EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗВО УКРАЇНИ
М. В. Кладченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.88

УДК: 378.014.543

М. В. Кладченко

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗВО УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено оцінювання можливих напрямів розвитку системи фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти України. Визначено основні принципи ефективного забезпечення закладів вищої освіти, а саме: мобілізація достатнього обсягу фінансових ресурсів, використання результативного фінансового механізму, адаптація механізму фінансового забезпечення до напрямів та тенденцій суспільного розвитку, залучення дієвих механізмів оптимізації поточних витрат, забезпечення релевантності освітньої послуги. Зазначено, що фінансова політика держави у сфері вищої освіти є визначальною щодо формування механізму фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти. Основним інструментом державного регулювання фінансових відносин у сфері вищої України виступає державний бюджет. Досліджено вплив бюджетних видатків на фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти та обгрунтовано необхідність відходу від розподілу бюджетних коштів виходячи від досягнутого, які грунтуються на показниках витратності. Зазначено, що за умов обмеженості бюджетних ресурсів, важливим напрямом розвитку системи фінансового забезпечення вищої освіти України є ефективне залучення коштів традиційних недержавних джерел фінансового забезпечення та пошук альтернативних. Окреслено основні тенденції суспільного розвитку, які визначають можливі напрями диверсифікації джерел фінансового забезпечення вищої освіти в Україні. Визначено вплив дистанційного навчання на оптимізацію поточних витрат державних закладів вищої освіти. Наголошено, що головна ціль фінансового забезпечення вищої освіти в Україні є формування такого освітнього середовища, яке зможе запевнити споживачів, що вони знайдуть у обраних ними освітніх програмах, високу якість та релевантність.

Ключові слова: фінансове забезпечення; державний заклад вищої освіти; видатки бюджету; диверсифікація; освіта протягом життя; дистанційне навчання.

Література

1. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія в трансформаційній економіці. Наукові праці НДФІ. 2004. 6 (29).
2. Макогон В.Д. Бюджет як інструмент економічного зростання. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28 (1). С. 203—208.
3. Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів. Економіка України. 2012. № 9. С. 24—32.
4. Звіт про результати аналізу формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, Рахункова палата України, Київ, 2015.
5. Доповідна записка Про реформування фінансування та економічних відносин у сфері вищої освіти — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/02/pro-reformuv-finan suvannya-ta-ekon-vidnosin-1.doc
6. Кошторис 2201280 на 2017 рік "Підготовка кадрів КНУ ім. Т. Шевченка" Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Koshtorys2017.pdf
7. Кошторис 220160 на 2017 рік "Підготовка кадрів КПІ ім. І Сікорського" — Режим доступу: https://kpi.ua/2017-cost_estimate
8. Кошторис 220160 на 2017 рік "Підготовка кадрів КНЕУ" — Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/dostup/vik_kosht/
9. Кошторис 220160 на 2017 рік "Підготовка кадрів КНТЕУ" — Режим доступу: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=7381&uk
10. Валовий внутрішній продукт 1990 — 2017 роки. Державна служба статистики України — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/xls/vvp_u.xlsx
11. Проект предварительного доклада о подготовке глобальной конвенции о признании квалификаций высшего образования, Париж, 2015.
12. План використання бюджетних коштів КНУ ім. Т. Шевченка за кошторисом 2201280 на 2018 рік — Режим доступ: http://www.univ.kiev.ua/ua/officia
13. План використання бюджетних коштів УжНУ на 2018 рік за кошторисом 220160 — Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/450
14. План використання бюджетних коштів ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2018 рік за кошторисом 220160: http://www.chnu.edu.ua/index.php?op=debug&page=/ua/finans_inf/02
15. Пурій Г.М. Експорт освітніх послуг як напрям диверсифікації джерел фінансового забезпечення ВНЗ. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 211—215.
16. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2010—2017 рр., Державна служба статистики України — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/ean/xls/brnpr_rik_u.xls

M. Kladchenko

THE WAYS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL PROVISION SYSTEM OF UKRAINIAN STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

