EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. С. Єфремова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.57

УДК: 334.012.61-022.51:658.5(477)

О. С. Єфремова

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті йдеться про види та способи досягнення державної підтримки для малого підприємництва в Україні. Серед сучасних інструментів оцінювання державної підтримки слід виділити саме "конкурентоспроможність". Згруповано 12 блоків, що визначають конкурентоспроможність сукупністю установ, політики та факторів, що формулюють рівень продуктивності економіки, яка встановлює рівень процвітання, котрого може досягти економіка. Ці блоки показників організовані в три підіндекси: основні вимоги, підвищення ефективності, інновації, фактори. Домінуючим в оцінці ефективності державного управління виступає критерій економічної ефективності. Концептуалізація самого поняття "соціальна ефективність". Роль малого підприємництва визначається вирішенням завдань щодо підвищення стійкості й інноваційного характеру економічного зростання, зниження соціальної напруженості і забезпечення зростання зайнятості щодо формування масового середнього класу. Розкрито План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні до 2020 року. Сформовано "вхідні" та "вихідні" елементи концепції підтримки конкурентоспроможності малого підприємництва. Висвітлено вплив факторів економічного зростання малого підприємництва на його конкурентоспроможність.

Ключові слова: мале підприємництво; конкурентоспроможність; державні програми розвитку МП; індекс конкурентоспроможності; Стратегія розвитку МСП.

Література

1. Дєєва Н.Е., Хмурова В.В. Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін / Н.Е. Дєєва, В.В. Хмурова // Економіка України. № 9 (682). — Державне під-во "Економіка України", 2018. — С. 99—111.
2. Король С.Я. Соціально відповідальне підприємство: поняття, ідентифікація, рівні / С.Я. Король // Економіка України. № 6 (679). — Державне під-во "Економіка України", 2018. — С. 69—83.
3. Зубчик О.А. Методологічні аспекти оцінювання державної політики: "конкурентоспроможність" і "політичний час" / О.А. Зубчик // Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2018. № 2 (62). С. 12—16.
4. Безус П.І. Управління конкурентоспроможністю організації в умовах євроінтеграції / П.І. Безус, В.І. Терефенко // Технології та дизайн. — К.: КНУТД, 2018. — № 2 (27). — URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2018_2_27.pdf
5. Лагутін В.Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства / В.Д. Лагутін // Економіка України. № 9 (682). — Державне під-во "Економіка України", 2018. — С. 13—25.
6. Корольова С.Г., Макалюк І.В. Вплив держави на розвиток підприємництва / С.Г. Корольова, І.В. Макалюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/ journal042018.pdf.
7. The Global Competitiveness Report 2017—2018. [Electronic resource]. — URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf
8. The Global Competitiveness Index. Report. The World Economic Forum. [Electronic resource]. — URL: https://www.weforum.org/reports
9. Багдасарьян И.С., Сочнева Е.Н. Социальное предпринимательство: место и роль в региональной экономике инновационного развития // Фундаментальные исследования. — 2016. — № 9-2. — С. 321—324. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40742 (дата обращения: 21.01.2019)
10. Уманців Ю.М., Міняйло О.І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економіка України. № 9 (682). — Державне під-во "Економіка України", 2018. — С. 37—49.
11. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року / затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 292-р.
12. Індекс настроїв малого бізнесу. Спільне дослідження ЛІГА:ЗАКОН та ЕВА в рамках проекту Unlimit Ukraine, Індекс настроїв малого бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eba.com.ua/wp— content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyiv-malogo— biznesu.pdf
13. Britchenko I., Polishchuk Ye., Varnaliy Z. et al. Development of Small and Medium Enterprises: the EU and East#Partnership Countries Experience: monogr. — Tarnobrzeg: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. prof. Stanislawa Tarnowskiego, 2018. — 378 р.
14. Лукашова Л.В. Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні / Л.В. Лукашова // Економіка України. — № 9 (682). — Державне під-во "Економіка України", 2018. — С. 112—122.

