EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ СТОСОВНО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.105

УДК: 351.82.332.12

Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ СТОСОВНО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Анотація

Суттєво знизити ступінь централізації всієї системи управління державою дозволять відповідні структурно-функціональні перетворення. Головна проблема під час здійснення реформ місцевого управління полягає не в тому, щоб зробити вибір між централізацією та децентралізацією, а в тому, щоб установити належний баланс між ними, адекватний реальним умовам тієї або іншої країни, а також тим задачам, які ставляться перед місцевим управлінням. Теоретичне обгрунтування та досягнення у практичній діяльності належного балансу між централізацією та децентралізацією для України є досить складними проблемами, і на підходи до їх вирішення мають вплинути електронне врядування та електронна демократія.
У статті сформовано мету впровадження е-врядування задля досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для суспільства. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію системи взаємопов'язаних цілей у рамках відповідної державної політики: підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, спрощення процедур і скорочення адміністративних витрат; підвищення якості управлінських процесів, контроль за результативністю та ефективністю діяльності органів публічної влади; забезпечення відкритості інформації про діяльність органів публічної влади, розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі людини та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки й експертизи проектів політико-адміністративних рішень.
Охарактеризовано системний підхід стосовно впровадження електронного врядування (е-врядування) у процесі прийняття державних рішень, яке щороку стає більш актуальним. Процес його стрімкого застосування обгрунтовується тим, що в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства виконання державою її конституційних обов'язків, надання послуг громадянам супроводжується розширенням використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
В Україні загалом створено відповідну нормативно-правову базу з питань е-врядування, але їй притаманна низка таких недоліків, як: неповнота, декларативність, несистемність, нечіткість, недостатня взаємоузгодженість документів та відповідність міжнародним нормам, насамперед європейським, втрата актуальності тощо, що є суттєвим стримуючим фактором розвитку цієї сфери і одною з основних причин втрати країною своїх позицій у міжнародних рейтингах з розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування.
Визначено, що основними принципами е-врядування є такі: прозорість і відкритість влади; конфіденційність та інформаційна безпека; єдині технічні стандарти і взаємна сумісність; орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг, співробітництва та партнерства; підконтрольність та підзвітність органів влади громадянам та суспільству; принцип першої особи.

Ключові слова: демократія; розвиток; послуги; публічне управління; децентралізація; електронне врядування; ефективність; інформаційна безпека; стратегія; реалізація; державна підтримка; регіональна політика; загрози; реформа.

Література

1. Грицяк І. Деконцентрація і децентралізація у державному управлінні / І. Грицяк / Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та слухачів академії (Київ, 31 трав. 1996 р.) / За ред. B.А. Дона. — К.: Вид-во УАДУ, 1996. — С. 88—89.
2. Єдиний державний портал адміністративних послуг. Офіційний портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://poslugy.gov.ua/
3. Європейська хартія регіональної демократії: науково-практичний коментар / Т.М. Безверхнюк та ін.; Асоціація дослідників держ. управління. Одеса: Хоббит плюс, 2008. 186 с.
4. Жовнірчик Я.Ф. Державне регулювання розвитку економіки регіонів та міжрегіональних економічних зв'язків: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Я.Ф. Жовнірчик. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2010. — 306 с.
5. Закон України "Про Національну програму інформатизації" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
6. Іщенко В.М. Міжнародний досвід упровадження електронного урядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/5.pdf
7. Кагановська Т.Є. Електронне урядування як форма державного управління в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Т.Є.Кагановська // Форум права. — 2014. — № 2. — С. 176—182.
8. Козак В.І. Адміністративна реформа в Україні як механізм протидії корупції: Дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Академія муніципального управління. — К., 2015. — 246 с.
9. Коліушко І.Б. Електронне урядування — шлях до ефективності та прозорості державного управління / І.Б. Коліушко, М.С. Демкова // Інформаційне суспільство. Шлях України. — К.: Бібліотека інформ. суспільства, 2018. — С. 138—143.
10. Концепція розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №649-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
11. Куспляк І.С. 100 міст — крок вперед. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді / За заг. ред. І.С. Куспляк, А.О. Серенок. — Вінниця: ГО "Подільська агенція регіонального розвитку", 2014. — 86 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nc.gov.ua/news/index.php? ID=1577
12. Надолішній П. Концепція демократичного урядування: сутність і проблеми формування та реалізації. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. Вип. 2 (30). С. 46—55.
13. Портал державних послуг "iGov". Офіційний портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://igov.org.ua/
14. Романюк С.А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості. Регіональні дослідження: [монографія] / С.А. Романюк. — К.: УАДУ, 2001. — 112 с.
15. Шаров Ю.П. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень / Юрій Шаров, Ірина Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. — Вип. 1 (4). — С. 295—304.

