EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.124

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано шляхи удосконалення організаційного механізму стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Визначено завдання запропонованому організаційному механізму стратегічних комунікацій, а саме: директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України. Визначено та конкретизовано основні завдання і функції, права для здійснення повноважень і завдань, місце в організаційно-штатній структурі Міністерства оборони України, взаємодія з іншими структурними підрозділами, а також відповідальність керівництва за діяльність підрозділу. Також у статті наголошено на необхідності створення механізму дій у період врегулювання кризових ситуацій. Для забезпечення порядку організації кризових комунікацій під час надзвичайних та кризових ситуацій та ліквідації іх наслідків у Міністерстві оборони України запропоновано створити окрему "Інструкцію про організацію кризових комунікацій", яка стане гарною основою для роботи відповідальних посадових осіб у сфері стратегічних комунікацій щодо попередження і врегулювання складних кризових ситуацій, що дозволить істотно скоротити час на прийняття рішень та домогтися успіху у інформаційному протистоянні.
Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, яка була затверджена Наказом Міністерства оборони України № 612 від 22.11.2017 року, визначає одну із головних проблем, яка потребує розв'язання — належне навчання співробітників кризових та стратегічних комунікацій та стратегічного планування.
Кожна кризова ситуація потужно впливає на життєдіяльність Збройних Сил України, а іноді навіть загрожує виконанню завдань за призначенням. З огляду на це керівникам органів військового управління, військовим посадовим особам необхідно розуміти природу, ознаки, основні етапи розвитку криз, а також знати особливості комунікацій у кризовий період. З огляду на те, що кризова ситуація дуже швидко потрапляє у інформаційний простір і стає загальновідомою, потрібна і швидка організація реагування на кризові виклики. Тому до належної організації дій під час кризових ситуацій потрібно готуватися заздалегідь.

Ключові слова: державні механізми стратегічних комунікацій; сектор безпеки і оборони України; інформаційна політика; інформаційне протиборство.

Література

1. Указ Президента України "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" від 04.03.2016 № 92/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text
2. NATO Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.stratcomcoe.org/historyhttps://www.stratcomcoe.org/history
3. Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації / Д.В. Дубов // Стратег. пріоритети. — 2016. — No 4 (41). — С. 9—23.
4. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: затв. наказом Міністерства оборони України від 22.11.2017 № 612 [Електронний ресурс]. URL: http://www.mil.gov.ua/ content/mou_orders/612_nm_2017.pdf
5. Основи стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони. Навчальний посібник. Національний університет оборони України ім. Черняховського; Київ — 2020 [Електронний ресурс]. URL: http://stratcom.nuou.org.ua
6. Косар Л. та колектив проекту ЄСAssociation4U "Комунікаційний інструментарій для державних службовців", Міністерство інформаційної політики; Київ-2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: https://eu-ua.org/sites/default/files/communication-toolkit-a4u-mip-ukr.pdf

V. Kushnir

PROPOSITION FOR IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM ON STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE

Summary

In the article the ways of improvement of the organizational mechanism of strategic communications are offered in the sector of safety and defence of Ukraine. Certainly task the offered organizational mechanism of strategic communications, namely to direktorat of informative policy and strategic communications of Ministry of defense of Ukraine. Basic tasks and functions are certain and specified, rights for realization of plenary powers and tasks, place in to organizationally regular to the structure of Department of defense of Ukraine, cooperating with other structural subdivisions, and also responsibility of guidance for activity of subsection. Also in the article it is marked the necessity of creation of the unique base, where analytical information will be accumulated on questions strategic communications, and also crisis communications, got as a result of activity of state organizational mechanisms of department. Such database will become beautiful basis for work of responsible public servants in the field of strategic communications in relation to warning and settlement of difficult crisis situations, which will allow substantially to shorten time on making decision and score a success in informative opposition.
Conception of strategic communications of Department of defense of Ukraine and Armed Forces of Ukraine that is ratified order department of defense Ukraine №612 from 22.11.2017 year determines one of main problem, that need decision, — proper studies employee crisis and strategic communication and strategic planning.
Every crisis situation mightily influences on the vital functions of the Armed Forces of Ukraine, and sometimes even threatens to implementation of tasks on purpose. Taking into account it is necessary to understand nature, signs, basic stages the leaders of organs of military management, soldiery public servants.
the main stages of crisis development, as well as to know the features of communications in a crisis period. Given that the crisis situation very quickly enters the information space and becomes well known, it is necessary to quickly respond to crisis challenges. It is necessary to prepare in advance for the organization of actions during crisis situations.

Keywords: state mechanisms of strategic communications; sector of safety defensive of Ukraine; informative policy; informative opposing.

References

1. President of Ukraine (2016), Decree "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text (Accessed 15 Sept 2020).
2. NATO (2019), "Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia", available at: https://www.stratcomcoe.org/history (Accessed 15 Sept 2020).
3. Dubov, D.V. (2016), "Strategic communications: problems of conceptualization and practical implementation", Strateh. Priorytety, vol. 4 (41), pp. 9—23.
4. Ministry of Defense of Ukraine (2017), The Concept of Strategic Communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (Accessed 15 Sept 2020).
5. Natsional'nyj universytet oborony Ukrainy im. Cherniakhovs'koho (2020), "Fundamentals of strategic communications in the field of national security and defense", available at: http://stratcom.nuou.org.ua (Accessed 15 Sept 2020).
6. Kosar, L. (2018), "Communication tools for civil servants", available at: https://eu-ua.org/sites/default/files/communication-toolkit-a4u-mip-ukr.pdf (Accessed 15 Sept 2020).

№ 17-18 2020, стор. 124 - 128

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 221

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, doctoral student of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Пропозиції щодо удосконалення організаційного механізму з питань стратегічних комунікацій у міністерстві оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 124–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.124

Kushnir, V. (2020), “Proposition for improvement of the organizational mechanism on strategic communications in the ministry of defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 124–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.