EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР БІОЕТИКИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
Г. Т. Терешкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.138

УДК: 614.253:94

Г. Т. Терешкевич

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР БІОЕТИКИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

Анотація

Терміни "аборт", "клонування", "трансплантація", "сурогатне материнство" стали частиною медицини, залишаючись, глобальною проблемою суспільства. Введення засад біоетики в систему публічного управління, зокрема в галузь охорони здоров'я є необхідною умовою виживання цивілізації та збереження здоров'я нації.
Щоб зрозуміти сучасні дискусії і різні способи бачення біоетики, необхідно розглянути з історичної точки зору розвиток етики в медицині ще до запровадження самого терміну "біоетика", який мав вагомий вплив на філософські терміни, критеріологію і на обговорення конкретних тем.
Розгляд теми базується на книзі Д. Граціа "Підвалини біоетики". З точки зору аналізу тексту, його етично-релігійної структури, історико-філософської інтерпретації ця праця є немов дзеркалом минулого, без якого важко уявити чи зрозуміти сучасне життя.
Метою статті є науково-теоретичне обгрунтування історичного виміру біоетики в контексті системи охорони здоров'я (публічно-управлінський аспект) та акцентування на важливості її засад.
Історичний шлях етичної думки в медицині можна поділити на чотири етапи: медична етика Гіппократа; богословська медична мораль; вплив модерної філософії на медичну етику; етика прав людини в Європі, передусім після Другої світової війни.
Потрібно переглянути текст Клятви лікаря України, акцентуючи на високому призначенні професії лікаря та визначенні його основної місії в збереженні життя людини, неприпустимості його припинення через аборт чи евтаназію.
Найголовнішим викликом сьогодення є збереження найвищої фундаментальної цінності — людського життя у всіх його станах, у нормі та патології.

Ключові слова: біоетика; публічне управління; система охорони здоров'я; Клятва Гіппократа; історичний шлях біоетики.

Література

1. Gracia D. Fondamenti di bioetica, sviluppo storico e metodo. Paoline: Milano, 1993. 605 p.
2. Клятва Гіппократа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клятва_Гіппократа (Дата звернення 07.07.2020).
3. Sgreccia E. Manuale di bioetica. Milano: Vita e Pensiero, 1999. V. I. 817 p.
4. Клятва лікаря України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клятва_лікаря_України (Дата звернення 07.07.2020).
5. Reale G., Antisei D. Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Brescia: La scuola. 1983. 154 p.
6. Spinsanti S. (a cura di), Documenti di deontologia e etica medica, Milano: Edizioni Paoline, 1985. 136 p.
7. Gracia D. Fondamenti di bioetica, sviluppo storico e metodo. Milano: Paoline, 1993. 605 p.
8. Sgreccia E. Manuale di bioetica. Milano: Vita e Pensiero, 1999. V. I. 817 p.
9. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту (повний переклад, здійснений за єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) / О.І. Хоменко. Львів: Місіонер, 2008. 1460 с.
10. Sgreccia E. Manuale di bioetica. Milano: Vita e Pensiero, 1999. V. I. 817 p.
11. Tommaso d'Aquino (san) La Somma teologica. Edizione Integrale. Opera completa, in 4 Volumi, Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2018 (II-II, q. 58, a. 2—3).
12. Pio XII. Discorsi ai medici / a cura di F. Angelini. Roma: Orissonte Medico, 1960. 725 p.
13. Sgreccia E. La bioetica, fondamenti e contenuti / Medicine e morale. Rivista internazionale di bioetica 1984/3. Roma: Centro di bioetica, facolta di medicina e chirurgia "Agostino Gemelli". P. 285—306.
14. Concilio Vaticano II / Gaudium et Spes: Costituzione Pastorale, 7 dicеmbre 1965. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965. 64 p.
15. Congregazione рer Dottrina della Fede / Istruzione Donum Vitae, 22 febbraio 1987. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987. 168 p.
16. Congregazione per la dottrina della fede / Risposte circa la sterilizzazione negli ospedali cattolici, 13 marzo 1975. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1975. 2 p.
17. Congregazione per la dottrina della fede / Persona humana. Alcune questioni di etica sessuale, 29 dicembre 1975 (1). Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1975. 10 p.
18. Giovanni Paollo II. Familiaris consortio. Esortazione apostolica all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981. Cittа del vaticano: Libreria editrice vaticana, 1975. 76 p.
19. Dichiarazione sull'eutanasia / Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 5 maggio 1980. Roma: Paoline, 1980. 6 p.
20. Congregazione рer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 22 febbraio 1987. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987. 168 p.
21. World Council of Churches / Manipulating life: Ethical issues in genetic engineering, 1 Jаnuary, 1982. Church and Society, 1982. 36 p.
22. Codice Islamico di Etica Medica (gennaio 1981) / Spincanti (a cura di), Documenti di deontologia e etica medica, Cinisello Balsamo 1985. P. 230.
23. Lifton R.J. I medici nazisti, Milano: Rizzoli 2016. 736 p.
24. Spinsanti S. (a cura di), Documenti di deontologia e etica medica, Milano: Edizioni Paoline, 1985. 136 p.
25. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Рим, 4.XI.1950. URL: www.hri.org/docs/ECHR50.html. (Дата звернення 07.07.2020).
26. Sgreccia E. Manuale di bioetica. Milano: Vita e Pensiero, 1999. V. I. 817 p.
27. Council of Europe / Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, 4 april 1997. Oviedo. 1997. 10 р.URL: https://rm.coe.int/168007cf98 (Дата звернення 07.07.2020).
28. Spinsanti S. (a cura di), Documenti di deontologia e etica medica, Milano: Edizioni Paoline, 1985. 136 p.
29. The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subject of Research / The National Commission for the protection of human subjects of biomedical and behavioral research. 1979. № 18. Р. 56—67. URL: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html (Дата звернення 07.07.2020).
30. Sgreccia E. Manuale di bioetica. Milano: Vita e Pensiero, 1999. V. I. 817 p.
31. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
32. Наказ Міністерства охорони здоров'я України: "Про затвердження Інструкції до лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і типового положення про комісію з питань етики" № 281 від 01.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0830-00#Text (Дата звернення 07.07.2020).
33. Good Clinical Practice. Directive 75/318/EEC as amended, January 1997. URL: ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf. (Дата звернення 07.07. 2020).
34. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.

