EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. О. Акімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.86

УДК: 351

О. О. Акімов

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Проаналізовано парадигму теоретичних та інституційних передумов застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників.
Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв'язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуваннях усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв'язку та тенденцій розвитку. Формування системогенезу державно-управлінської діяльності як парадигми систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв'язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем.
Проблема застосування системогенезу як парадигми до державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема.
Щодо напряму дослідження парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; парадигма; публічне управління; державне управління; державна служба.

Література

1. Айларова З.К., Дзагоева М.Р. Системогенез основных видов производственных систем // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://www.science-education.ru/ru/article /view?id=12113
2. Системогенез учебной и профессиональной деятельности. Часть I. Методология системогенетического подхода. Конструктивные и деструктивные тенденции профессионального становления и реализации личности: материалы VII Международной научно-практической конференции, 20-22 октября 2015 г., г. Ярославль / Под ред. проф. Ю.П. Поваренкова. — Ярославль: Издательство ООО "Агентство Литера", 2015. — 328 с.
3. Словник системного аналізу проблем державного управління. — Київ: вид-во НАДУ при Президентові України, 2006. — С.71 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy /f4a14404-2b5a-4031-968c-c95c5a50b4c5.pdf
4. Велика медична енциклопедія // Системогенез [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://бмэ.орг/index.php/СИСТЕМОГЕНЕЗ
5. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. — М.: Издательство "Наука". 1978 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:— http://elib.gnpbu.ru/text/anohin_filosofskie-aspekty_1978/go,50;fs,1/
6. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 23. — С. 133—138.
7. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 181—188.
8. Кринична І.П. Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції / І.П. Кринична, О.О. Акімов // Публічна служба: системна парадигма: кол. моногр. / К.О. Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська, Н.Г. Сорокіна [та ін.]; за заг. ред. С.М. Серьогіна. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. — С. 132—143.
9. Акімов О.О. Системогенез професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Теорія та практика публічної служби: матеріали наук.-практ. конф., 21 грудня 2018 р., Дніпро / За заг. ред. С.М. Серьогіна. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. — С. 5—7.
10. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68—74.
11. Акімов О.О. Концепт системогинезу діяльності державних службовців в контексті управління соціальним і гуманітарним розвитком / О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 листопада 2018 р.) / За заг. ред. О.Б. Кірєєвої. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. — С. 14—17.
12. Государственная служба и служебное право: учебное пособие / Ю.Н. Старилов. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
13. Акімов О.О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2018. — Вип. 2 (20). — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html
14. Липовська Н.А. Системогенез державної служби: теоретичні підходи [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/ dums_konf_2015/pdf/510.pdf
15. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О.О. Акімов // Публічне урядування. — 2016. — № 1. — С. 189—199.
16. Новаченко Т.В. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н.В. Ясько. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с.— С. 33—34.
17. Про затвердження Положення про функціональну підсистему протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту: Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України № 86 від 14.03.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ru/z0406-18
18. Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104—109.
19. Карпа М.І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М.І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ, 2014. — Вип. 40. — С. 432—440.
20. Баштанник А.Г. Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу / А.Г. Баштанник, В.В. Баштанник // Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст]. — 2012. — № 4 — С. 15—26. — (Серія "Управління").
21. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів / В. Баштанник //Вісн. НАДУ. — 2009. — № 1. — С. 5—16.
22. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів: монографія / В.В. Баштанник. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. — 390 с.
23. Сурай І.Г. Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика: монографія / І.Г. Сурай. — К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2012. — 332 с.

O. Akimov

SUBSTANTIATION OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article substantiates the paradigm of the systemogenesis of public administration. The paradigm of theoretical and institutional prerequisites for the application of a systemogenetic approach to public administration is analyzed, in particular regarding the identification of formative factors.
It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The formation of the systemogenesis of public administration as a paradigm systematizes all components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes interconnections, forms the directions of public administration, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and public administration as one of its subsystems.
The problem of applying systemogenesis as a paradigm to public administration is due to: the lack of conceptual foundations of the systemogenetic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive research on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and to public administration in particular.
In this article, the directions of the study of the paradigm of the systemogenesis of public administration are proposed to reveal in general the professionalization of the civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration service; development trends; systemogenesis; paradigm; public administration; state power; public service.