Ya. Zhovnirchyk, V. Kvasiuk

ELECTRONIC GOVERNANCE AND ELECTRONIC DEMOCRACY CONCERNING DECENTRALIZATION IN UKRAINE: STRATEGIES FOR IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT

Summary

Significantly reduce the degree of centralization of the entire system of government will allow appropriate structural and functional transformations. The main problem in implementing local governance reforms is not to choose between centralization and decentralization, but to strike a proper balance between them that is appropriate to the real conditions of a country and to the tasks that local government faces. The theoretical substantiation and achievement in practice of a proper balance between centralization and decentralization are quite complex problems for Ukraine, and approaches to their solution should be influenced by
e-governance and e-democracy.
The article goal of implementation e-government has been formed in order to achieve the European standards of quality of administrative services, openness and transparency of government for the society. Achieving this goal involves pursuing a system of interrelated goals within the framework of appropriate public policy: improving the quality and accessibility of public services for citizens and businesses, simplifying procedures and reducing administrative costs; improving the quality of administrative processes, control over the efficiency and effectiveness of the activity of public authorities; ensuring openness of information on the activity of public authorities, widening access to it, and enabling direct participation of individuals and civil society institutions in the processes of preparation and examination of draft political and administrative decisions.
Describes a systematic approach to the implementation of e-governance in the decision-making process, which becomes more relevant every year. The process of its rapid application is justified by the fact that in the conditions of development of the global information society the fulfillment of its constitutional obligations by the state, the provision of services to citizens is accompanied by the expansion of the use of information and communication technologies.
In Ukraine, as a whole, a proper legal framework for e-governance has been created, but it has a number of shortcomings such as incompleteness, declarations, non-system, unclearness, lack of consistency of documents and compliance with international norms, first of all European standards, loss of relevance, etc. a significant deterrent to the development of this field and one of the main reasons for the country to lose its position in international rankings on the development of information society and e-governance. The basic principles of e-government are defined, such as: transparency and openness of power; confidentiality and information security; common technical standards and interoperability; focus on the interests and needs of consumers of services, cooperation and partnership; accountability and accountability of public authorities to citizens and society; first-person principle.
In the current conditions of social development, the problem of the need for transformation of the whole system of public administration is acutely aware. Ukraine is now on the path to joining the European Community. One of the most important tasks facing our country today is the development of an information society. This is primarily due to the transition from the information society to the knowledge society, which radically changes all communications in the society and places new demands on the quality of services provided by public servants. Earlier, attention was paid to the fact that the state should serve its citizens, today it is a question of forming partnerships between the state and citizens, their joint contribution and actions to resolve issues that have matured. E-governance is, in essence, the modernization of the whole system of public administration, which encompasses both the provision of quality services for citizens and businesses, as well as the establishment of the newest communication channels between the authorities and civil society, the restart of the whole civil service.
E-governance in the process of administrative decision-making is a form of public administration that promotes the efficiency, openness and transparency of the activity of public authorities by using information and telecommunication technologies to form a new type of state oriented to meet the needs of citizens. The e-government system helps to save budgetary resources for administration, improves its quality, deprives civil servants of routine work, provides citizens with transparent, open access to public information, as well as actively participates in political processes, makes the power controlled by the public, increases the level of democratization.

