EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Б. В. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.17

УДК: 330.34:332.142

Б. В. Дергалюк

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовано детермінуюче значення інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки. З'ясовано, що до причин необхідності структурної модернізації регіональної економіки відносяться: зміна ціннісних орієнтирів у системі споживчих потреб під впливом масових суспільних явищ або досягнень науково-технічного прогресу; якісні зміни матеріально-технічної бази виробництва під впливом інтенсифікації інноваційних процесів; вплив процесів ринкового саморегулювання; вплив наявних структурних зрушень або структурних зрушень, які мали місце у минулому; глобальні тенденції до лібералізації зовнішньоекономічних взаємодій між державами тощо. Окреслено, що метою структурної модернізації регіональної економіки виступає прискорення економічного розвитку регіонів, підвищення ефективності регіональної господарської діяльності та рівня життя населення. Визначено, що структурна модернізація регіональної економіки спирається на притаманні властивості конкретного регіону та має певні пов'язані з цим ознаки. Виявлено особливості, на яких базується структурна модернізація регіональної економіки. Оскільки сучасні виклики доводять необхідність пошуку напрямів активізації інтелектуального потенціалу регіонів для забезпечення структурної модернізації регіональної економіки, обгрунтовано детермінуючє значення інтелектуального потенціалу регіону у структурній модернізації. Виокремлено чинники впливу на формування інтелектуального капіталу регіонів, серед яких: природно-ресурсний потенціал регіонів; економічний розвиток регіонів та його динаміка; сформована структура регіонального виробництва; регіональні програми розвитку соціальної сфери; демографічна ситуація в регіоні; структура попиту на робочу силу; направленість регіональної освітньої політики; розгалуженість освітньої сфери регіону тощо.

Ключові слова: структурна модернізація регіональної економіки; інтелектуальний капітал; регіональна економіка; регіон; структурні зрушення; модернізація.

Література

1. Бутко М.П., Попело О.В. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія. Ніжин, Аспект-Поліграф, 2014. 372 с.
2. Детермінанти розвитку національного господарства: монографія. за заг. ред. П.В. Круша. Київ, НТУУ "КПІ", 2014. 276 с.
3. Пашкевич М.С., Лисунець К.П. Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (дата звернення: 20.01.2020).
4. Попело О.В. Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 4 (4), 2015. С. 222—229.
5. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ, НТУУ "КПІ", 2009. 488 с.
6. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон, Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
7. Тульчинський Р.В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон, Вид-во "ПП Вишемирський В.С.", 2018. 400 с.

B. Dergaliuk

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL FOR STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The determinant value of intellectual capital for structural modernization of regional economy is substantiated in the article. It is found that the reasons for the need for structural modernization of the regional economy include: the change of value orientations in the system of consumer needs under the influence of mass social phenomena or the achievements of scientific and technological progress; qualitative changes in the material and technical base of production under the influence of intensification of innovative processes; the impact of market self-regulation processes; the impact of existing structural changes or structural changes that have occurred in the soap; global tendencies towards liberalization of foreign economic relations between states and others. It is outlined that the purpose of structural modernization of the regional economy is to accelerate the economic development of the regions, to increase the efficiency of regional economic activity and the standard of living of the population. It has been determined that the structural modernization of the regional economy is based on the inherent properties of a particular region and has certain related features, including: specificity of the economic, internal political, cultural, social sphere of life of the regions; factors and implementation of structural shifts in regional systems that have a synergistic effect with respect to shifts in different spheres of life in the region; existing established values and resources are an incentive mechanism for structural modernization of regions; a tendency towards a purposeful and permanent transition to more modern forms of economic development; rationality and evolution of the processes of structural modernization of regions, which is caused by the search for optimal ways of development of the regional economy, etc. The features on which structural modernization of the regional economy is based are revealed. As the current challenges prove the need to search for ways of activating the intellectual potential of the regions in order to ensure the structural modernization of the regional economy, the determinant value of the intellectual potential of the region in the structural modernization is justified. The factors of influence on the formation of intellectual capital of the regions are distinguished, among them: the natural resource potential of the regions; economic development of the regions and its dynamics; formed structure of regional production; regional social development programs; demographic situation in the region; structure of demand for labor; the focus of regional education policy; branching of the educational sphere of the region, etc.

Keywords: structural modernization of regional economy; intellectual capital; regional economy; region; structural changes; modernization.

References

1. Butko, M.P. and Popelo, O.V. (2014), Intelektual'nyj kapital iak chynnyk modernizatsii rehional'noho ekonomichnoho prostoru [Intellectual capital as a factor of modernization of regional economic space], Aspekt-Polihraf, Nizhyn, Ukraine.
2. Krush, P.V. (2014), Determinanty rozvytku natsional'noho hospodarstva [Determinants of the development of the national economy], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
3. Pashkevych, M.S. and Lysunets', K.P. (2014), "Principles of modernization of economy of regions of Ukraine in the aspect of modern regional policy", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (Accessed 20 January 2020).
4. Popelo, O.V. (2015), "Innovative activity as a dominant component of modernization of the productive forces of the region", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4, no. 4, pp. 222—229.
5. Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Intellectual-innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
6. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Perspectives and dominants of development of the intellectually innovative system of the regions of Ukraine], Vyd-vo "PP Vyshemyrs'kyj V.S.", Kherson, Ukraine.
7. Tul'chyns'kyj, R.V. (2018), Determinanty stanovlennia novoho rehionalizmu: teoriia, metodolohiia, praktyka [Determinants of the emergence of a new regionalism: theory, methodology, practice], Vyd-vo "PP Vyshemyrs'kyj V.S.", Kherson, Ukraine.

№ 5-6 2020, стор. 17 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 310

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 17–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.17

Dergaliuk, B. (2020), “The role of intellectual capital for structural modernization of the regional economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 17–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.