EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОБРОБКИ ДАНИХ З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Г. М. Чабан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.81

УДК: 338.246.8

Г. М. Чабан

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОБРОБКИ ДАНИХ З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Анотація

Досліджено актуальні питання підвищення методичного та інструментального рівня забезпечення фахівців і атестованих експертів, які займаються питаннями безпеки польотів, якості процесів обслуговування повітряного руху та можуть залучатися експертною установою до розслідування авіаційних подій в системі обслуговування повітряного руху цивільної авіації України. Встановлено необхідність високого рівня для забезпечення адекватності, об'єктивності та оперативності виконання аналізу з розслідування авіаційної події. Досліджено систему обробки даних з безпеки польотів як певний засіб захисту державного підприємства обслуговування повітряного руху України і його працівників від можливо необгрунтованих звинувачень або притягнення до відповідальності за авіаційні події, що можуть ініціюватися з боку адміністративних, службових, прокурорських, судових органів та страховиків.
Досліджені проблемні питання цивільної авіації вказують на необхідність першочергового вкладення фінансів у розвиток безпеки цивільної авіації, а саме у розвиток і впровадження системи обробки даних з безпеки польотів для автоматизації процесів оперативної реконструкції, обробки та аналізу авіаційних подій та інцидентів у контрольованому просторі України. Реалізація проекту системи обробки даних з безпеки польотів дасть можливість попередити ризики, уникнути загибелі людей та буде сприяти сталому розвитку підприємства та його персоналу в майбутньому. Обгрунтовуються принципи організаційно-економічного механізму розрахунку вартості впровадження системи обробки даних з безпеки польотів для успішної реалізації системи управління ризиками на підприємстві. Запропоновано концептуальні засади до методології розрахунку очікуваної вартості впровадження системи обробки даних з безпеки польотів для авіаційних підприємств з виділенням основного положення, принципів, методів, інструментів та методології.
Доведено, що впровадження системи обробки даних з безпеки польотів є важливим аналітичним механізмом у системі управління ризиками. Визначено, що запровадження відповідної системи управління ризиками з врахуванням відповідної політики, стратегії, цілей та мети загальної діяльності підприємства є необхідною умовою для уникнення або зниження негативних наслідків. Доведено, що впровадження системи обробки даних з безпеки польотів приведе до підвищення ефективності економічної діяльності та сталого розвитку підприємства, дозволить мінімізувати негативні наслідки та уникнути катастроф в подальшому, сприятиме виявленню причин авіаційних подій і відповідних факторів небезпеки для подальшої оцінки супутніх ризиків і своєчасному прийманні обгрунтованих рішень стосовно належних заходів з безпеки польотів. Тому важливо розрахувати очікувану вартість проекту впровадження такої системи, оскільки вона є життєво необхідною на підприємстві обслуговування повітряного руху.

Ключові слова: цивільна авіація; системний підхід; ефективність; система обробки даних з безпеки польотів; очікувана вартість; розрахунок система управління ризиком; уникнення ризику; автоматизація процесів; авіаційні події.

Література

1. Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 р. N 922-VIII (з змінами та доповненнями).
2. Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2017 №3304-06/48844-06 "Щодо передумов здійснення закупівель".
3. Пояснювальна записка до фінансового плану Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на 2019 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files
4. Guide to Methods & Tools for safety analysis in air traffic management, GAIN Working Group B, Analytical Methods and Tools, First Edition, June 2003. (Керівництво щодо методів та інструментів аналізу безпеки управління повітряним рухом).
5. IDS REF: RM/2016/0413 UkSATSE AIM -STATIC AND DYNAMIC Aeronautical Data Quality and Airspace Coordination System. Budgetary proposal for AIM in UkSATSE AIM /ADQ /ASM — Section 7.4. SUMMARY OF BUDGETARY PRICE. (Тендерна пропозиція Акціонерної компанії IDS щодо впровадження в Украерорусі системи електронного менеджменту аеронавігаційної інформації).
6. https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-calculators

H. Chaban

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM DETERMINING THE VALUE OF IMPLEMENTATION OF THE DATA PROCESSING COMPONENT FOR SAFETY OF RISKS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF RISKS

Summary

The actual issues of improving the methodological and instrumental level of providing specialists and crtified experts dealing with safety issues, quality of air traffic services processes and can be involved by an expert institution to investigate aviation events in the system of air traffic services of civil aviation of Ukraine are explored.
The investigated issues of civil aviation indicate the necessity of the primary investment of finance in the development of safety of civil aviation, namely the development and implementation of a system of flight data security processing for the automation of operational reconstruction, processing and analysis of aviation events and incidents in the controlled space of Ukraine. The implementation of the flight safety data system project will enable you to prevent risks, avoid deaths and contribute to the sustainable development of the company and its personnel in the future. The principles of the organizational and economic mechanism for calculating the cost of introducing a system for processing flight safety data for successful implementation of the risk management system at the enterprise are substantiated. The conceptual bases for the methodology for calculating the expected cost of implementing the flight data security data processing system for aviation enterprises with the allocation of the basic position, principles, methods, tools and methodology are proposed.
The introduction of a flight safety data processing system is proved to be an important analytical mechanism in the risk management system. It has been determined that the introduction of an appropriate risk management system, taking into account relevant policies, strategies, goals and objectives of the overall activity of the enterprise, is a prerequisite for avoiding or reducing negative consequences. It has been proved that the introduction of a safety data processing system will increase the efficiency of economic activity and sustainable development of the enterprise, will minimize the negative consequences and avoid future disasters, will help to identify the causes of aviation events and relevant hazard factors for further assessment of the associated risks and timely adoption of sound solutions. on appropriate safety measures. Therefore, it is important to calculate the expected cost of a project for the introduction of such a system, since it is vital for the air traffic service company.

Keywords: civil aviation; system approach; efficiency; flight safety data processing system; expected value; calculation of risk management system; risk avoidance; automation of processes; aviation events.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Public Procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/922-19 (Accessed 30 May 2019).
2. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), Letter "On the preconditions for the implementation of procurement", available at: http://me.gov.ua/Files/Download?id=286ebf3c-8553-492a-b8e9-e9a3bb19486b (Accessed 30 May 2019).
3. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2018), "Explanatory note to the financial plan of the State Air Traffic Management Service of Ukraine for 2019", available at: ttps://mtu.gov.ua/files (Accessed 30 May 2019).
4. GAIN (2003), Guide to Methods & Tools for safety analysis in air traffic management, Analytical Methods and Tools, First Edition, GAIN Working Group B.
5. IDS REF (2016), UkSATSE AIM -STATIC AND DYNAMIC Aeronautical Data Quality and Airspace Coordination System. Budgetary proposal for AIM in UkSATSE AIM /ADQ /ASM - Section 7.4. SUMMARY OF BUDGETARY PRICE.
6. The United States Inflation Calculators (2019), available at: https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-calculators (Accessed 30 May 2019).

№ 12 2019, стор. 81 - 87

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів та банківської справи,ПНВЗ "Європейський університет"

H. Chaban

Postgraduate student, department of finances and banking, European university

ORCID:

0000-0003-0873-735X

Як цитувати статтю

Чабан Г. М. Організаційно-економічний механізм визначення вартості впровадження комплексу обробки даних з безпеки польотів у системі управління ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 81–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.81

Chaban, H. (2019), “Organizational and economic mechanism determining the value of implementation of the data processing component for safety of risks in the system of management of risks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 81–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.