EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Д. А. Терещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.132

УДК: 351:338.22

Д. А. Терещенко

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено основи законодавства у сферах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, які впливають на формування людського капіталу в Україні. Виокремлено проблемні аспекти функціонування правового механізму державного управління формуванням людського капіталу в Україні та визначено основні напрями його удосконалення. Наголошено, що подальшого розвитку вимагають принципи, методи і інструменти регулювання правових відносин у сфері освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров`я і довкілля, які охоплюють значну кількість учасників та належать до різних груп як суб'єктів, так і об'єктів державного управління формуванням людського капіталу. Акцентовано увагу, що державна політика має стати центром консолідації зусиль всього суспільства, спрямованих на формування і розвиток людського капіталу в Україні.

Ключові слова: людський капітал; механізми; державне управління; правовий механізм; законодавство.

Література

1. Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
2. Кавецький В.В. Інвестиції в людський капітал: основні принципи та особливості. Вісник ХНУ. Економічні науки. 2007. № 3. Т. 2 (92). С. 171—174.
3. Розвиток людського капіталу. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu
4. Постанова Кабінету Міністрів України№ 849 від 29.09.2019 р. "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України". URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu
5. Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування. Електронне наукове фахове видання. 2008. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf
6. Resolution adopted by the General Assemblyon 25 September 2015. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
7. Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна". 2017. URL: https://bit.ly/2FF5xYR
8. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
10. Наказ Міністерства промислової політики України N 314 від 31.05.2008 р. "Щодо оцінки інтелектуального капіталу державних науково-технічних установ". URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314581-08/ed20080531/find/sp:max25?text=%CB%FE%E4%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB
11. Указ Президента України № 722/2019 від 30.09.2019 р."Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року". URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
12. Закон України "Про освіту" № 2145-VIIвiд 05.09.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235
13. Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV вiд 13.05.1999 р. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14&p=1321473369741789
14. Закон України "Про професійно-технічну освіту" № 103/98-ВР вiд 10.02.1998 р. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0&p=1321473369741789
15. Закон України "Про вищу освіту" № 2984-IIIвiд 17.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
16. Указ Президента України №344/2013 від 25.06.2013 р."Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року". URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 10.07.2019 р. "Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р. від 17.01.2018 р. "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
19. Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р. "Основи законодавства України про охорону здоров'я". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2801-12
20. Закон України № 2530-VIIIвід 04.10.2018 р. "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 95-р від 27.02.2019 р. "Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80
22. Проект Закону про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64744
23. Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59862
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 386-р від 15.05.2013 р. "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
25. Проект Закону про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9015-1&skl=9
26. The Global Competitiveness Report 2016—2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
27.The Global Competitiveness Report 2017—2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ The Global Competitiveness Report 2017%E2%80%932018.pdf
28. Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853
29. Поспєлова Т.В. Механізми державного управління людським розвитком в Україні: монографія. Донецьк: Норд-Прес, 2011. 350 с.
30. Головаха Є., Паніна Н. Соціальні зміни в Україні: пострадянська деінституціоналізація і особливість становлення нових соціальних інститутів Політична думка. 2001. № 4. С. 3—24.