H. Tereshkevych

THE HISTORICAL DIMENSION OF BIOETHICS IN THE CONTEXT OF THE HEALTH CARE SYSTEM (PUBLIC MANAGEMENT ASPECT)

Summary

The importance of the topic stems from the scale and pace of scientific and technological progress, which today has reached the limits, each time pushing the moral and ethical norms.
The terms "abortion", "cloning", "transplantation", "surrogacy" have become part of medicine, remaining a global problem of society. The introduction of the principles of bioethics in the system of public administration, in particular in the field of health care, is a necessary condition for the survival of civilization and the preservation of the health of the nation.
To understand modern discussions and different ways of seeing bioethics, it is necessary to consider from a historical point of view the development of ethics in medicine before the introduction of the term "bioethics", which had a significant impact on philosophical terms, criteria and discussion of specific topics.
Consideration of the topic is based on the book by D. Graz "Foundations of Bioethics". From the point of view of the analysis of the text, its ethical-religious structure, historical-philosophical interpretation, this work is like a mirror of the past, without which it is difficult to imagine or understand modern life.
The aim of the article is to scientifically-theoretically substantiate the historical dimension of bioethics in the context of the health care system (public-administrative aspect) and to emphasize the importance of its principles, which has the basic criteria of human well-being, dignity and unique value, preservation of life and health.
The historical path of ethical thought in medicine can be divided into four stages: 1) the medical ethics of Hippocrates; 2) theological medical morality; 3) the influence of modern philosophy on medical ethics; 4) the ethics of human rights in Europe, especially after World War II.
It is considered necessary to revise the text of the Oath of the Doctor of Ukraine, emphasizing the high purpose of the medical profession and determining its main mission in saving human life, the inadmissibility of its termination due to abortion or euthanasia.
The main challenge of today is to preserve the highest fundamental value — human life in all its states, in the norm and pathology.

Keywords: ioethics; public administration; health care system; Hippocratic Oath; historical path of bioethics.

