EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Т. В. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.77

УДК: 351

Т. В. Іванова

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті стверджується, що сучасні еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні характеризуються багаторівневістю та надзвичайною складністю свого характеру. У роботі розглядається проблема класифікації загроз еколого-економічної безпеки держави. Визначено основні види загроз і небезпек з точки зору взаємозв'язку між безпекою та станом довкілля. Узагальнено існуючі в науковій літературі підходи до класифікації загроз економічній безпеці. Проаналізовано окремо загрози економічної та екологічної безпеки та представлено загальні загрози еколого-економічної безпеки. Встановлено, що система загроз безпеки є динамічною системою причинно-наслідкових зв'язків з великим числом контурів, зворотних зв'язків, наявність яких може значно посилювати результати реалізації якої-небудь конкретної загрози безпеки. Доведено необхідність комплексного системного підходу до вирішення питань забезпечення економічної безпеки на будь-якому рівні управління. Запропоновано рекомендації щодо протидії загрозам еколого-економічним безпеки в умовах глобалізації.

Ключові слова: загроза; економічна загроза; екологічна загроза; безпека; економічна безпека; екологічна безпека; еколого-економічна безпека; глобалізація.

Література

1. Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії [Електронний ресурс]/ І.В.Грищенко. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2012/15.pdf
2. Харченко Ю.А. Протидія еколого-економічним загрозам і небезпекам в Україні / Ю.А.Харченко// Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців"/ Одеський державний екологічний університет. — Одеса: ТЕС, 2015. — С. 146—148.
3. Хлобистов Є.В. Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно техногенної) безпеки / Є.В. Хлобистов, Л.В. Жарова // Механізм регулювання економіки. — 2011. — №1. — С. 1623.
4. Шайдоров О.І. Основні загрози економічної безпеки держави та шляхи зменшення їхнього руйнівного впливу [Електронний ресурс] / О.І. Шайдаров. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&1STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzuk_2014_36_10

T. Ivanova

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SECURITY THREATS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION

Summary

Ukraine is an integral part of the global socio-economic system, whose activity is based on the unrestricted use of natural resources in economic circulation, which leads to pollution of the country and the depletion of the country's natural resource potential, contributes to the deepening of the ecological crisis, the emergence of global ecological economic dangers for Ukraine. Modern environmental economic threats in Ukraine are characterized by multilevel and extreme complexity of their character. Therefore, this study analyzes separately the threats to economic and environmental security and presents the common features specific to these two areas, ie threats to environmental and economic security.
In a scientific article, it is argued that the current environmental and economic threats and dangers in Ukraine are characterized by multilevel and extreme complexity of their nature. The paper deals with the problem of classification of threats to the ecological and economic security of the state. The main types of threats and dangers are identified in terms of the relationship between safety and the state of the environment. Generalized approaches in the scientific literature to the classification of threats to economic security. It is established that the system of security threats is a dynamic system of cause and effect relationships with a large number of circuits, feedbacks, the presence of which can greatly enhance the results of the implementation of any specific security threat. The need for a comprehensive systematic approach to addressing economic security at any level has been proved management. Recommendations on counteracting environmental and economic threats are proposed.
Therefore, the combination of real and potential threats to environmental and economic security allows us to judge the danger to certain areas of economic activity and the priority of measures to reflect them. The numerous lists of threats discussed in the article are not definitive; Although it is impossible to completely avoid the manifestation of environmental and economic threats, a well-designed counteraction strategy can minimize the likelihood that they will be transformed into environmental and economic risk.

Keywords: threat; economic threat; environmental threat; security; economic security; environmental security; ecological and economic security; globalization.

References

1. Hryschenko, I.V. (2012), "Ecological and economic threats and dangers in Ukraine: problems of identification and counteraction", Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1746&i=12 (Accessed 10 Sept 2019).
2. Kharchenko, Yu.A. (2015), "Countering environmental and economic threats and dangers in Ukraine", Mizhnarodna naukova konferentsiia molodykh vchenykh "Ekonomiko-ekolohichni problemy suchasnosti u doslidzhenniakh molodykh naukovtsiv" [International Scientific Conference of Young Scientists "Economic and Ecological Problems of Modernity in Young Scientists Research"], Odessa State Ecological University, Odesa, Ukraine, pp.146—148.
3. Khlobystov, Ye.V. (2011), "Public conflicts in the field of environmental (technogenic) security", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 1, pp. 16—23.
4. Shajdоrov, O.I. (2014), "The main threats to the economic security of the state and ways to reduce their destructive impact", [Online], available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzuk_2014_36_10 (Accessed 10 Sept 2019).

№ 18 2019, стор. 77 - 81

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

Т. В. Іванова

д. дердж. упр., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-2753-1587

Як цитувати статтю

Іванова Т. В. Загрози еколого-економічної безпеки України в контексті викликів глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.77

Ivanova, T. (2019), “Environmental economic security threats of Ukraine in the context of the globalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.