EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СОЦІАЛЬНО-БЕЗПЕКОВІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
О. О. Топчій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.42

УДК: 351:322.871

О. О. Топчій

МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СОЦІАЛЬНО-БЕЗПЕКОВІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність визначення пріоритетів інституціонального та інвестиційного забезпечення модернізації сфери житлово-комунального господарства в умовах децентралізації. Увага акцентується на проблемах підвищення рівня затратності надання житлово-комунальних послуг, що виступає основною передумовою зростання їх вартості. Встановлено, що високий рівень спрацювання інфраструктури надання житлово-комунальних послуг робить обтяжливою цю сферу господарювання як для державного, так і для місцевих бюджетів.
Виходячи з наявних інституціональних передумов, фізичного стану основного капіталу житлово-комунального господарства, вигод, які дає децентралізація та реформа місцевого самоврядування, політика модернізації житлово-комунального господарства має відбуватися диференційовано на різних рівнях. Запропоновано напрями модернізації сфери житлово-комунального господарства на загальнодержавному, регіональному, муніципальному та локальному рівнях, що дасть можливість ув'язати зміну інституціонального середовища функціонування об'єктів комунальної інфраструктури із застосуванням сучасних технологій реінжинірингу, аутсорсингу та бенчмаркінгу.
Обгрунтовано, що реінжинірингові технології мають передбачати кардинальне перепрофілювання основних бізнес-процесів у водопостачанні, водовідведенні, теплопостачанні та утилізації відходів у відповідності з вимогами, які пред'являються природоохоронними директивами Європейського Союзу. Доводиться доцільність запровадження аутсорсингових технологій, які передають виконання частини послуг та робіт спеціалізованим підприємствам з метою зниження надмірного рівня трансакційних та інших витрат, які несуть комунальні підприємства. Встановлено, що застосування технологій бенчмаркінгу випливає з необхідності орієнтації на лідерів у цій галузі господарювання і кореспондується із застосуванням найбільш передових прийомів стосовно підвищення рівня доступності житлово-комунальних послуг, а також їх соціальної безпечності та еколого-економічної ефективності.
Розкривається необхідність прискорення процесів модернізації житлово-комунального господарства як необхідної передумови дотримання вимог природоохоронних директив Європейського Союзу у відповідності з якими вимагається підвищувати соціальні та екологічні стандарти надання комунальних послуг.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство; інвестиційне забезпечення; модернізація; соціальна безпека; екологічні стандарти; аутсорсинг.

Література

1. Базарна О. В. Житлово-комунальне господарство України: стан, проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2011. Вип. 4. С. 177—184.
2. Полякова Н. Житлово-комунальне господарство України: сучасні перспективи розвитку. Економічний аналіз. 2012. Т. 11 (3). С. 349—353.
3. Полуянов В.П., Савенко А.Ю. Формирование институциональных основ развития рынка жилищно-коммунальных услуг в Украине: тарифная политика. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2007. № 31-2. С. 129—134.
4. Логвиненко В.І. Розвиток конкурентних механізмів функціонування ЖКГ на регіональному та муніципальному рівнях. Менеджер: ДонДУУ. 2008. № 4 (46). С. 10—15.

O. Topchii

MODERNIZATION OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES SECTOR: SOCIAL SECURITY AND ECOLOGICAL-ECONOMIC ASPECTS

Summary

The article substantiates the expediency of determining the priorities of institutional and investment support for the modernization of housing and communal services in the conditions of decentralization. Attention is focused on the problems of increasing the cost of providing housing and communal services, which is the main prerequisite for the growth of their cost. It is established that the high level of deterioration of the infrastructure of housing and communal services makes this sphere of management burdensome for both the state and local budgets.
Based on the existing institutional prerequisites, the physical condition of the fixed capital of housing and communal services, the benefits of decentralization and reform of local self-government, the policy of modernization of housing and communal services should be differentiated at different levels. The directions of modernization of the sphere of housing and communal services at the national, regional, municipal and local levels are proposed, which will make it possible to link the change in the institutional environment of the functioning of municipal infrastructure with the use of modern technologies of reengineering, outsourcing and benchmarking.
It is proved that reengineering technologies should provide for a radical re-profiling of the main business processes in water supply, sanitation, heat supply and waste disposal in accordance with the requirements of environmental directives of the European Union. The expediency of introduction of outsourcing technologies which transfer performance of part of services and works to the specialized enterprises for the purpose of reduction of excessive level of transaction and other expenses, which are borne, by the municipal enterprises is considered. It is established that the use of benchmarking technologies follows from the need to focus on leaders in this industry and corresponds to the use of the most advanced techniques to improve the availability of housing and communal services, as well as their social security and environmental and economic efficiency.
The necessity of acceleration of processes of modernization of housing and communal services as a necessary precondition of observance of requirements of environmental directives of the European Union according to which it is required to raise social and ecological standards of providing public services is revealed.

Keywords: housing and communal services; investment support; modernization; social security; environmental standards; outsourcing.

References

1. Bazarna, O.V. (2011), "Housing and communal services of Ukraine: state, problems and prospects of development", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia, vol. 4, pp. 177—184.
2. Poliakova, N. (2012), "Housing and communal services of Ukraine: current development prospects", Ekonomichnyj analiz, vol. 11 (3), pp. 349—353.
3. Polujanov, V.P. and Savenko, A.Ju. (2007), "Formation of the institutional framework for the development of the housing and communal services market in Ukraine: tariff policy", Nauchnye trudy DonNTU. Serija: jekonomicheskaja, vol. 31-2, pp. 129—134.
4. Lohvynenko, V.I. (2008), "Development of competitive mechanisms of functioning of housing and communal services at regional and municipal levels", Menedzher: DonDUU, vol. 4 (46), pp. 10—15.

№ 23 2019, стор. 42 - 46

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

О. О. Топчій

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Topchii

PhD in Economics, Doctoral Student, State Institution "Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0001-6414-0561

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.