EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО ЦІННИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРЕД КРАЇН СВІТУ
Л. С. Безугла

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.51

УДК: 338.439.02

Л. С. Безугла

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО ЦІННИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРЕД КРАЇН СВІТУ

Анотація

Бренд сучасного суспільства — це здорова їжа, провідну роль в якій відіграє споживання цінної їжі з точки зору фруктових та ягідних культур, більшість з яких сьогодні належать до рангу менш розповсюджених ніш. У сучасних реаліях через погіршення стану екологічної ситуації, напруженості емоційного та стресового стану під дією всесвітньої пандемії COVID-19, незбалансованого харчування, спостерігається значне зростання загальної захворюваності населення. Тому пошук шляхів поліпшення здоров'я людини, в тому числі, пов'язаних з поліпшенням харчування — актуальне завдання сучасного рослинництва в рамках національної безпеки. Метою статті став аналіз сучасного стану та місця України у виробництві та реалізації рослинної сировини для біологічно цінних харчових продуктів серед країн світу. Розглянуто виробництво основних сільськогосподарських культур у країнах Європейського союзу, Китаї, Японії, США та Україні. Потенційні можливості економічного розвитку країни також великою мірою залежать від її ресурсного потенціалу — природних багатств, виробничих потужностей, кваліфікованого персоналу тощо. Але найважливішою складовою цього потенціалу є ефективність діяльності та прибутковість сільськогосподарських товаровиробників. У статті розглянуто динаміку сільськогосподарських товаровиробників України, які одержали прибуток. Виділено деякі важливі фактори доцільності виробництва та реалізації рослинної сировини для біологічно цінних харчових продуктів.
На виробничі рішення виробників рослинної сировини біологічно цінних харчових продуктів також впливають ринкові ризики, пов'язані з невизначеністю щодо майбутніх цін на вхідні ресурси та продукти виробництва, надійність джерел вхідних ресурсів. Тому хоча ринкові ризики по суті є екзогенними, сільськогосподарські товаровиробники можуть впливати на мінливість врожайності та розподіл прибутку за вибором вхідних даних або комбінації вхідних ресурсів. Загалом виробничі ризики мають величезний вплив на сільське господарство особливо, структура виробництва та поведінка постачальників. Іншу форму ризику, який не знаходиться під контролем підприємств, може спричинити мінливий клімат. Однак цей ризик можна звести до мінімуму шляхом прийняття стратегії адаптації, доступної сільськогосподарському товаровиробнику.

Ключові слова: сільське господарство; виробництво та реалізація рослинної сировини; продукція рослинництва; біологічно цінні харчові продукти; сільськогосподарські товаровиробники.

Література

1. Безугла Л.С. Маркетинговий аналіз плодоовочевого ринку в контексті виробництва біологічно цінних харчових продуктів. Збірник наукових праць "Економічний простір". № 154. 2020. С. 31—35.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Bezuhla L., Kinash I., Andrusiv U., Dovgal O. Attracting Foreign Direct Investment as an Economic Challenge for Ukraine in the Context of Globalization. 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Atlantis Press 2019, vol. 99, pp. 195—200. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919214
4. Bogatyrev I., Topchiy V., Koropatnik I., Kotliarenko O. and Kofanov A. Problems and perspectives for attracting investments in economy of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2019, vol. 16 (2), pp. 195—205. doi:10.21511/imfi.16(2).2019.17
5. Ilchenko T., Bezugla L. Trend and priorities change in the European agricultural products market. Журнал "Інвестиції: практика та досвід". 2019. № 24. С. 35—42. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2019/8.pdf
6. Kocisova K., Gavurova B. & Kotaskova A. A slack-based measure of agricultural efficiency in the European Union countries. Journal of International Studies. 2018. vol. 11 (1), pp. 189—200. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/14
7. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua
8. Ostapenko V. Management of tax system adopting to European standards. Development Management. 2019. vol. 17 (1), pp. 51—62. doi:10.21511/dm.5(1).2019.05
9. The World Bank. World Development Indicators. 2018. Retrieved from: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indi cators
10. Prokopchuk O., Nesterchuk Yu., Tsymbalyuk Yu. and Rolinskyi, O. Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2019. vol. 17 (3), pp. 57—75. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.05

