EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
О. А. Марушева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.127

УДК: 351

О. А. Марушева

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Анотація

Публікацію присвячено питанням теорії та практики формування науково-методичних основ аналізу функцій органів влади, які здійснюють регулювання та управління в галузі будівництва щодо удосконалення відповідних положень чинного законодавства та публічно-управлінської діяльності. Досліджуються повноваження Кабінету Міністрів України в галузі будівництва, зокрема, у сферах архітектурної та містобудівної діяльності. Аналізуються основні завдання Державної архітектурно-будівельної інспекції, серед яких: реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; подання до Міністра розвитку громад та територій пропозицій щодо формування державної політики з питань, що стосуються сфери діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції; контроль за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та стандартів шляхом здійснення державного контролю та нагляду; виконання дозвільних і реєстраційних функцій в будівництві, ліцензування у випадках, визначеним законом України.
Обгрунтовано позицію, що перспективним вектором для розвитку будівельної галузі в Україні, з урахуванням досвіду зарубіжних країн щодо створення професійного самоврядування, є створення "єдиного ядра" для кожного виду діяльності, яке поєднує різні саморегулівні організації за спеціалізацією, але кожна з яких підпорядкована принципу централізації та координує діяльність регіональних відділень, чи філій. Більше того, структура організації професійного самоврядування відповідає, здебільшого, ідеям "навантаження" та регуляторним функціям і обмежує умови для безконтрольного впровадження різних видів діяльності більшістю організацій.

Ключові слова: державне управління; аналіз органів влади; які здійснюють регулювання та управління в галузі будівництва; принцип централізації у будівництві; організації професійного самоврядування у будівництві; саморегулівні організації.

Література

1. Марушева О.А. Світовий досвід розвитку державного управління в контексті нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві // Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст]: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (11 — 12 квітня 2019 р., м. Львів) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. — С. 266—267.
2. Прав Ю.Г. Законодавче забезпечення системи державного регулювання будівельної галузі: аналіз та перспективи розвитку / Ю.Г. Прав // Публічне управління та митне адміністрування. — 2019. — № 1 (20). — С. 101—109.
3. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 06.09.2019).
4. Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів: Постанова Кабінет Міністрів України від 25.11.1999 № 2137-99-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-99-%D0%BF (дата звернення: 07.09.2019).
5. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (дата звернення: 08.10.2019).
6. Архітектурно-Будівельний Контроль. Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України: офіційний веб-сайт. URL: https://dabi.gov.ua/napryamky-diyalnosti/arhitekturno-budivelnyj-kontrol (дата звернення: 11.10.2019).
7. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Постанова Кабінет Міністрів України від від 09.07.2014 № 294-2014-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF (дата звернення: 10.10.2019).
8. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду: Постанова Кабінет Міністрів України від 19.08.2015 № 698-2015-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-%D0%BF (дата звернення: 13.11.2019).
9. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Постанова Кабінет Міністрів України від від 09.07.2014 № 294-2014-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF (дата звернення: 18.10.2019).
10. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (дата звернення: 19.10.2019).

O. Marusheva

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES FOR ANALYZING FUNCTIONS OF THE AUTHORITIES THAT REGULATE AND ADMINISTER THE CONSTRUCTION SECTOR

Summary

The publication is devoted to theory and practice of forming the scientific and methodological bases for analyzing functions of the authorities that regulate and administer the construction sector in terms of improving the relevant provisions of the current legislation and public management. The article researches authorities of the Ukrainian Cabinet of Ministers in the construction industry, in particular, in the fields of architectural and urban development activities. The main tasks of the State Architectural and Construction Inspectorate are analyzed, including: implementation of the governmental policy on the state architectural and construction control and supervision; filing proposals with the Ministry of Communities and Territories Development for the formation of state policy on issues related to the scope of the State Architectural and Construction Inspectorate's inspection; monitoring compliance with the legislation, building codes and standards through state control and supervision; performing permit issue and registration functions in construction and licensing in cases specified by the Ukrainian law.
It is argued that a promising vector for the development of the construction industry in Ukraine, taking into account experience of foreign countries in establishing professional self-governance, is to form a "single core" for each activity, which brings together different self-regulated organizations by their specialization, and each of them is subject to the centralization principle and coordinates activities of regional offices or branches. Moreover, the organizational structure of professional self-governance is largely consistent with the ideas of "workload" and regulatory functions and limits the conditions for unrestricted implementation of various activities by most organizations.

Keywords: public administration; analyzing functions of the authorities that regulate and administer the construction sector; centralization principle in construction; organization of professional self-governance in construction; self-regulated organizations.

References

1. Marusheva, O.A. (2019), "World experience of public administration development in the context of regulatory regulation of socio-economic relations in construction", Problemy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini: mater. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uch. [Problems of Public Administration Development in Ukraine: Materials of a Scientific and Practical Conference with International Participation], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine, 11—12 april, pp. 266—267.
2. Prav, Yu. H. (2019), "Legislative support for the state regulation of the construction industry: analysis and development prospects", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 1 (20), pp. 101—109.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On the Principles of Town Planning", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (Accessed 15 Nov 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution "On approval of the Procedure for conducting architectural and urban planning competitions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-99-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Architectural Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (Accessed 15 Nov 2019).
6. State Architectural and Construction Inspectorate of Ukraine (2019), "Architectural and Construction Control", available at: https://dabi.gov.ua/napryamky-diyalnosti/arhitekturno-budivelnyj-kontrol (Accessed 15 Nov 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulation on the State Architectural and Construction Inspectorate of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On approval of the Procedure of state architectural and construction supervision", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulation on the State Architectural and Construction Inspectorate of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Architectural Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (Accessed 15 Nov 2019).

№ 23 2019, стор. 127 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 318

Відомості про авторів

О. А. Марушева

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

O. Marusheva

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Public Administration, Doctoral Research Scholar of the Department of Public Administration; Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9126-4674

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.