EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛОБІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
Т. С. Яровой

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.99

УДК: 327.56 323.22 (477)

Т. С. Яровой

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛОБІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад лобіювання як інструменту реалізації цілей державної безпеки. В процесі дослідження враховано домінуюче у вітчизняній науці нове концептуальне розуміння адміністративного права та державного управління.
Автором проаналізовано вітчизняні підходи до розуміння ролі лобіювання у ствердженні прав та інтересів громадян та державної безпеки. Окрему увагу присвячено аналізу вітчизняного законодавства, в тому числі такого, що регулює сферу національної та державної безпеки.
Здійснено окреслення рамок цивілізованого лобізму, що вимагає легалізації зазначеної сфери, у зв'язку з цим, має передувати розробка Концепції формування інституту лобізму як ефективної складової національної безпеки. Концепція має містити обгрунтування доцільності застосування лобіювання у якості інструменту реалізації цілей державної безпеки та національної безпеки загалом.
Автор переконаний у тому, що концептуальний підхід до формування інституту лобізму як ефективної складової національної безпеки є вкрай перспективним. Доречність застосування лобіювання у якості інструменту національної безпеки, обумовлена рядом особливостей лобіювання як дієвого прояву лобізму. Зокрема застосування безпосереднього лобіювання як публічного інструменту впливу дозволить органам, чия діяльність спрямована на реалізацію державної безпеки, репрезентувати себе як рівноправних (щодо інших замовників лобістських послуг) суб'єктів діяльності. Це сприятиме ребрендінгу органів державної безпеки, формуванню більш лояльного до них ставлення з боку як суб'єктів підприємницької діяльності, так і широкої громадськості.
Окрім того, дієвим може виявитись опосередковане лобіювання. У випадках, коли задачі державної безпеки збігаються з інтересами окремих груп громадян, або суб'єктів підприємницької діяльності, як замовників лобістських послуг, саме останні можуть як виконувати роль замовників, так і забезпечувати фінансування лобістських послуг. Такий підхід сприятиме збереженню конфіденційності діяльності суб'єктів державної безпеки, а також дозволятиме суттєво зекономити фінансові затрати держави на реалізацію національних інтересів у царині державної безпеки.

Ключові слова: національна безпека; державна безпека; державне управління; лобізм; лобістська діяльність; Концепція лобістської діяльності; Національна рада України з питань регулювання лобізму.

Література

1. Гросфельд О.В. Формування цивілізованої моделі лобіювання в Україні. Грані. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, Центр соціально-політичних досліджень, 2009. № 1. С.136—139.
2. Дягілєв О.В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Х.: Майдан, 2011. 251 с.
3. Мацкевич Р. М. Класифікація лобізму, його види. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 29, С. 218—223.
4. Недюха М. Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу / М. Недюха, М. Федорін // Віче. 2010. № 3. URL: http://www.viche.info/journal/1857/
5. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України: дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне право". Луганськ, 2004. 212 с.
6. Онупрієнко А. М. Формування інституту лобізму. Проблеми законності. Вип. 56. Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002., С. 35—40.
7. Орлова Н.С., Яровой Т.С. Сучасні принципи та методи державної політики у сфері інформаційної безпеки. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія "Державне управління". № 3 (84). 2019. С. 5—14.
8. Порфирович О. Л. Питання запровадження правового регулювання вітчизняної лобістської практики. Українське право. 2004. № 1. С. 123—129.
9. Ровний В.В. Правове регулювання лобіювання як інструмент національної безпеки в умовах гібридної війни Правове регулювання лобіювання в Україні: проблеми та перспективи: матеріали круглого столу (Київ, 24 квіт. 2019 р.). [ред. кол.: Мищак І.М., Тєлькінєна Т.Е., Яровой Т.С.]. Київ, "Видавництво Людмила". 2019. С. 54—58.
10. Романенко Є.О. Євроатлантична інтеграція України як фактор національної безпеки. Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика: збірник матеріалів, доповідей круглого столу в рамках проекту "Кафедра Жана Моне "Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні", м. Маріуполь, 21 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 71—74.
11. Ситник Г.П. Проблемні питання розробки нової Стратегії національної безпеки України. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. № 3—4. С. 105—116.
12. Сумська В.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "лобіювання" / Державне будівництво. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2010_2_26.pdf
13. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
14. Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права на етапі становлення. Актуальні проблеми держави і права. 2007. С. 10—16. URL: http://www.apdp.in.ua/v35/03.pdf
15. The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty. Department of Justice's website. URL: https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm
16. Самотуга А.В. Обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина як предмет порівняльно-правового дослідження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 2. С. 102—109.
17. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
18. Про лобістську діяльність: проект Закону України. Правове регулювання лобіювання в Україні: проблеми та перспективи: матеріали круглого столу (Київ, 24 квіт. 2019 р.) / [ред. кол.: Мищак І.М., Тєлькінєна Т.Е., Яровой Т.С.]. Київ, "Видавництво Людмила". 2019. 104 с.