O. Yefremova

COMPETITIVE SMALL ENTERPRENEURSHIP STATE SUPPORT IN UKRAINE

Summary

The article deals with the ways and means of small entrepreneurship state support achieving in Ukraine. The contemporary approaches are highlighted which are based on a social approach appeals not only to a generalizing view of the structure of social relations but also links with the stages of production and consumption of a social product. Among the modern instruments for state support evaluating, it is precisely "competitiveness" should be emphasized. There are 12 blocks that determine the competitiveness of institutions set, policies and factors that formulate the level of economy productivity, which sets the prosperity level that the economy can achieve. These blocks of indicators are organized into three sub-indexes: basic requirements, efficiency gains, innovations, factors. The economic efficiency criterion is dominant in the assessment of public administration efficiency. Conceptualization of "social efficiency" concept. The role of small entrepreneurship is determined by solving the problems of increasing the sustainability and innovative nature of economic growth, reducing social tension and ensuring employment growth according to the mass middle class formation. The Action Plan on the implementation of Small and Medium Enterprises Development Strategy in Ukraine until 2020 is revealed. Input and output elements of the competitiveness of small entrepreneurship support concept are formed. The economic growth influence factors of small entrepreneurship competitiveness are highlighted. The influence of small entrepreneurship economic growth factors on the small entrepreneurship competitiveness, where small entrepreneurship is the most flexible organizational form of economy with the use of labor resources of society is investigated. It is proved that such categories as "economic growth" and "competitiveness" of small entrepreneurship are interdependent, since their evaluation can be carried out in two directions, such as quantitative changes in production and structural changes in the economy. It is determined that this form of economic activity best takes into account the achieved level of social division of labor and opens perspectives for the development of an innovative economy.

Keywords: а small entrepreneurship; a competitiveness; state development SE programs; a competitiveness index; SME development strategy.

References

1. Dieieva, N. E. and Khmurova, V.V. (2018), "Public-Private Partnership: interests of stakeholders", Ekonomika Ukrainy, vol. 9 (682), pp. 99—111.
2. Korol, S. Ya. (2018), "Socially Responsible Enterprise: concept, identification, levels", Ekonomika Ukrainy, vol. 6 (679), pp. 69—83.
3. Zubchyk, O. A. (2018), "Methodological aspects of the evaluation of state policy: "competitiveness" and "political time", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 2 (62), pp. 12—16.
4. Bezus, P. I. (2018), "Management organization in the competitiveness of European integration managing change in output", Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Tekhnolohii ta Dyzainu [Online], vol. 2 (27), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2018_2_27.pdf (Accessed 10 April 2019).
5. Lahutin, V. D. (2018), "Institutes and economic mechanisms of stability and development of society", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 13—25.
6. Korol'ova, S.H. and Makaliuk, I.V.(2018), "The state's influence on entrepreneurship development", available at: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/ journal042018.pdf. (Accessed 10 April 2019).
7. The Global Competitiveness Report 2017-2018. (2018), available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf. (Accessed 10 April 2019).
8. The Global Competitiveness Index. Report. (2018), "The World Economic Forum", available at: https://www.weforum.org/reports (Accessed 10 April 2019).
9. Bahdasar'ian, Y.S. and Sochneva, E.N. (2016), "Social entrepreneurship: the place and role in the regional economy of innovative development", Fundamental'nye issledovanija, vol. 9-2, [Online], available at: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40742 (Accessed 10 April 2019).
10. Umantsiv, Yu. M. and Miniajlo, O.I. (2018), "Economic policy of the state in the conditions of global transformations", Ekonomika Ukrainy, vol. 9 (682) pp. 37—49.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) "Strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva-v-ukrayini-na-period-do-2020-roku (Accessed 10 April 2019).
12. LIHA: ZAKON and EBA (2018), " Small business sentiment index", available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu.pdf (Accessed 10 April 2019).
13. Britchenko, I. Polishchuk, Ye. and Varnaliy, Z. (2018), Development of Small and Medium Enterprises: the EU and East#Partnership Countries Experience, Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. prof. Stanislawa Tarnowskiego, Tarnobrzeg, Poland.
14. Lukashova, L.V. (2018), "Imperatives of small business development in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 9 (682), pp. 112—122.

№ 9 2019, стор. 57 - 64

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 481

Відомості про авторів

О. С. Єфремова

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

O. Yefremova

postgraduate student of Economics and Competition Policy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-6614-0872

Як цитувати статтю

Єфремова О. С. Державна підтримка конкурентоспроможного малого підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.57

Yefremova, O. (2019), “Competitive small enterpreneurship state support in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.