варто відзначити, що процеси глобалізації та взаємної фінансової інтеграції не можливі без швидких, прозорих і доступних транскордонних платежів. Але значні коливання та нестабільність цін на криптовалюти робить їх цікавими перш за все для спекулянтів — спекуляції та довгострокові інвестиції нині залишаються основним напрямом використання криптовалют.

Ключові слова: гроші; цифрові платіжні системи; розрахунки; інноваційний розвиток; біткоін.

Література

1. Васильченко З. Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці / З. Васильченко, Д. Пасевич // Банківська справа. — 2017. — № 3. — С. 115—126.
2. Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення вартості грошей залежно від їх форм в обігу / О. Дзюблюк // Світ фінансів. — 2018. — №1. — С. 82—94.
3. Олешко А. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки / А. Олешко // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — №10. — С. 22—25.
4. Гуриева Л. Теория диффузии нововведений / Л. Гуриева // Инновации: журнал. — 2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/76264ee66362f06ac3257124004c8f9c?OpenDocument
5. Хайек Ф. Частные деньги / Ф. Хайек. — М.: Баком, 1996. — 229 с.
6. Presthus W. Motivations and Barriers for End-User Adoption of Bitcoin as Digital Currency / W. Presthus, N. O'Malley // Procedia Computer Science. — 2017. — №121. — С. 89—97.
7. Rauchs M. 2nd Global cryptoasset benchmarking study / M. Rauchs, A. Blandin, K. Klein та ін. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-%20research/centres/alternative-finance/publications/2nd-global-cryptoasset-benchmarking-%20study/?fbclid=IwAR2IfUNmD8XTxAqEt3RlvE1g_T0o4tI4m5h95e8_9g0QerVhzCHhAoPrCF0#.XJYmwLhwkpu
8. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В пяти томах. Т.I От зари цивилизации до капитализма / Редкол.: Г. Фетисов (отв. ред.), А. Худокормов. — М.: Мысль, 2004. — 718 с.
9. Огляд ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік / Національний банк України. — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661687
10. Skingsley C. Why Sweden's cashless society is no longer a utopia / C. Skingsley — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/sweden-cashless-society-is-no-longer-a-utopia
11. В сети Litecoin за 2,5 минуты была произведена транзакция на $99 млн / ForkLog: онлайн портал про криптовалюти — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://forklog.com/v-seti-litecoin-za-2-5-minuty-byla-proizvedena-tranzaktsiya-na-99-mln
12. Remittance Prices Worldwide / The World Bank — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_sept_2018.pdf
13. Оглядач блоків / Вlockchain.com — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.blockchain.com/ru/explorer
14. Как биткоин-биржи манипулируют объемами торгов / Forklog: онлайн портал про криптовалюти — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://forklog.com/kak-bitkoin-birzhi-manipuliruyut-obemami-torgov
15. Durden T. What Is The Lightning Network? / T. Durden — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.zerohedge.com/news/2019-03-09/what-lightning-network
16. Что такое Lightning Network? / Forklog: онлайн портал про криптовалюти — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://forklog.com/chto-takoe-lightning-network-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih
17. Подписи Шнорра / Bitnovosti: онлайн портал про криптовалюти — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bitnovosti.com/2018/05/07/schnorr-signatures
18. Crypto Crime Series: Decoding Hacks / Chainalysis. — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-crime-hacks
19. Чем опасна Атака 51% для биткоина и блокчейна / ProstoCoin: онлайн портал про криптовалюти — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://prostocoin.com/blog/attack-51
20. Dawson T. Most expensive transaction in Ethereum Blockchain history?? / T. Dawson — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://medium.com/amberdata/most-expensive-transaction-in-ethereum-blockchain-history-99d9a30d8e02
21. Falkon S. The Story of the DAO? — Its History and Consequences / S. Falkon. — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://medium.com/swlh/the-story-of-the-dao-its-history-and-consequences-71e6a8a551ee
22. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное/ Дж. Кейнс. — М. Эксмо, 2008. — 960 с.

V. Boiko

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING DECENTRALIZED PAYMENT SYSTEMS AS AN INNOVATIVE METHOD FOR CROSS-BORDER SETTLEMENTS

Summary

The article is devoted to the study of the transformation processes of monetary relations and modern trends of the development of decentralized payment systems as an innovative method of cross-border settlements, as well as the theoretical foundations of their perception in society as an innovative type of money. Banknotes and coins, which for hundreds of years have been a measure of value, are less and less used in everyday life. The development of modern economic relations is conditioned by the rapid development of technologies that largely determine the directions and areas of human activity, and the theme of money and money circulation has always been of interest to economists who tried to find their own approach to understanding the essence of the concept of money, its value and its purpose in public relations.
Defined features of the concept of decentralized payment systems and understanding the advantages and disadvantages of their use compared with the traditional methods of making payments through bank payment systems make it possible to rethink the attitude to money in modern society. The development of digital payment technologies can eliminate the monopoly of commercial banks in settlement operations and significantly reduce their cost, and cryptocurrencies become increasingly an alternative to the traditional money of central banks.
The article describes in detail the weaknesses in the use of cryptocurrencies, which slow down their development and the main threats that users may face when making payments with decentralized payment systems. Considered modern theories of innovative economic development have shown that technology development is the basis of global leadership of the advanced economies of the world, and it is worth noting that globalization and mutual financial integration are not possible without fast, transparent and affordable cross-border payments. But significant volatility and price instability of prices for cryptocurrencies makes them interesting primarily for speculators — speculation and long-term investment are currently the main focus of the use of cryptocurrencies.

