EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Н. О. Петренко, О. А. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.112

УДК: 35.071

Н. О. Петренко, О. А. Поліщук

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методологічні основи формування економічної безпеки регіону. Зазначено, що регіон, попри тенденції впливу соціальних та економічних аспектів, має свої специфічні проблеми, зокрема, стосовно забезпечення економічної безпеки, які формуються під впливом геополітичного положення, природно-кліматичних умов, наявності сировинних ресурсів, галузей економіки, структури населення. Указано, що економічна безпека держави складається з безлічі загроз економічній безпеці регіонів. Україна, наразі, вже має досвід формування економічної безпеки на державному рівні. А ось відсутність подібної практики на місцевому рівні сьогодні є серйозною проблемою. Зважаючи на вказане, це питання є актуальним та потребує пошуково-аналітичних та практичних розробок.
Проведено аналіз методики формування економічної безпеки регіональної політики. Визначено детермінаційні чинники економічної безпеки регіону. Окреслено перешкоди і загрози економічної безпеки регіону, встановлено характеристики та спрогнозовано їх наслідки. Запропоновано методику оцінки рівня регіональної економічної безпеки, яка містить у собі систему основних критеріїв-індикаторів, які дають можливість кількісно визначити рівень економічної безпеки регіону. Пропонована методика враховує диференціацію регіонів за рівнем життя та спеціалізацією і дає змогу спрогнозувати, як при низьких критеріальних порогових значеннях в одній сфері діяльності, регіон може отримати кращі показники за іншими, пріоритетними для нього, напрямами, забезпечивши собі високі позиції у підсумку. Використання такої методики надасть можливість виявити слабкі сторони (місцевості) регіону, які перебувають у зоні ризику і потребують реформування системи на різних рівнях управління, а також забезпечить високий рівень економічної безпеки регіону на основі досягнення стабільності показників економічної безпеки.
У підсумку, на основі проведеного дослідження, надано практичні рекомендації стосовно забезпечення економічної безпеки регіону.

Ключові слова: держава; регіон; безпека; економіка; фактор безпеки; регіональний розвиток.

Література

1. Абалкин Л. Логика экономического роста. М.: Институт экономики РАН, 2002. 228 с.
2. Язлюк Б.О. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки. Економічний аналіз. Тернопільський національний економічний університет "Економічна думка". 2014. Том 16. № 1. С. 149—154.
3. Попадинець Н.М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 2 (118). С. 20—23.
4. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку: Наукова доповідь. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008. 48 с.
5. Варналій З.С., Мельник П.В., Тарангул Л.Л. Економічна безпека. Київ: Знання, 2009. 647 с.
6. Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Київ: НІСД, 2014. 468 с.
7. Амоша А.И., Булеев Е.Т., Прокопенко Н.Д. Теоретические и прикладные аспекты функционирования производственного комплекса региона. НАН Украины; Институт экономики промышленности; Институт экономико-правовых исследований. Донецк, 2004. 424 с.
8. Бутко М. Подоляк Л.Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів. Економіка України. 2007. № 6. С. 36—45.
9. Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні: Наукова доповідь. Ін-т екон. та прогнозув. К., 2008. 272 с.
10. Мальтус Т.Р., Кейнс Дж. М., Ларин Ю. Антология экономической классики: собр. соч. М.: МП "Эконов", Ключ 1993. 486 с.

N. Petrenko, О. Polishchuk

FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Summary

The article examines the theoretical and methodological bases of formation of economic security of the region. It is stated that the region, despite the trends of social and economic aspects has its specific problems, particularly, regarding the ensurance of the economic security which are formed under the influence of geopolitical situation, natural and climatic conditions, availability of raw materials, industries, population structure. It is pointed out that the economic security of the state consists of many threats to the economic security of the regions. Ukraine, at present, already has experience in forming economic security at the state level. But the lack of such a practice at the local level today appears to be a serious problem. In view of the above mentioned, this issue is relevant and needs research, analytical and practical developments.
The analysis of the formation technique of economic safety of a regional policy has been carried out. Determinative factors of economic security of the region has been determined. Obstacles and threats to the economic security of the region have been outlined, the characteristics have been established and their consequences have been predicted. A method for assessing the level of regional economic security which includes a system of basic criteria-indicators that allow to quantify the level of economic security of the region has been proposed. The proposed methodology takes into account the differentiation of regions by standard of living and specialization and allows us to predict how at low criteria thresholds in one area of activity the region can get better performance in other priority areas, as a result, securing high positions for itself. The use of this methodology will make it possible to identify weaknesses in the region that are at risk area and are required to reform the system at various levels of government, as well as ensure a high level of economic security in the region based on achieving stability of economic security in these areas. Practical recommendations for ensuring the socio-economic security of the region have been provided.

Keywords: state; region; security; economy; safety factor; regional development.

References

1. Abalkin, L. (2002), Logika jekonomicheskogo rost [The logic of economic growth], Institut jekonomiki RAN, Moscow, Russia.
2. Yazliuk, B.O. (2014), "Theoretical foundations of the essence and content of socio-economic security", Ekonomichnyj analiz. Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet "Ekonomichna dumka", vol. 16, no. 1, рр. 149—154.
3. Popadynets', N.M. (2016), "The main factors of ensuring the economic security of Ukraine", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2 (118), рр. 20—23.
4. Vlasiuk, O.S. (2008), Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science], Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Varnalij, Z.S., Mel'nyk, P.V. and Taranhul L.L. (2009), Ekonomichna bezpeka [Security of Economic], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Humeniuk, A.M. (2014), Bezpeka strukturno-instytutsional'noi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Security of structural and institutional transformation of the region's economy: theoretical foundations and applied aspects], NISD, Kyiv, Ukraine.
7. Amosha, A.I., Buleev, E.T. and Prokopenko, N.D. (2004), Teoreticheskie i prikladnye aspekty funkcionirovanija proizvodstvennogo kompleksa regiona [Theoretical and applied aspects of the functioning of the industrial complex of the region], NAN Ukrainy; Institut jekonomiki promyshlennosti; Institut jekonomiko-pravovyh issledovanij, Doneck, Ukraine.
8. Butko, M. and Podoliak, L. (2007), "State regulation as a tool to increase the competitiveness of regions", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, рр. 36—45.
9. Gritsenko, A.A. Krichevskaya, T.O. and Petryk, O.I. (2008), Instytut tarhetuvannia infliatsii: zarubizhnyj dosvid i perspektyvy zaprovadzhennia v Ukraini [The Inflation Targeting Institute: foreign experience and prospects for implementation in Ukraine], In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.
10. Malthus, T.R. Keynes, J.M. and Larin, Yu. (1993), Antologija jekonomicheskoj klassiki [Anthology of economic classics], MP "Ekonov", Klyuch Moscow, Russia.

№ 21-22 2020, стор. 112 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

Н. О. Петренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

ORCID:

0000-0003-0922-8389


О. А. Поліщук

к. пед. н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін,Уманський національний університет садівництва

О. Polishchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Sciences, Humanities and Law, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-6053-1060

Як цитувати статтю

Петренко Н. О., Поліщук О. А. Формування економічної безпеки регіону: теоретико-методологічний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.112

Petrenko, N. and Polishchuk, О. (2020), “Formation of economic security of the region: theoretical and methodological aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.