EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Т. В. Соломатіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.41

УДК: 336.67

Т. В. Соломатіна

ФІНАНСОВА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти визначення ролі фінансової результативності в системі стратегічного розвитку суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Державної служби статистики України. Під час проведення дослідження для оцінки фінансової результативності показників використано методи кореляційно-регресійного, трендового аналізу, методи групування, коефіцієнтів, середніх величин.
Метою статті є визначення фінансової результативності як синтетичного показника функціонування підприємств, що працюють прибутково і збитково, із позицій перспектив їх стратегічного розвитку.
Проведено порівняльний аналіз фінансової результативності національної економіки загалом, а також сільського, лісового та рибного господарства (секції А) протягом дев'ятирічного ретроспективного періоду в частині щорічних і кумулятивних показників, наявності піків. Відзначено стійкість отримання додатних фінансових результатів у сільському та лісовому господарстві і від'ємних — у рибному. Формалізовано основні джерела фінансової результативності на рівні секції А — сільське господарство (рослинництво), а також серед його підгалузей: у рослинництві — вирощування зернових, бобових, олійних культур; у тваринництві — розведення свійської птиці і великої рогатої худоби молочних порід. Проаналізовано відносний рівень середньої частки прибуткових підприємств по національній економіці, секції А, галузях сільського господарства. Виявлено стійкий тренд зростання питомої ваги підприємств, що отримали додатні фінансові результати, за лінійною функцією. Досліджено якість формування фінансового результату за його структурою. Встановлено, що на рівні національної економіки тренд загального фінансового результату визначається збитковим сегментом підприємств, на рівні аграрного сектора економіки — переважно прибутковим, за виключенням мисливства та рибного господарства. Визначено прогнози щодо зростання фінансової результативності в системі стратегічного розвитку окремих підгалузей тваринництва і рослинництва.

Ключові слова: фінансова результативність; прибутки; збитки; система; стратегічний розвиток; суб'єкти господарювання; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Чернецька О.В. Теоретичні аспекти функціонування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 149. С. 295—302.
2. Костирко Л.А., Соломатіна Т.В. Фінансове забезпечення розвитку підприємств АПК: тенденції, проблеми, пріоритети. Часопис економічних реформ. 2019. № 2. С. 61—69.
3. Косова Т.Д., Стеблянко І.О., Діхтярь І.О. Фінансове регулювання відтворення капіталу суб'єктів господарювання в агробізнесі. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 187—191.
4. Лемішко О.О. Вплив фінансової політики на результативність аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 411—424.
5. Любар О.О., Оріщен Р.В. Організація обліку фінансових результатів на підприємствах аграрного сектору економіки: проблеми та шляхи їх вирішення. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (3). С. 474—477.
6. Дубініна М.В., Вишенська Л.М. Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Фінансовий простір. 2014. № 3. С. 78—83.
7. Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Адаптація обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств України до МСФЗ. Облік і фінанси. 2012. № 2. С. 30—33.
8. Охріменко І.В. Витрати як фактор впливу на фінансові результати аграрних підприємств. Агросвіт. 2011. № 2. С. 2—5.
9. Гангал Л.С. Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб'єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 106—114.
10.Пономаренко О.Є. Результативність фінансово-економічної складової державного регулювання розвитку аграрного сектора. Державне будівництво. 2009. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_28

T. Solomatina

FINANCIAL PERFORMANCE IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The subject of the research is theoretical foundations, methodological bases and practical aspects of determining the role of financial performance in the system of strategic development of economic entities in the agricultural sector. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official data of the State Statistics Service of Ukraine. In the study, the methods of correlation-regression, trend analysis, methods of grouping, coefficients, average values were used to evaluate the financial performance of indicators.
The purpose of the article is to determine the financial performance as a synthetic indicator of the functioning of profit and loss-making enterprises from the perspective of their strategic development.
A comparative analysis of the financial performance of the national economy as a whole and of agriculture, forestry and fisheries (section A) was conducted over a nine-year retrospective period in terms of annual and cumulative indicators, peaks. Sustainability of positive financial results in agriculture and forestry and negative — in fisheries was noted. The main sources of financial efficiency at the level of section A are formalized — agriculture (crop production), as well as among its sub-sectors: in crop production — cultivation of cereals, legumes, oilseeds; in animal husbandry — breeding poultry and cattle of dairy breeds. The relative level of the average share of profitable enterprises in the national economy, section A, and branches of agriculture is analyzed. A steady trend of the increase in the share of enterprises with positive financial results by linear function is revealed. The quality of financial result formation according to its structure is investigated. It is established that at the level of the national economy the trend of the overall financial result is determined by the unprofitable segment of enterprises, at the level of the agricultural sector of the economy — mainly by the profitable ones, with the exception of hunting and fisheries. The forecasts on the growth of financial efficiency in the system of strategic development of individual sub-sectors of animal husbandry and plant growing are determined.

Keywords: financial performance; profits; losses; system; strategic development; economic entities; agrarian sector; economy.

References

1. Chernec'ka, O. V. (2014), "Theoretical aspects of functioning of the system of management of financial results of agricultural enterprises", Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu sil's'kogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 149, pp. 295—302.
2. Kostyrko L. A. and Solomatina, T. V. (2019), "Financial support for the development of agricultural enterprises: trends, problems, priorities", Chasopys ekonomichnyh reform, vol. 2, pp. 61—69.
3. Kosova, T. D. Stebljanko, I. O. and Dihtjar', I.O. (2019), "Financial regulation of the reproduction of the capital of business entities in agribusiness", Prychornomors'ki ekonomichni studii', vol. 40, pp. 187—191.
4. Lemishko, O. O. (2016), "The impact of financial policy on the performance of agricultural production", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 411—424.
5. Ljubar, O. O. and Orishhen, R. V. (2013), "Organization of accounting of financial results at enterprises of agrarian sector of economy: problems and ways of their solution", Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy, vol. 10 (3), pp. 474—477.
6. Dubinina, M. V. and Vyshens'ka, L. M. (2014), "Directions of formation of high-quality information base on financial results of activity of agricultural enterprises", Finansovyj prostir, vol. 3, pp. 78—83.
7. Gucalenko, L. V. and Mulyk, T. O. (2012), "Adaptation of accounting of financial results of activity of agricultural enterprises of Ukraine to IFRS". Oblik i finansy, vol. 2, pp. 30—33.
8. Ohrimenko, I. V. (2011), "Costs as a factor in influencing the financial results of agricultural enterprises", Agrosvit, vol. 2, pp. 2—5.
9. Gangal, L. S. (2014), "Analysis of the level of resourcing of agricultural enterprises of different organizational and legal forms and modeling of the influence of the main production factors on the financial and economic performance of economic entities", Biznes Inform, vol. 8, pp. 106—114.
10. Ponomarenko, O. Je. (2009), "Effectiveness of financial and economic component of state regulation of agrarian sector development". Derzhavne budivnyctvo, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_28 (Accessed 25 Oct 2019).

№ 22 2019, стор. 41 - 46

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277

Як цитувати статтю

Соломатіна Т. В. Фінансова результативність в системі стратегічного розвитку суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.41

Solomatina, T. (2019), “Financial performance in the system of strategic development of economic entities in the agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.