References

1. Ailarova, Z.K. and Dzagoeva, M.R.(2014), "System genesis of the main types of production systems", Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya, [Online], vol.1, available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12113 (Accessed 14 Jan 2020).
2. Povarenkov, Yu.P. (2015), "System genesis of educational and professional activities", Zbirka dopovidei na VII Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii [Methodology of the system-genetic approach. Constructive and destructive tendencies of professional formation and realization of personality], Yaroslavl, Russia, 20—22 October.
3. NADU under the President of Ukraine (2006), "A glossary of a systemic problem concerning management", [Online], available at: http://academy.gov.ua/ NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/f4a14404-b5a-4031-968c-c95c5a50 b4c5.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
4. Great Medical Encyclopedia (2018), "Systemogenesis", [Online], available at: http://бмэ.орг/index.php/СИСТЕМОГЕНЕЗ (Accessed 19 Jan 2020).
5. Anokhin, P.K. (1978), Filosofskie aspekty teorii funkcional'noj sistemy [Philosophical aspects of the theory of a functional system], Nauka, Moscow, Russia.
6. Akimov, O. (2018), "The concept of the system genesis of the professional activities of public servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133—138.
7. Akimov, O.O. (2014), "Psychological aspects of corruption in public administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181—188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Jan 2020).
8. Krynychna, I.P. and Akimov, O.O. (2017), "Competent approach to professional activity of public servants in the context of European integration", Publichna sluzhba: systemna paradygma [Public service: a systemic paradigm], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, pp. 132—143.
9. Akimov O.O. (2018), "Systemogenesis of the professional activities of public servants". Materials of scientific and practical. conf. [Theory and practice of public service], Dnipro, Ukraine, 21 December.
10. Akimov, O. (2018), "Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68—74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68
11. Akimov, O.O. (2018), "The concept of a systemic system of civil servants in the context of social and humanitarian development management". Materials of the KhII region. scientific and practical. conf. by international participation. [Problems of managing social and humanitarian development], Dnipro, Ukraine, 30 November.
12. Starilov, Yu.N. (2017), Gosudarstvennaja sluzhba i sluzhebnoe pravo [Public service and service law], Norma, Moscow, Russia.
13. Akimov, O.O. (2018), "Socio-psychological component in the systemogenesis of the professional activities of public servants", Public Administration: Theory and Practice, [Online], Issue. 2 (20). available at:: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html (Accessed 19 Jan 2020).
14. Lipovskaya, N.A. (2015), "System-generated service: theoretical approaches", [Online], available at: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/dums_konf_ 2015 /pdf/510.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
15. Akimov, О.О. (2016), "Professional competencies of public servants the factor of modernization of education", Public administration, vol. 1, pp. 189—199.
16. Novachenko, T.V and Yasko, N.V. (2013), Samoorhanizatsiia diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia: vitchyznianyi ta yevropeiskyi dosvid [Self-organization of civil servant activity: domestic and European experience], NAPA, Kyiv, Ukraine.
17. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2018), "On approval of the regulation on the functional subsystem of flood control measures of the uniform state system of civil protection", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru /z0406-18, (Accessed 16 Jan 2020).
18. Akimov, O. (2019), "The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104—109.
19. Karpa, M.I. (2014), "Functional Approach to the Concept of Positions of the Civil Service", Efficiency of State Management (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 40, pp. 432—440.
20. Bashtannyk, A.H. and Bashtannyk, V.V. (2012), "Organizational bases of formation of integrated systems of public management in the context of the European integration process", Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 15—26.
21. Bashtannyk, V. (2009), "Structural characteristics and tendencies of organizational development of national systems of public management in the conditions of modern European integration processes", Visn. NADU, vol. 1, pp. 5—16.
22. Bashtannyk, V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv [Transformation of Public Administration in the Context of European Integration Processes], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
23. Surai, I.H. (2012), Formuvannia ta rozvytok elity v derzhavnomu upravlinni: istoriia, metodolohiia, praktyka [Design and development of the elite in public administration: history, methodology, practice], TsP "KOMPRYNT", Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020, стор. 86 - 92

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 594

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.86

Akimov, O. (2020), “Substantiation of the paradigm of the systemogenesis of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.