Keywords: democracy; development; services; public administration; decentralization; e-governance; efficiency; information security; stategies; implementation; state support; regional policy; threats; reform.

References

1. Hrytsiak, I. (1996), "Deconcentration and Decentralization in Public Administration", Problemy teorii i praktyky derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia: materialy schorich. nauk.-prakt. konf. prof.-vykl. skladu ta slukhachiv akademii [Problems of Theory and Practice of Public Administration and Local Self-Government: Materials Annually. Research Practice Conf. prof. Academy staff and students], UADU, Kyiv, Ukraine, 31 May, pp. 88—89.
2. The only state portal of administrative services (2019), available at: https://poslugy.gov.ua/ (Accessed 10 Dec 2019).
3. Bezverniuk, T.M. (2008), Yevropejs'ka khartiia rehional'noi demokratii: Naukovo-praktychnyj komentar [European Charter for Regional Democracy: A Scientific and Practical Commentary], Association of State Researchers. management.: The Hobbit Plus, Odessa, Ukraine.
4. Zhovnirchyk, Ya. (2010), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ekonomiky rehioniv ta mizhrehionalnykh ekonomichnykh zviazkiv: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [State regulation of the regional economy and inter-regional economic relations: theory, methodology, mechanisms], Yugo-Vostok, Donetsk, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On the National Program of Informatization", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show (Accessed 10 Dec 2019).
6. Ishchenko, V.M. (2012), "International experience e-government implementation", available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/5.pdf (Accessed 10 Dec 2019).
7. Kaganowska, T.E. (2014), "Eelectronic governance as a form of public administration in Ukraine: Current State and Prospects for Development", Law Forum, vol. 2, pp. 176—182.
8. Kozak, V.I. (2015), "Administrative Reform in Ukraine as a Mechanism for Combating Corruption", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Academy of Municipal Administration, Kyiv, Ukraine.
9. Koliushko, I.B. and Demkova, M.S. (2018), "Electronic governance — the way to efficiency and transparency of public administration", Informatsijne suspil'stvo. Shliakh Ukrainy [Information Society. Way of Ukraine], Library of information. Society, Kyiv, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "The concept of development of electronic governance in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show (Accessed 10 Dec 2019).
11. Kusplyak, I.S. and Serenok, A. O. (2014), "100 cities — a step forward. Monitoring the implementation of electronic governance as a basis for providing electronic", NGO Podil Regional Development Agency, available at: http://nc.gov.ua/news/index.php?ID=1577 (Accessed 10 Dec 2019).
12. Nadolishniy, P. (2007), "Concept of democratic governance: the essence and problems of formation and implementation", Actual problems of public administration: Coll. Sciences. of the Order, vol. 2 (30), pp. 46—55.
13..The portal of public services "iGov" (2019), available at: https://igov.org.ua/ (Accessed 10 Dec 2019).
14. Romanyuk S. A. (2001), Polityka rehional'noho rozvytku v Ukraini: suchasnyj stan i novi mozhlyvosti. Rehional'ni doslidzhennia [Regional development policy in Ukraine: current state and new opportunities. Regional studies], UADU, Kyiv, Ukraine.
15. Sharov, Yu. P. and Chykarenko, I. (2010), "European Standards of Public Management: Projection at the Municipal Leve" Public Administration and Local Self-Government: Coll. (Scientific-editorial board), vol. 1 (4), pp. 295—304.

№ 1 2020, стор. 105 - 113

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 3273

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-1378-9923


В. В. Квасюк

магістр кафедри публічного управління та адміністрування, Національний авіаційний університет

V. Kvasiuk

Magistrate at the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-4444-0679

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф., Квасюк В. В. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 105–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.105

Zhovnirchyk, Ya. and Kvasiuk, V. (2020), “Electronic governance and electronic democracy concerning decentralization in Ukraine: strategies for implementation and development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 105–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.