D. Tereshchenko

DEVELOPMENT OF LEGAL MECHANISM OF GOVERNMENT CONTROL IN HUMAN CAPITAL FORMING IN UKRAINE

Summary

The basic legislative principles in the fields of education, medical care and social protection, that influence human capital forming, are examined. The problematic aspects in functioning of the legal mechanisms of government control in human capital forming in Ukraine are highlighted.
It is founded that the state policy of innovation economics development, primarily focused on a human and his life quality improvement, shall be focused upon reforms fulfillment in important social and economic spheres of life; upon development of multi-layered public control and administration in Ukraine; upon introducing of public control, innovative models of government and public control. The main trends of legal mechanism improvement of government control in human capital forming in Ukraine are determined. It is offered to make alterations to certain effectual laws and regulations, to consider and pass as laws of Ukraine the number of draft laws, already registered in the Verhovna Rada of Ukraine, and new ones.
It is proved that the legislation of Ukraine is required to be improved in the spheres of tax law, medical care, education, social security services, labor relations, migration policy, taking into consideration activities on implementation of the state policy regarding forming and developing of the human capital, generally recognized norm of international law and international obligations of the country. It is stated that modernization of electronic consulting procedures, focused on development of citizen electronic participation in public policy formation, requires regulatory support; the activity of social and charity organizations, whose resources (voluntary activities, alternative material resources in the form of donations, grants, membership dues, initiative and activeness of organization members etc.) shall be aimed for human capital development.
It is stated, that the administration and legal principles, methods and instruments of regulation of legal relations in the sphere of education, culture, social protection, medical care and environmental protection, that involve great number of participants and belong to different groups (entities as well as parties of government control) also require development. It is highlighted that state policy shall become as the center of combined efforts of the whole society, aimed to formation and development of human capital in Ukraine.

Keywords: human capital; mechanisms; government control; legal mechanism; legislation.

References

1. Kal'variia (2017), Ukraina 2030: doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine 2030: The Doctrine of Balanced Development], Kal'variia, L'viv, Ukraine.
2. Kavets'kyj, V.V. (2007), "Investment in human capital: basic principles and features", Visnyk KhNU. Ekonomichni nauky, vol. 3, no. 2 (92), pp. 171—174.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Human Capital Development", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu (Accessed 15 Nov 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Program of activity of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu (Accessed 15 Nov 2019).
5. Fedorchak O.V. (2008), "Classification of mechanisms of public administration. Democratic governance", Elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
6. UN (2015), "Resolution adopted by the General Assemblyon 25 September 2015", available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "National report "Sustainable Development Goals: Ukraine"", available at: https://bit.ly/2FF5xYR (Accessed 10 Nov 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Nov 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 10 Nov 2019).
10. Ministry of Industrial Policy of Ukraine (2008), "Concerning the assessment of intellectual capital of state scientific and technical institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314581-08/ed20080531/find/sp:max25?text=%CB%FE%E4%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB (Accessed 10 Nov 2019).
11. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 15 Nov 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235 (Accessed 15 Nov 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On General Secondary Education", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14&p=1321473369741789 (Accessed 15 Nov 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On Vocational Education", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0&p=1321473369741789 (Accessed 15 Nov 2019).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 15 Nov 2019).
16. President of Ukraine (2013), Decree "National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021", available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page (Accessed 15 Nov 2019).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Strategy for development of the sphere of innovative activity for the period till 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018—2020 and approval of the plan of measures for its implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2801-12 (Accessed 15 Nov 2019).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Ensuring Sanitary and Epidemic Safety of the Population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (Accessed 15 Nov 2019).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Strategy for the Development of Medical Education in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Draft Law on Health Financing and Compulsory Health Insurance in Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64744 (Accessed 15 Nov 2019).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "Draft Law on Compulsory State Social Health Insurance in Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59862 (Accessed 15 Nov 2019).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Strategy for the Development of the Information Society in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Draft Law on the Strategy for the Implementation of the Balanced Development Model of Ukraine until 2030", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9015-1&skl=9 (Accessed 15 Nov 2019).
26. Schwab, K. (2017), "The Global Competitiveness Report 2016—2017", available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
27. Schwab, K. (2018), "The Global Competitiveness Report 2017—2018", available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ The Global Competitiveness Report 2017%E2%80%932018.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
28. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "Draft Law on the State Budget of Ukraine for 2020", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853 (Accessed 15 Nov 2019).
29. Pospielova, T.V. (2011), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia liuds'kym rozvytkom v Ukraini [Mechanisms of public administration of human development in Ukraine], Nord-Pres, Donets'k, Ukraine.
30. Holovakha, Ye. and Panina, N. (2001), "Social change in Ukraine: post-Soviet deinstitutionalization and the emergence of new social institutions", Politychna dumka, vol. 4, pp. 3—24.

№ 23 2019, стор. 132 - 139

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1151

Відомості про авторів

Д. А. Терещенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

D. Tereshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of management and public administration Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0003-0633-0097

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.