EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Ю. В. Подмешальська, А. М. Панченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58

УДК: 657.6:657.411

Ю. В. Подмешальська, А. М. Панченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Анотація

За результатами проведеного дослідження встановлено, що організація бухгалтерського обліку заробітної плати повинна бути надійним джерелом якісної інформації для аналізу, контролю та управління витратами на оплату праці. Доведено, що організація бухгалтерського обліку заробітної плати повинна забезпечити реалізацію функцій заробітної плати, саме у такому випадку вона буде ефективною. Від реалізації функцій заробітної плати залежить ефективність системи оплати праці, тому автори статті підтримують науковців, які вважають, що основними функціями заробітної плати є: відтворювальна, регулююча, стимулююча, соціальна.
Проведено аналіз структури заробітної плати відповідно до П(С)БО 26 "Виплати працівникам", Інструкції № 291, Закону України "Про оплату праці" та обгрунтовано доцільність використання запропонованих аналітичних рахунків.
У статті запропоновано бухгалтерські операції щодо обліку заробітної плати поєднати в певні групи для виконання бухгалтерських процедур, серед яких, наприклад, нарахування, оподаткування та виплати відпускних. Таке поєднання дасть змогу їх аналізувати з точки зори доцільності, визначати перелік необхідних первинних документів, їх рух, контрольні моменти перевірки правильності проведення розрахунків, їх достовірності відображення в синтетичному та аналітичному обліку, регістрах обліку, фінансовій звітності.
Встановлено, що значна кількість субрахунків збільшує навантаження на обліковий апарат, зменшує корисність інформації, внаслідок її поділення та відображення на різних субрахунках, призводить до збільшення первинних документів, облікових регістрів.
Доцільність субрахунків і корисність інформації на цих субрахунках повинні відповідати потребам управлінського персоналу в її подальшому використанні, а як відомо, основними показниками, які використовуються в економічному, фінансовому аналізі є основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, саме тому вважаємо доцільним впровадження субрахунків, які б відповідали назвам цих показників.
Встановлено, що організація бухгалтерського обліку заробітної плати потребує постійного аналізу системи організації документообігу та удосконалення відповідно до змін законодавчо-нормативної бази, визначення слабких місць, ефективного використання праці облікових працівників.

Ключові слова: зарплата; синтетичний облік; аналітичний облік; організація бухгалтерського обліку; первинні документи; облікові регістри.

Література

1. Вербило О. Ф. Удосконалення обліку праці та її оплати / О.Ф. Вербило, Л.В. Мельянкова // Бухгалтерія в сільському господарстві. — 2015. — № 17. — C. 25—29.
2. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
3. Покатаєва О.В. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська // Держава та регіони: наук.-виробн.журнал / Серія: Економіка та підприємництво. — 2015. — № 3. — С. 139—141.
4. Ткаченко Н.А. Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми / Н.А. Ткаченко // Економіка АПК. — 2013. — № 10. — С. 64—71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_13

Yu. Podmeshalska, A. Panchenko

IMPROVING THE ORGANIZATION OF PAYROLL

Summary

According to the results of the research, it is established that the organization of wage accounting should be a reliable source of quality information for the analysis, control and management of the cost of pay. It is proved that the organization of accounting of wages should ensure the implementation of the functions of wages, in which case it will be effective. The effectiveness of the pay system depends on the implementation of payroll functions, so the authors support scientists who believe that the main payroll functions are: reproductive, regulatory, stimulating, social.
The analysis of the structure of wages in accordance with P(C)BO 26 "Payments to employees", Instruction No. 291, Law of Ukraine "On remuneration" and substantiated the feasibility of using the proposed analytical accounts.
The article proposes to combine payroll accounting operations into specific groups to perform accounting procedures, including, for example, accrual, taxation and vacation pay. Such a combination will allow them to be analyzed from the point of view of expediency, determine the list of required primary documents, their movement, control points for checking the correctness of calculations, their accuracy in synthetic and analytical accounting, accounting registers, financial statements.
It is established that a significant number of subaccounts increases the load on the accounting apparatus, reduces the usefulness of information, due to its division and display on different subaccounts, leads to an increase in primary documents, accounting registers.
The expediency of subaccounts and the usefulness of information on these subaccounts should meet the needs of management personnel in its continued use, and as is well known, the main indicators used in economic, financial analysis are basic wages, additional wages, other incentive and compensatory payments, which is why we consider it is advisable to introduce subaccounts that match the names of these indicators.
It is established that the organization of accounting of wages requires constant analysis of the system of organization of workflow and improvement in accordance with changes in the legislative and regulatory framework, identification of weaknesses, effective use of the work of accounting employees.

Keywords: salaries; synthetic accounting; analytical accounting; accounting organization; primary documents; accounting registers.

References

1. Verbylo, O.F. and L.V. Mel'yankova (2015), "Improving accounting and remuneration", Bukhhalteriya v sil's'komu hospodarstvi, vol. 17, pp. 25—29.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Pokataeva, O.V. and Koshulinskaya, G.O. (2015), "Ways to improve the enterprise pay system", Derzhava ta rehiony: nauk.-vyrobn. zhurnal. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 3, pp. 139—141.
4. Tkachenko, N.A. (2013), "Areas of improvement of organization of accounting display of remuneration in the registers of the magazine-warrant form", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 64—71, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_13 (Accessed 10 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 2766

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


А. М. Панченко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Panchenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-6520-2426

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Панченко А. М. Удосконалення організації обліку заробітної плати. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58

Podmeshalska, Yu. and Panchenko, A. (2020), “Improving the organization of payroll”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.