In the article the estimation of possible directions of development of the system of financial support of the state institutions of higher education of Ukraine is conducted. The basic principles of effective provision of higher education institutions are determined, namely: mobilization of sufficient amount of financial resources, the use of a productive financial mechanism, adaptation of the financial support mechanism to directions and trends of social development, attracting effective mechanisms for optimizing current expenses, ensuring the relevance of educational service. It is noted that the financial policy of the state in the field of higher education is crucial for the formation of a financial support mechanism for state institutions of higher education. The state budget is the main instrument of state regulation of financial relations in the sphere of higher education of Ukraine. The state budget is an instrument through which the distribution of public funds takes place for the purpose of their concentration on the most important directions of socio-economic development. The influence of budgetary expenditures on financial provision of state institutions of higher education is investigated and the necessity of leaving from distribution of budget funds based on the achieved, which are based on the indicators of expenditure, is substantiated. It is noted that due to the limited budget resources, an important direction for the development of the financial support system of higher education in Ukraine is the effective attraction of funds from traditional non-state sources of financial support and the search for alternatives. The main tendencies of social development are outlined, which determine the possible directions of diversification of sources of financial support of higher education in Ukraine. The influence of distance learning on optimization of current expenses of state institutions of higher education is determined. The article states that the relevance of higher education is the most objective indicator of the quality of educational service. It was emphasized that the main objective of financial support of higher education in Ukraine is to create such an educational environment that can assure consumers that they will find high quality and correspondence of expectations from their chosen educational programs.

Keywords: financial support; state institution of higher education; budget expenditures; diversification; life-long education; distance education.

References

1. Chuhunov, I.Ya. (2004), "Budget strategy in a transformational economy", Naukovi pratsi NDFI, vol. 6 (29).
2. Makohon, V.D. (2016), "Budget as an instrument of economic growth", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 28 (1), pp. 203—208.
3. Boholib, T.M. (2012), "Modernization of the economic mechanism of the universities", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 24—32.
4. Accounting Chamber of Ukraine (2015), Zvit pro rezul'taty analizu formuvannia, rozmischennia i vykonannia derzhavnoho zamovlennia na pidhotovku fakhivtsiv z vyschoiu osvitoiu [Report on the results of the analysis of the formation, placement and execution of a state order for the training of specialists with higher education], Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), "Report note on the reform of financing and economic relations in the field of higher education", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/02/pro-reformuv-finansuvannya-ta-ekon-vidnosin-1.doc (Accessed 30 May 2019).
6. Taras Shevchenko National University of Kyiv (2017), "Estimate 2201280 for 2017 "Training of Personnel of the Kyiv National Technical University named after T. Shevchenko", available at: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Koshtorys2017.pdf (Accessed 30 May 2019).
7. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (2017), "Estimate 220160 for 2017 "Training of KPI personnel named after I. Sikorsky", available at: https://kpi.ua/2017-cost_estimate (Accessed 30 May 2019).
8. National Economic University named after Vadym Hetman (2017), "Estimate 220160 for 2017 "Training of personnel of KNEU", available at: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/dostup/vik_kosht/ (Accessed 30 May 2019).
9. Kyiv National University of Trade and Economics (2017), "Estimate 220160 for 2017 "Training of personnel of KNTEU", available at: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=7381&uk (Accessed 30 May 2019).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Gross domestic product 1990-2017 years", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/xls/vvp_u.xlsx (Accessed 30 May 2019).
11. UNESCO (2015), Proekt predvaritel'nogo doklada o podgotovke global'noj konvencii o priznanii kvalifikacij vysshego obrazovanija [Draft preliminary report on the preparation of a global convention on the recognition of higher education qualifications], UNESCO, Paris, France.
12. Taras Shevchenko National University of Kyiv (2018), "Plan of using budget funds of T. Shevchenko Kyiv National University by the estimate 2201280 for 2018", available at: http://www.univ.kiev.ua/ua/officia (Accessed 30 May 2019).
13. Uzhhorod National University (2018), "Plan of using budget funds of UzhNU in 2018 at an estimate of 220160", available at: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/450 (Accessed 30 May 2019).
14. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2018), "Plan of using budget funds of ChNU in 2018, with a budget of 220160", available at: http://www.chnu.edu.ua/index.php?op=debug&page=/ua/finans_inf/02 (Accessed 30 May 2019).
15. Purij, H.M. (2016), "Export of educational services as a direction of diversification of sources of financial provision of universities", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 211—215.
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), "The unemployed population (according to the ILO methodology) for reasons of unemployment in 2010-2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/ean/xls/brnpr_rik_u.xls (Accessed 30 May 2019).

№ 12 2019, стор. 88 - 93

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

М. В. Кладченко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Kladchenko

Postgraduate student, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-6697-8157

Як цитувати статтю

Кладченко М. В. Напрями розвитку системи фінансового забезпечення державних зво України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 88–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.88

Kladchenko, M. (2019), “The ways of development of financial provision system of ukrainian state higher educational institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 88–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.