Keywords: money; digital payment systems; settlements; innovative development; bitcoin.

References

1. Vasilchenko, Z. and Pasevich, D. (2017), "Contemporary trends in the market of electronic banking in foreign and domestic practice", Bankivska sprava, vol. 3, pp.115—126
2. Dzubluk, O. (2018), "Theoretical aspects of determining the value of money depending on their forms in circulation", Svit finansiv, vol. 1, pp. 82—94.
3. Oleshko, A. (2018), "Innovative trends of cashless economy development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 22—25.
4. Gurieva, L. (2005), "Theory of Diffusion Innovations", [Online], available at: http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/76264ee66362f06ac3257124004c8f9c?OpenDocument (Accessed 2005).
5. Hayek, F. (1996) "Private money", Bakom, Moscow, Russia.
6. Presthus, W. and N. O'Malley (2017), "Motivations and Barriers for End-User Adoption of Bitcoin as Digital Currency", Procedia Computer Science, vol. 121, pp. 89—97.
7. Rauchs, M. (2018), "2nd Global Cryptoasset Benchmarking Study", [Online], available at: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-%20research/centres/alternative-finance/publications/2nd-global-cryptoasset-benchmarking-%20study/?fbclid=IwAR2IfUNmD8XTxAqEt3RlvE1g_T0o4tI4m5h95e8_9g0QerVhzCHhAoPrCF0#.XJYmwLhwkpu (Accessed Dec 2018).
8. Fetysov, G. (2004) "Myrovaya ekonomicheskaya mysl'. Scvoz prizmu vekov", [World economic thought. Through the prism of the ages], vol. 1, Misl', Moscow, Russia.
9. National Bank of Ukraine (2019) "Overview of Payment Card Market and Payment Infrastructure of Ukraine in 2018", [Online], available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=89102860 (Accessed 22 Feb 2019).
10. Skingsley, C. (2018) "Why Sweden's cashless society is no longer a utopia", [Online], available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/sweden-cashless-society-is-no-longer-a-utopia (Accessed 10 Nov 2018).
11. ForkLog (2018), "In Litecoin network, a transaction for $ 99 million was completed in 2.5 minutes", [Online], available at: https://forklog.com/v-seti-litecoin-za-2-5-minuty-byla-proizvedena-tranzaktsiya-na-99-mln (Accessed 23 Apr 2018).
12. The World Bank (2018), "Remittance Prices Worldwide", [Online], available at: https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_sept_2018.pdf (Accessed 27 Sep 2018).
13. Вlockchain explorer, [Online], available at: https://www.blockchain.com/ru/explorer
14. ForkLog (2019), "How bitcoin exchanges manipulate trading volumes", [Online], available at: https://forklog.com/kak-bitkoin-birzhi-manipuliruyut-obemami-torgov (Accessed 21 Mar 2019).
15. Durden, T. (2019), "What Is The Lightning Network?", [Online], available at: https://www.zerohedge.com/news/2019-03-09/what-lightning-network (Accessed 09 Mar 2019).
16. ForkLog (2019), "What is the Lightning Network?", [Online], available at: https://forklog.com/chto-takoe-lightning-network-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih (Accessed 20 Feb 2019).
17. Bitnovosti (2018), "Schnorr signatures", [Online], available at: https://bitnovosti.com/2018/05/07/schnorr-signatures (Accessed 07 May 2018).
18. Chainalysis (2019), "Crypto Crime Series: Decoding Hacks", [Online], available at: https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-crime-hacks (Accessed 28 Jan 2019).
19. ProstoCoin (2018), "What is dangerous Attack 51% for Bitcoin and blockchain", [Online], available at: https://prostocoin.com/blog/attack-51 (Accessed 04 Dec 2018).
20. Dawson, T. (2019), "Most expensive transaction in Ethereum Blockchain history??", [Online], available at: https://medium.com/amberdata/most-expensive-transaction-in-ethereum-blockchain-history-99d9a30d8e02 (Accessed 20 Feb 2019).
21. Falkon, S. (2017), "The Story of the DAO? — Its History and Consequences", [Online], available at: https://medium.com/swlh/the-story-of-the-dao-its-history-and-consequences-71e6a8a551ee (Accessed 24 Dec 2017).
22. Keynes, J. (2008), "The General Theory of Employment, Interest and Money. Favorites", Eksmo, Moscow, Russia.

№ 8 2019, стор. 75 - 82

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

В. П. Бойко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Boiko

post-graduate student at the Department of International Finance of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2810-7788

Як цитувати статтю

Бойко В. П. Переваги та недоліки використання децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 75–82.

Boiko, V. (2019), “Advantages and disadvantages of using decentralized payment systems as an innovative method for cross-border settlements”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 75–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.