T. Yarovoi

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LOBBYING AS A TOOL FOR THE REALIZATION OF STATE SECURITY GOALS

Summary

The article is devoted to the study of the conceptual foundations of lobbying as an instrument for realizing state security goals. The research took into account the new conceptual understanding of administrative law and public administration that dominates in domestic science.
The author analyzes domestic approaches to understanding the role of lobbying in asserting the rights and interests of citizens and state security. Special attention is devoted to the analysis of domestic legislation, including the one regulating the sphere of national and state security.
The framework of civilized lobbying has been delineated, which requires the legalization of the such sphere, and, in this connection, should be preceded by the development of the Concept for the formation of a lobby institution as an effective component of national security. The concept should include a justification for the use of lobbying as a tool to achieve the goals of national security and national security as a whole.
The author is convinced that the conceptual approach to forming the institution of lobbyism as an effective component of national security is extremely promising. The relevance of lobbying as a national security tool is due to a number of lobbying features. In particular, the use of direct lobbying, as a public instrument of influence, will allow bodies whose activities are aimed at implementing state security to present themselves as equal subjects of activity (for other customers of lobbying services). This will contribute to the rebranding of state security agencies, the formation of a more loyal attitude towards them on the part of both business entities and the general public.
In addition, indirect lobbying may be effective. In cases where the tasks of state security coincide with the interests of individual groups of citizens or business entities, as customers of lobbying services, it is the latter that can both serve as customers and provide financing for lobbying services. Such an approach will help to maintain the confidentiality of the activities of state security entities, and will also significantly save the state financial costs for the implementation of national interests in the field of state security.

Keywords: national security; state security; public administration; lobbyzm; lobbying; the concept of lobbying; the National Council of Ukraine on the regulation of lobbyism.

References

1. Hrosfel'd, O.V. (2009), "Formation of a civilized model of lobbying in Ukraine", Hrani. Dnipropetrovs'k: Dnipropetrovs'kyj natsional'nyj universytet, Tsentr sotsial'no-politychnykh doslidzhen', vol. 1, pp. 136—139.
2. Diahiliev, O.V. (2011), Konstytutsijno-pravovyj instytut lobizmu: vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid [Constitutional Law Institute of Lobbyism: domestic and foreign experience], Majdan, Kharkiv, Ukraine.
3. Matskevych, R.M. (2006), "Classification of lobbying, its types", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 29, pp. 218—223.
4. Nediukha, M. (2010), "Lobbying as a socio-political phenomenon: nature and means of influence", Viche, vol. 3, available at: http://www.viche.info/journal/1857/ (Accessed 15 Dec 2019).
5. Nesterovych, V.F. (2004), "Constitutional and legal aspects of lobbying in the law-making process of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Constitutional law, Luhans'k, Ukraine.
6. Onupriienko, A.M. (2002), "Formation of the Lobby Institute", Problemy zakonnosti, vol. 56, pp. 35—40.
7. Orlova, N.S. and Yarovoj, T.S. (2019), "Current principles and methods of state policy in the field of information security", Menedzher. Visnyk Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 3 (84), pp. 5—14.
8. Porfyrovych, O.L. (2004), "Issues of introduction of legal regulation of domestic lobbying practice", Ukrains'ke pravo, vol. 1, pp. 123—129.
9. Rovnyj, V.V. (2019), "Legal regulation of lobbying as a tool of national security in a hybrid war", Pravove rehuliuvannia lobiiuvannia v Ukraini: problemy ta perspektyvy: materialy kruhloho stolu [Legal regulation of lobbying in Ukraine: problems and perspectives: round table materials], Vydavnytstvo Liudmyla, Kyiv, Ukraine, 24 april, pp. 54—58.
10. Romanenko, Ye.O. (2018), "Ukraine's Euro-Atlantic integration as a factor of national security", Yevropejs'kyj vymir sotsial'noi bezpeky: instrumenty, problemy, praktyka: zbirnyk materialiv, dopovidej kruhloho stolu v ramkakh proektu "Kafedra Zhana Mone "Analiz ta zastosuvannia ievropejs'koho dosvidu demokratii ta nalezhnoho vriaduvannia v Ukraini" [The European dimension of social security: tools, problems, practice: a collection of materials, roundtable reports within the framework of the Jean Monnet Chair project "Analysis and application of the European experience of democracy and good governance in Ukraine], DonDUU, Mariupil', Ukraine, 21 june, pp. 71—74.
11. Sytnyk, H.P. (2014), "Problematic issues of developing a new National Security Strategy of Ukraine", Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky, vol. 3—4, pp. 105—116.
12. Sums'ka, V.V. (2010), "Theoretical approaches to the definition of "lobbying"", Derzhavne budivnytstvo, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2010_2_26.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 15 Dec 2019).
14. Aver'ianov, V.B. (2007), "The new doctrine of Ukrainian administrative law at the formation stage", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, pp. 10—16, available at: http://www.apdp.in.ua/v35/03.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
15. Department of Justice's website (2019), "The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty", available at: https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm (Accessed 15 Dec 2019).
16. Samotuha, A.V. (2011), "Restriction of constitutional rights and freedoms of man and citizen as a subject of comparative legal research", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia iurydychna, vol. 2, pp. 102—109.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 Dec 2019).
18. Myschak, I.M. Tiel'kiniena, T.E. and Yarovoj, T.S. (2019), "On lobbying: draft Law of Ukraine", Pravove rehuliuvannia lobiiuvannia v Ukraini: problemy ta perspektyvy: materialy kruhloho stolu [Legal regulation of lobbying in Ukraine: problems and perspectives: round table materials], Vydavnytstvo Liudmyla, Kyiv, Ukraine, 24 april.

№ 2 2020, стор. 99 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 161

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7266-3829

Як цитувати статтю

Яровой Т. С. Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 99–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.99

Yarovoi, T. (2020), “Conceptual principles of lobbying as a tool for the realization of state security goals”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 99–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.