References

1. Gracia, D. (1993), Fondamenti di bioetica, sviluppo storico e metodo, Paoline, Milano, Italy.
2. wikipedia (2020), "The Hippocratic Oath", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клятва_Гіппократа (Accessed 07 July 2020).
3. Sgreccia, E. (1999), Manuale di bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, Italy.
4. wikipedia (2020), "The oath of the doctor of Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клятва_лікаря_України (Accessed 07 July 2020).
5. Reale, G. and Antisei, D. (1983), Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La scuola, Brescia, Italy.
6. Spinsanti, S. (a cura di) (1985), Documenti di deontologia e etica medica, Edizioni Paoline, Milano, Italy.
7. Gracia, D. (1993), Fondamenti di bioetica, sviluppo storico e metodo, Paoline, Milano, Italy.
8. Sgreccia, E. (1999), Manuale di bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, Italy.
9. Khomenko, I. (2008), Svyate Pys'mo Staroho ta Novoho Zapovitu [The Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Full translation of Hebrew, Aramaic and Greek texts], Press Missionary, Lviv, Ukraine.
10. Sgreccia, E. (1999), Manuale di bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, Italy.
11. Tommaso d'Aquino (san) (2018), La Somma teologica. Edizione Integrale. Opera completa, in 4 Volumi, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, Italy.
12. Pio XII (1960), Discorsi ai medici, Orissonte Medico, Roma, Italy.
13. Sgreccia, E. (1984), La bioetica, fondamenti e contenuti / Medicine e morale. Rivista internazionale di bioetica, Centro di bioetica, facolta di medicina e chirurgia "Agostino Gemelli", Roma, Italy, pp. 285—306.
14. Concilio Vaticano II (1965), Gaudium et Spes: Costituzione Pastorale, Libreria Editrice Vaticana, Cittа del Vaticano, Vaticano.
15. Cittа del Libreria Editrice Vaticana (1987), Congregazione per Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, Cittа del Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, Vatican.
16. Cittа del Vaticano (1975), Congregazione per la dottrina della fede, Cittа del Vaticano, Vatican.
17. Cittа del Vaticano (1975), Congregazione per la dottrina della fede, Cittа del Vaticano, Vatican.
18. Giovanni Paollo II. (1981), Familiaris consortio. Esortazione apostolica all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre, Cittа del vaticano, Libreria editrice vaticana, Vatican.
19. Dichiarazione sull'eutanasia (1980), Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 5 maggio 1980, Paoline, Roma, Italy.
20. Cittа del Vaticano (1987), Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, Cittа del Vaticano, Vatican.
21. World Council of Churches (1982), Manipulating life: Ethical issues in genetic engineering, 1January, Church and Society, Geneva, Switzerland.
22. Balsamo, C. (1985), Codice Islamico di Etica Medica, Documenti di deontologia e etica medica.
23. Lifton, R.J. (2016), I medici nazisti, Rizzoli, Milano, Italy.
24. Spinsanti, S. (a cura di) (1985), Documenti di deontologia e etica medica, Edizioni Paoline, Milano, Italy.
25. Council of Europe (1950), "The European Convention on Human Rights", available at: www.hri.org/docs/ECHR50.html (Accessed 07 July 2020).
26. Sgreccia, E. (1999), Manuale di bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, Italy.
27. Council of Europe (1997), "Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine", available at: https://rm.coe.int/168007cf98 (Accessed 07 July 2020).
28. Spinsanti, S. (a cura di) (1985), Documenti di deontologia e etica medica, Edizioni Paoline, Milano, Italy.
29. The Belmont Report (1979), "Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subject of Research", The National Commission for the protection of human subjects of biomedical and behavioral research, vol. 18, pp. 56—67, available at: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html (Accessed 07 July 2020).
30. Sgreccia, E. (1999), Manuale di bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, Italy.
31. Tereshkevych, H.T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
32. Ministry of Healthcare of Ukraine (2000), Order "About the statement of the Instruction to medicines and examination of materials of clinical trials and standard position about the commission on questions of ethics", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0830-00#Text (Accessed 07 July 2020).
33. European Commission (1997), "Good Clinical Practice. Directive 75/318/EEC", available at: ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf (Accessed 07 July 2020).
34. Tereshkevych, H.T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.

№ 15-16 2020, стор. 138 - 147

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри українознавства, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies,Danylo Halytsky Lviv National Medical University,Doctoral candidate of the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4427-7872

Як цитувати статтю

Терешкевич Г. Т. Історичний вимір біоетики в контексті системи охорони здоров'я (публічно-управлінський аспект). Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 138–147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.138

Tereshkevych, H. (2020), “The historical dimension of bioethics in the context of the health care system (public management aspect)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 138–147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.138

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.