EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
О. Д. Дон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.91

УДК: 339.9

О. Д. Дон

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Анотація

Доведено, що на початку ХХІ ст. міжнародна трудова міграція перетворилася на потужну силу, яка сприяє економічним, соціальним, культурним перетворенням у глобальному просторі. У сьогоднішньому, все більш взаємопов`язаному світі, міжнародна міграція є об'єктивною реальністю, яка торкається майже усіх країн світового господарства. Люди рухаються у пошуках роботи, освіти і покращення якості життя. Водночас конфлікти, бідність, нерівність і відсутність коштів для комфортного життя примушують людей, залишати їх будинки з метою пошуків кращого майбутнього для себе і своїх родин за кордоном. Досліджено динаміку сучасних людських переміщень між країнами та регіонами світу, які стали набагато швидкими, легкими, дешевшими, ніж пару десятків років назад. Проаналізовані ключові індикатори стосовно якісних характеристик мігрантів та їх розподіл за групами країн та сферами економічної діяльності. Встановлено, що переважна більшість трудових мігрантів, понад 80% яких знаходиться у працездатному віці, рухається до економічно розвинених країн з високим рівнем доходів і цей потік постійно зростає. Виявлені глобальні труднощі у сфері міжнародної трудової міграції та розглянуті програми для країн з координації міграційних потоків.

Ключові слова: міжнародна міграція; трудова міграція; країни світового господарства; Міжнародна організація міграції; регіональна та галузева структура трудових мігрантів.

Література

1. Гуменюк Ю.П. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти: монографія / Ю.П. Гуменюк. — Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 619 с.
2. Садова У.Я. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"; наук. ред. Львів, 2019. — 263 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку").
3. Sardak S., Korneyev М., Dzhyndzhoian V., Fedotova T., Tryfonova O. "Current trends in global demographic processes", 2018. Problems and Perspectives in Management. Vol. 16 (1), pp. 48—57. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16 (1).05.
4. World Migration Report 2020 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration 2020_Report.pdf
5. International Migration Report UN DESA, 2019a. Datasets available at www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/ estimates19.asp
6. Глобальний портал даних про міграцію http://migrationdataportal.org
7. International Labor Organization (2018b) Supporting resilient labor markets to drive inclusive economic growth and decent work for all — Summary of emerging lessons learned from ILO Syrian crisis interventions in Jordan, Turkey and Lebanon 2013—2017, Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/— protrav/-migrant/documents/genericdocument/wcms_613633.pdf
8. ILO Global Estimates on International Migrant Workers. Results and Methodology. Second edition (reference year 2017) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/documents/publication/wcms_652001.pdf

O. Don

GLOBAL TRENDS OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION

Summary

It is proved that at the beginning of the XXI century international labor migration has become a powerful force that contributes to economic, social and cultural transformation in the global space. In today's increasingly interconnected world, international migration is an objective reality that affects almost all countries in the world economy. People are moving in search of work, education and improving their quality of life. At the same time, conflicts, poverty, inequality and lack of funds for a comfortable life force people to leave their homes in search of a better future for themselves and their families abroad. The dynamics of modern human movements between countries and regions of the world, which have become much faster, easier, cheaper than a couple of decades ago, has been studied. The key indicators concerning the qualitative characteristics of migrants and their distribution by groups of countries and spheres of economic activity are analyzed. Іt has been found that the vast majority of migrant workers, more than 80% of whom are of working age, move to economically developed countries with high incomes and this flow is constantly growing. For 20 years, the United Arab Emirates has been the country with the largest share of international migrants. Global difficulties in the field of international labor migration are identified and programs for countries to coordinate migration flows are considered.
International migration is a multidimensional reality that is of great importance for the development of countries of origin, transit and destination, which requires consistent and comprehensive responses. The complexity of international labor migration and mobility, including refugee flows, is growing. Lack of regulation of labor migration can exacerbate the deficit of decent work for migrant workers and their families, as well as lead to long-term adverse socio-economic costs for countries of origin and destination. Whether labor migration will be useful or not depends very much on the political base of the countries of origin and destination, as well as on bilateral, regional and multilateral cooperation between them.

Keywords: іnternational migration; labor migration; countries of world economy; International organization of migration; regional and branch structure of labor migrants.

References

1. Gumeniuk, Y.P. (2013), Mizhnarodna trudova migratsiia: metodologichnuy ta organizatsiynuy aspect [Mizhnarodna trudova migratsiia: metodologichnuy ta organizatsiynuy aspect], TNEU, Ternopil, Ukraine.
2. Sadova, U. (2019), Migratsiia v umovah transformatsii regionalnyh rynkiv pratsi Ukrainu: mehanizmy reguliyvannia [Migratsiia v umovah transformatsii regionalnyh rynkiv pratsi Ukrainu:mehanizmy reguliyvannia], DU Institut regonalnyh doslidzhen imeni M.I. Dolishnogo NAN Ukrainu, Lviv, Ukraine.
3. Sardak, S. Korneyev, М. Dzhyndzhoian, V. Fedotova, T. and Tryfonova, O. (2018), "Current trends in global demographic processes", Problems and Perspectives in Management, vol. 16 (1), pp. 48—57.
4. The official site of United Nations (2020), "World Migration Report 2020", availableat:https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs (Accessed 20 October 2020).
5. The official site of United Nations (2019), "International Migration Report UN DESA,2019", available at: www.un.org/en/development/desa/population/ migration/data/estimates2 (Accessed 20 October 2020).
6. The official site of Global Migration Data Portal (2020), available at: http://migrationdataportal.org (Accessed 22 October 2020).
7. The official site of International Labor Organization (2018), "Supporting resilient labor markets to drive inclusive economic growth and decent work for all — Summary of emerging lessons learned from ILO Syrian crisis interventions in Jordan, Turkey and Lebanon 2013—2017", available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/migrant/documents/genericdocument (Accessed 24 October 2020).
8. The official site of International Labor Organization (2017), "ILO Global Estimates on International Migrant Workers. Results and Methodology. Second edition", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/ dcomm/publ/documents (Accessed 25 October 2020).

№ 21-22 2020, стор. 91 - 96

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 358

Відомості про авторів

О. Д. Дон

старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

O. Don

Senior lecturer of the Department of Economics and Management of National Economy Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0003-1062-1671

Як цитувати статтю

Дон О. Д. Глобальні тренди міжнародної трудової міграції. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 91–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.91

Don, O. (2020), “Global trends of international labor migration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 91–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.