EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТ ЛОГІСТИЧНОГО СЕГМЕНТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
О. В. Назаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.5

УДК: 657:338.4

О. В. Назаренко

АУДИТ ЛОГІСТИЧНОГО СЕГМЕНТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

Анотація

Формування логістики як концепції, необхідність відповідати сучасним вимогам управління спонукає до становлення та розвитку окремого напряму аудиту — аудиту логістичної діяльності підприємства.
Метою дослідження є обгрунтування доцільності застосування, розкриття сутності та визначення можливих векторів розвитку аудиту логістичного сегменту діяльності підприємства в сучасних бізнес-умовах.
Аудит логістичного сегмента діяльності підприємства виступає ефективним інструментом постійного вдосконалення окремих компонентів логістичних процесів. Місією цього напряму аудиту є підтримка логістичних рішень, які приймаються на підприємстві.
Створення бази даних є вихідною результативною інформацією, яка може бути використана для оцінки окремих складових операційної логістичної системи, що сприятиме ідентифікації можливості оптимізації їх продуктивності.
Аудит логістичного сегменту — це метод комплексної та незалежної діагностики функціональності логістичної системи підприємства. Детермінативна стратегія, тактика та план зняття дефіциту наявних товарно-матеріальних цінностей виступає частиною цього напряму аудиту та подальшого вдосконалення логістичної системи.
Запровадження нових технологій в організації бізнесу вимагає від компаній переосмислення власної логістичної стратегії для підвищення власної конкурентоспроможності. Для вирішення вищеозначених питань, слід провести аудит функціонування логістичного сегменту господарюючого суб'єкта. В статті ідентифіковано інформаційне забезпечення ситуаційного аналізу та окремі його компоненти.
Імплементація технології LFA виступає ефективним засобом оптимізації. Використання її переваг дозволить скоротити час розробки і впровадження інновацій у сфері логістики підприємства.

Ключові слова: аудит; бізнес-процес; логістика; логістичний сегмент; логістична стратегія.

Література

1. Гордієнко М.І., Назаренко О.В. Економічна сутність складових господарського контролю. Економіка АПК. № 9. 2007. С. 78—83.
2. Назаренко О.В. Обліково-аналітичні аспекти групування витрат операційної діяльності логістичного сегменту підприємства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". № 4. 2019. — URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15548346249532.pdf
3. Окландер М.А. Логістика: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

O. Nazarenko

AUDIT OF THE LOGISTICS SEGMENT OF ENTERPRISE'S ACTIVITIES: COMPONENTS AND PRIORITIES

Summary

Formation of logistics as a concept, the need to meet modern management requirements encourages the establishment and development of a separate audit direction — the audit of the logistics of the enterprise.
The purpose of the research is to substantiate the expediency of application, disclosure of the essence and determination of possible vectors for the development of an audit of the logistics segment of the enterprise in modern business conditions.
Audit of the logistics segment of the enterprise is an effective tool for the continuous improvement of individual components of logistics processes. The mission of this audit is to support logistic decisions made at the enterprise.
Creating a database is the initial productive information that can be used to assess the individual components of the operating logistics system, which will help identify opportunities to optimize their performance.
The audit of the logistics segment is a method of complex and independent diagnostics of the functionality of the enterprise logistics system. Determinative strategy, tactics and a plan to eliminate the shortage of existing inventory items is a part of this audit line and further improvement of the logistics system.
The introduction of new technologies in business organization requires companies to rethink their own logistics strategy to increase their own competitiveness. To address the above issues, the operation of the logistics segment of an economic entity should be audited. The article identifies the information support of the situational analysis and its individual components.
The implementation of LFA technology is an effective optimization tool. Using its advantages will reduce the time for developing and implementing innovations in the field of enterprise logistics.

Keywords: audit; business process; logistics; logistics segment; logistics strategy.

References

1. Ghordijenko, M.I. and Nazarenko, O.V. (2007), "The economic essence of the components of economic control", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 78—83.
2. Nazarenko, O. V. (2019), "Аccounting and analytical aspects of grouping the costs of operating activities of the logistics segment of the enterprise", "Internauka", Serija: "Ekonomichni nauky", [Online], vol. 4, available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15548346249532.pdf (Accessed 18 May 2019).
3. Oklander, M.A. (2008), Loghistyka [Logistics], Centr uchbovoji literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7546-174X

Як цитувати статтю

Назаренко О. В. Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.5

Nazarenko, O. (2019), “Audit of the logistics segment of enterprise's activities: components and priorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.