EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КИЄВА
В. В. Лойко, С. М. Обушний, Ю. М. Жукова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.5

УДК: 300.322

В. В. Лойко, С. М. Обушний, Ю. М. Жукова

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КИЄВА

Анотація

У статті досліджено питання ефективності залучення інвестицій в економіку України, зокрема, в економіку Києва. За проведеним аналізом динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України, та, зокрема, Києва, зроблено наступні висновки. Динаміка надходження інвестицій в економіку України не є рівномірною. Обсяги іноземних інвестицій зростали із року у рік до 2014 р. включно. З 2015 р. почалось зниження обсягів прямих іноземних інвестицій. У 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на 28,58 % у порівнянні із 2014 р. У 2018 р. обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на 15,84 % у порівнянні із 2015 р. і на 17, 21% у порівнянні із 2010 р. Це свідчить про зниження інвестиційної привабливості економіки України як об'єкта інвестування і про недовіру інвесторів. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку міста Києва за досліджуваний період 2010—2018 рр. зросли на 3,91 %. Питома вага прямих іноземних інвестицій в економіку міста Києва склала у 2018 р. 50,63 % від загального обсягу іноземних інвестицій в економіку країни. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку Києва за період 2010—2018 рр. зросли на 25,51 %. Це свідчить про зростання інвестиційної привабливості економіки Києва як об'єкта інвестування. Найбільш привабливим видом діяльності для залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України є фінансова і страхова діяльність. За досліджуваний період обсяг капітальних інвестицій в економіку міста Києва зріс у 2,53 рази. Найбільший рівень зростання інвестицій спостерігався у підприємства сільського, лісового та рибного господарства (зростання у 19,3 рази), найменший рівень темпів зростання інвестицій був у підприємств будівництва. Найбільший обсяг капітальних інвестицій підприємств міста Києва здійснюється за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Можна констатувати, що в економіці міста Києва існують резерви щодо збільшення обсягів інвестування, зростання кількості реалізованих інвестиційних проектів.

Ключові слова: Київ; економіка міста; іноземні інвестиції; обсяги; динаміка; ефективність; перспективи.

Література

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення 27.04.2019).
2. Заха Д. Ціна відкритості: який вплив прямих іноземних інвестицій на економіки України. URL: https://voxukraine.org/uk/tsina-vidkritosti-yakij-vpliv-pryamih-inozemnih-investitsij-na-ekonomiku-ukrayini/ (дата звернення 01.05.2019).
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 01.05.2019).
4. Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3597&lang=1 (дата звернення 01.05.2019).
5. Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Капітальні інвестиції. URL: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2724&lang=1 (дата звернення 28.04.2019).
6. Бурлака Н.І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. Рубрика: Економічні науки. 2019. № 8. С. 37—44.
7. Офіційний сайт. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Соціально-економічний розвиток. Річні звіти про діяльність КМДА. Річний звіт м. Києва за 2017р.. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2018/9/3/Richyi_zvit_2017.pdf (дата звернення 27.04.2019).

V. Loiko, S. Obushnyi, Ju. Zhukova

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF KYIV

Summary

In the article the question of efficiency of attraction of investments in the economy of Ukraine, in particular, in the economy of Kiev is investigated. According to the analysis of dynamics of direct foreign investments into the economy of Ukraine, and in particular, Kiev, the following conclusions were made. The dynamics of inflow of investments into the Ukrainian economy is not uniform. Volumes of foreign investment grew from the river in the year up to 2014 inclusive. Since 2015, the volume of direct foreign investments has started to decrease. In 2015, foreign direct investment declined by 28.58% compared to 2014. In 2018, foreign direct investment declined by 15.84% compared to 2015 and by 17, 21% compared to 2010 This indicates a decrease in the investment attractiveness of Ukraine's economy as an investment object and a lack of confidence among investors. The volume of direct foreign investments in the economy of Kyiv for the period of 2010-2018 increased by 3.91%. The share of direct foreign investments in the economy of Kiev in 2018 was 50.63% of the total volume of foreign investment in the country's economy. The volumes of direct foreign investments in the economy of Kyiv for the period of 2010—2018 grew by 25.51%. This indicates an increase in investment attractiveness of Kyiv's economy as an investment object. Financial and insurance activities are the most attractive type of activity to attract foreign direct investment to the Ukrainian economy. In the period under study, the volume of capital investments in the economy of Kyiv increased by 2.53 times. The highest level of investment growth was observed in the enterprises of agriculture, forestry and fishing (19.3 times growth), the lowest level of investment growth was in construction companies. The largest volume of capital investments of enterprises of the city of Kiev is carried out at the expense of own funds of enterprises and organizations. It can be stated that in the Kyiv's economy there are reserves for increasing investment volumes, growth in the number of implemented investment projects.

Keywords: Kyiv; city economy; foreign investment; volumes; dynamics; efficiency; prospects.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 27 April 2019).
2. Zaha, D. (2018), "Price of openness: what is the impact of foreign direct investment on Ukraine's economy", available at: https://voxukraine.org/uk/tsina-vidkritosti-yakij-vpliv-pryamih-inozemnih-investitsij-na-ekonomiku-ukrayini/ (Accessed 1 May 2019).
3. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1 May 2019).
4. Official site of the Main Department of Statistics of Kyiv (2019), "Foreign economic activity", available at: http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3597&lang=1 (Accessed 01.05.2019).
5. Official site of the Main Department of Statistics of Kyiv (2019), "Capital Investments", available at: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2724&lang=1 (Accessed 28 April 2019).
6. Burlaka, N.I. (2019), "Development of investment activity of Ukrainian enterprises", Investments: practice and experience. Topic: Economics, vol. 8, pp. 37—44.
7. The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA) (2017), "Activity. Socio-economic development. Annual reports on activity of KSCA. Annual report of Kyiv 2014-2017", available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 26 April 2019).

№ 10 2019, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 454

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


С. М. Обушний

к. е. н., заступник декана факультету інформаційних технологій та управління,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

S. Obushnyi

PhD in Economics, Vice-Dean of the Faculty of Information Technology and Management, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6936-955X


Ю. М. Жукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Ju. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economic,Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6312-9600

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Обушний С. М., Жукова Ю. М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку києва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.5

Loiko, V., Obushnyi, S. and Zhukova, Ju. (2019), “Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of kyiv”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.