EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
І. П. Динник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119

УДК: 342.34

І. П. Динник

ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Анотація

У статті розглянуто питання застосування технології краудсорсингу в публічному управлінні. Визначено краудсорсинг як сучасну модель діалогової взаємодії в суспільстві. Обгрунтовано, що за сучасних умов зміни технологічної, комунікаційної й соціальної парадигм актуалізують конструктивний діалог між суб'єктами інформаційного суспільства і розшук ефективних способів діалогової взаємодії між ними. Мотивацією людей до безоплатного витрачання сил, часу та донесення своїх ідей можуть бути інтерес до процесу вирішення творчого завдання; бажання побачити свої ідеї втіленими у виробництві, гордість за їх авторство; намір зробити внесок у спільноту та відчути причетність до створення чогось значущого тощо. Розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних технологій стимулювало колективне мережеве суспільство, яке грунтується на залученні мотивованих учасників для спільного управління соціально-політичними змінами. У роботі виділені ефективні напрямки використання, сформульовані проблеми і умови застосування практики краудсорсингу в публічному управлінні. Саме це і обгрунтовує краудсорсинг як новітню технологію суспільної взаємодії.
Метою статті є необхідність здійснення грунтовного аналізу технології краудсорсингу в громадянському суспільстві. Для розкриття мети були вирішено такі завдання: розкрито теоретико-методологічний зміст застосування технології краудсорсингу як механізму прямої демократії в умовах децентралізації, ідентифіковано, що сучасне інформаційне суспільство на сьогодні створює нові механізми участі інститутів громадянського суспільства у визначенні, прийнятті та контролю за виконанням управлінських рішень, визначено та проаналізовано новітні практики застосування технологій краудсорсингу в процесі взаємодії органів публічної влади та громадянського суспільства в Україні.
Технологія краудсорсингу може бути активним "громадянським опором" щодо певних державних практик, ініціатив або інститутів; вона дозволяє залучити до публічного управління за допомогою віртуального інформаційного простору людей, які володіють громадянською активністю, здатністю до інноваційного мислення. Загалом краудсорсинг може стати засобом реалізації громадських ініціатив, адже нові технології уможливили віддалену інтерактивну взаємодію.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; взаємодія держави і громадянського суспільства; децентралізація; інформаційне суспільство; соціальні мережі; Інтернет-технології; краудфандінг; краудсорсинг; механізм прямої демократії.

Література

1. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Дж. Хау. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 288 с.
2. Наумкіна С. Краудсорсинг як сучасна модель діалогової взаємодії в суспільстві / С. Наумкіна, І. Нерубащенко // Наук. журн. "Політикус". — 2020. — Вип. 2. — С. 70—75.
3. Українська Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія
4. Суковатова О.П. Оценка и перспективы использования краудсорсинга как инструмента эффективного государственного управления / О.П. Суковатова, Л.А. Чернобродова // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. — 2014. — № 4. — С. 109—112.
5. Шаповал Ж.А. Социологическая оценка краудсорсинговых практик населения региона / Ж.А. Шаповал // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. — 2014. — № 1. — С. 205—210.
6. Нерубащенко І.А. Глобальне громадянське суспільство: шляхи формування та перспективи розвитку: дис. к. політ. н.: 23.00.02 / І.А. Нерубащенко; ПНПУ імені К.Д. Ушинського. — Одеса, 2015. — 197 с.
7. Карий О.І. Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем / О.І. Карий, Я.В. Панас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. — 2016. — № 847. — С. 213—219.

I. Dynnyk

CRAWDSORSING TECHNOLOGIES IN CIVIL SOCIETY: MODERN MECHANISMS OF PARTISIPATIVE DEMOCRACY

Summary

The article considers the application of crowdsourcing technology in public administration. Crowdsourcing is defined as a modern model of dialogue interaction in society. It is substantiated that under modern conditions changes of technological, communication and social paradigms actualize constructive dialogue between subjects of information society and search of effective ways of dialogue interaction between them. Motivation of people to spend energy, time and communication of their ideas for free can be interest in the process of solving a creative task; desire to see their ideas embodied in production, pride in their authorship; the intention to contribute to the community and feel involved in creating something meaningful, and so on. The development and dissemination of information and communication technologies has been stimulated by a collective network society, which is based on the involvement of motivated participants for the joint management of socio-political change. The paper identifies effective areas of use, formulates problems and conditions for the application of crowdsourcing practices in public administration. This is what justifies crowdsourcing as the latest technology of social interaction.
The purpose of the article is the need for a thorough analysis of crowdsourcing technology in civil society. To reveal the goal, the following tasks were solved: the theoretical and methodological content of the use of crowdsourcing technology as a mechanism of direct democracy in decentralization was revealed, it was identified that the modern information society today creates new mechanisms of civil society institutions in defining, making and monitoring management decisions., the latest practices of application of crowdsourcing technologies in the process of interaction between public authorities and civil society in Ukraine are identified and analyzed.
Crowdsourcing technology can be an active "civil resistance" to certain government practices, initiatives or institutions; it allows to involve in public management by means of virtual information space of people who possess civic activity, ability to innovative thinking. In general, crowdsourcing can be a means of implementing community initiatives, as new technologies have enabled remote interactive interaction.

Keywords: information and communication technologies; interaction of state and civil society; decentralization; information society; social networks; Internet technologies; crowdfunding; crowdsourcing; mechanism of direct democracy.

References

1. Hau, Dzh. (2012), Kraudsorsing. Kollektivnyj razum kak instrument razvitija biznesa [Crowdsourcing. Collective intelligence as a tool for business development], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
2. Naumkina, S. and Nerubaschenko, I. (2020), "Crowdsourcing as a modern model of dialogue in society", Nauk. zhurn. "Politykus", vol. 2, pp. 70—75.
3. Ukrainian Wikipedia (2020), [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія (Accessed 15 October 2020).
4. Sukovatova, O. P. and Chernobrodova, L. A. (2014), "Assessment and prospects of using crowdsourcing as a tool for effective public administration", Jekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO, vol. 4, pp. 109—112.
5. Shapoval, Zh. A. (2014), "Sociological assessment of crowdsourcing practices of the region's population", Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoj nauki, vol. 1, pp. 205—210.
6. Nerubaschenko, I. A. (2015), "Global civil society: ways of formation and prospects of development", Abstract of Ph.D. dissertation, 23.00.02, PNPU imeni K.D. Ushyns'koho, Odesa, Ukraine.
7. Karyj, O. I. and Panas, Ya. V. (2016), "Crowdsourcing as a management tool: examples of solving local problems", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 847, pp. 213—219.

№ 21-22 2020, стор. 119 - 123

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 219

Відомості про авторів

І. П. Динник

к. держ. упр., провідний фахівець сектору контролю за виконанням рішень відділу управління та адміністрування, Національний авіаційний університет, м. Київ

I. Dynnyk

PhD in Public Administration, Leading specialist of the sector of control over the implementation of decisions of the Department of Management and Administration, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2474-7371

Як цитувати статтю

Динник І. П. Технології краудсорсингу в громадянському суспільстві: сучасні механізми партисипативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 119–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119

Dynnyk, I. (2020), “Crawdsorsing technologies in civil society: modern mechanisms of partisipative democracy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 119–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.