L. Bezuhla

PLACE OF UKRAINE IN THE PRODUCTION AND SALE OF PLANT RAW MATERIALS FOR BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD PRODUCTS AMONG COUNTRIES

Summary

The brand of modern society is healthy food, in which the consumption of valuable food plays a leading role. In the countries of the world, as well as in Ukraine, in recent decades due to the deterioration of the environmental situation, emotional and stress, unbalanced diet, there has been a significant increase in overall morbidity. Therefore, the search for ways to improve human health, including those related to improving nutrition — an urgent task of modern crop production within national security.
The aim of the article was to analyze the current state and place of Ukraine in the production and sale of plant raw materials for biologically valuable food products among the countries of the world. The production of the main crops in the countries of the European Union, China, Japan, the USA and Ukraine is considered. Potential opportunities for economic development of the country also largely depend on its resource potential — natural resources, production capacity, qualified personnel and so on. But the most important component of this potential is the efficiency and profitability of agricultural producers. The article considers the dynamics of agricultural producers of Ukraine who made a profit. Some important factors of expediency of production and realization of vegetable raw materials for biologically valuable foodstuff are allocated.
Production decisions of producers of plant raw materials of biologically valuable food products are also affected by market risks associated with uncertainty about future prices for input resources and products, the reliability of sources of input resources. Therefore, although market risks are essentially exogenous, agricultural producers can influence yield variability and profit distribution by the choice of inputs or combinations of inputs. In general, production risks have a huge impact on agriculture in particular, the structure of production and the behavior of suppliers. Another form of risk that is not under the control of enterprises can be caused by a changing climate. However, this risk can be minimized by adopting an adaptation strategy available to the agricultural producer.

Keywords: agriculture; production and sale of plant raw materials; crop products; biologically valuable food products; agricultural producers.

References

1. Bezuhla, L.S. (2020), "Marketing analysis of the fruit and vegetable market in the context of the production of biologically valuable food products", Ekonomichnyj prostir, vol. 154, pp. 31—35.
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 2 August 2020).
3. Bezuhla, L. Kinash, I. Andrusiv, U. and Dovgal, O. (2019), "Attracting foreign direct investment as an economic challenge for Ukraine in the context of globalization", 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, Atlantis Press, vol. 99, pp. 195—200.
4. Bogatyrev, I. Topchiy, V. Koropatnik, I. Kotliarenko O. and Kofanov, A. (2019), "Problems and perspectives for attracting investments in economy of Ukraine", Investment Management and Financial Innovations, vol. 16 (2), pp. 195—205.
5. Ilchenko, T. and Bezugla, L. (2019), "Trend and priorities change in the European agricultural products market", Investment: practice and experience, vol. 24, pp. 35—42.
6. Kocisova, K. Gavurova, B. and Kotaskova, A. (2018), "A slack-based measure of agricultural efficiency in the European Union countries", Journal of International Studies, vol. 11 (1), pp. 189—200.
7. The official site of National bank of Ukraine (2020), "Statistics", available at: https://bank.gov.ua (Accessed 31 July 2020).
8. Ostapenko, V. (2019), "Management of tax system adopting to European standards", Development Management, vol. 17 (1), pp. 51—62.
9. The official site of the World Bank (2018), "World Development Indicators", available at: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source =world-development-indicators (Accessed 31 July 2020).
10. Prokopchuk, O. Nesterchuk, Yu. Tsymbalyuk, Yu. and Rolinskyi, O. (2019), "Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine", Problems and Perspectives in Management, vol. 17 (3), pp. 57—75.

№ 15-16 2020, стор. 51 - 56

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Bezuhla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-6520-4325

Як цитувати статтю

Безугла Л. С. Місце України у виробництві та реалізації рослинної сировини для біологічно цінних харчових продуктів серед країн світу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.51

Bezuhla, L. (2020), “Place of Ukraine in the production and sale of plant raw materials for biologically valuable food products among countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.