EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
О. О. Карпенко, К. О. Кудлінська, К. Є. Кузнецова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.97

УДК: 35.073.5:659.3

О. О. Карпенко, К. О. Кудлінська, К. Є. Кузнецова

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Досліджено сутність і трактування поняття "корупція" як найбільш небезпечного явища для суспільства та держави. Встановлено, що нині немає єдиного трактування цього поняття. Визначено "корупцію" у національному законодавстві України. Доведено, що корупція нині знаходиться за межами національних кордонів, що диктує необхідність застосування глобального підходу.
Проаналізовано Конвенцію ООН проти корупції. Досліджено Індекс сприйняття корупції, який публікується з 1995 року міжнародною організацією Transparency International, визначено динаміку зміни Індексу сприйняття корупції та відповідних балів України.
Досліджено антикорупційні інституції та Антикорупційну стратегію України на 2020—2024 роки. Проаналізовано зміни у сприйнятті поширеності корупції за оцінками населення в Україні. Визначено проблеми щодо запобігання та протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування.
Зазначено, що чинне законодавство не досягає необхідного антикорупційного ефекту, оскільки не впливає на етичні і моральні цінності, які найбільш впливають на боротьбу з корупцією. Надано висновки і рекомендації щодо протидії корупції.

Ключові слова: корупція; поняття; ознаки; державні органи; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Нонік В.В. Дослідження сутності та трактування поняття "корупція": еволюційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 99—105.
2. Трепак В.М. Особливості дефініції поняття "корупція"// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 181—196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_4_17
3. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /1700-18
4. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07; Одес. Нац. Юрид. акад. Одеса, 2000. 177 с.
5. П'ясецька-Устич С.В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці // Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (1). С. 19—26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28%281%29__6
6. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. Київ: Атіка, 2001. 304 с.
7. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 220 с.
8. Міжнародне антикорупційне законодавство та Конвенція ООН проти корупції: до чого тут Україна? URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/mizhnarodne-antykoruptsijne-zakonodavstvo-ta-konventsiya-oon-proty-koruptsiyi-do-chogo-tut-ukrayina/
9. Внутрішній звіт про антикорупційні заходи в Європі: сфери діяльності, досвід, інструменти. URL: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/reportcorruption_ukr.pdf
10. Індекс сприйняття корупції — 2019. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/
11. Індекс сприйняття корупції — 2019. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
12. Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
13. Система антикорупційних органів. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/NAZK-Infografika-funktsiyi-01.09.2020-1.pdf
14. ВР ухвалила за основу Антикорупційну стратегію на 2020—2024 роки. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/political/701257.html
15. Результати опитування підприємців, експертів і населення "Корупція в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність". URL: https://euaci.eu/ua/what-we-do/resources/doslidzhennya-korrupciya-v-ua-2020
16. Задорожний С.А. Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; М-во освіти і науки України; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с.
17. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
18. Про місцеве самоврядування України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
19. Децентралізація влади. URL: http://poltava.adm-pl.gov.ua:8080/page/decentralizaciya-vladi

O. Karpenko, К. Kudlinska, К. Kuznetsova

PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN STATE AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

Summary

The essence and definition of the concept of corruption as the most dangerous phenomenon for society and the state іs studied. It was established that to date there is no unified interpretation of this concept. Definition "corruption" in the national legislation of Ukraine is defined. It was proved that corruption is currently beyond national borders, which dictates the need for a global approach.
The United Nations Convention against Corruption is analysed. The Corruption Perceptions Index, which has been published since 1995 by Transparency International, is studied, and the dynamics of the Corruption Perceptions Index and Ukraine's respective scores are determined.
Ukraine's anti-corruption institutions and its Anti-corruption Strategy for 2020—2024 are examined. Changes in the perception of the prevalence of corruption as perceived by the population in Ukraine are analysed. The problems in preventing and combating corruption in state and local government bodies are identified.
It is indicated that the current legislation does not achieve the necessary anti-corruption effect, because it does not affect the ethical and moral values which have the greatest impact on the fight against corruption.
Despite certain achievements in the fight against corruption, the issues of preventing and counteracting corruption in local authorities in Ukraine remain highly relevant. Local governments should take on the burden of fighting corruption and should give priority to resisting it. Effective regional economic and social measures need to be introduced.
Corruption threatens the smooth functioning of the public sector, weakens public confidence in public institutions and hampers the democratic and stable development of the country. Corrupt public officials are potential targets of foreign intelligence services and criminal groups. Hence, the fight against corruption is of paramount importance for state security.
In order to cultivate a "zero tolerance" to all forms of corruption, the ideology and system of government need to change so that all Ukrainians can be convinced that honesty is prestigious, useful and safe, and aspire to live in a developed rather than a corrupted country.

Keywords: Corruption; Concept; Characteristics; State Authorities; Local Authorities.

References

1. Nonik, V.V. (2019), "Research of the essence and interpretation of the concept of "corruption": the evolutionary aspect", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 99—105.
2. Trepak, V.M. (2015), "Features of the definition of "corruption"", Naukovyj visnyk Natsional'noi akademii vnutrishnikh sprav, vol. 4, pp. 181-196, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_4_17 (Accessed 25 Dec 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (Accessed 25 Dec 2020).
4. Tereschuk, O.V. (2000), "Administrative liability for corruption offenses", Ph.D. Thesis, Law, Odes. Nats. Yuryd. akad. Odesa, Ukraine.
5. P'iasets'ka-Ustych, S.V. (2018), "Theoretical aspects of the analysis of corruption as a systemic phenomenon in the modern Ukrainian economy", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 28 (1), pp. 19-26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28%281%29__6 (Accessed 25 Dec 2020).
6. Mel'nyk, M.I. (2001), Koruptsiia: sutnist', poniattia, zakhody protydii [Corruption: essence, concepts, countermeasures], Atika, Kyiv, Ukraine.
7. Revak, I.O. (2011), Koruptsiia: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia [Corruption: theoretical and methodological principles of research], L'vDUVS, Lviv, Ukraine.
8. National Agency on Corruption Prevention (2020), "International anti-corruption legislation and the UN Convention against Corruption: what is Ukraine for?", available at: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/mizhnarodne-antykoruptsijne-zakonodavstvo-ta-konventsiya-oon-proty-koruptsiyi-do-chogo-tut-ukrayina/ (Accessed 25 Dec 2020).
9. EU-Ukraine Civil Society Platform (2016), "Internal report on anti-corruption measures in Europe: areas of activity, experience, tools", available at: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/reportcorruption_ukr.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
10. Transparency International Ukraine (2020), "Corruption perception index 2019", available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/ (Accessed 25 Dec 2020).
11. Transparency International Ukraine (2020), "Corruption perception index 2019", http://cpi.ti-ukraine.org/#/ (Accessed 25 Dec 2020).
12. Ukrains'ka pravda (2020), "Ukraine has dropped in the ranking of perceptions of corruption", Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/ (Accessed 25 Dec 2020).
13. National Agency on Corruption Prevention (2020), "The system of anti-corruption bodies", available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/NAZK-Infografika-funktsiyi-01.09.2020-1.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
14. Interfaks-Ukraina (2020), "The Verkhovna Rada adopted the Anti-Corruption Strategy for 2020-2024 as a basis", available at: https://ua.interfax.com.ua/news/political/701257.html (Accessed 25 Dec 2020).
15. EU Anti-Corruption Initiative (2020), "Results of the survey of entrepreneurs, experts and the population "Corruption in Ukraine 2020: understanding, perception, prevalence"", available at: https://euaci.eu/ua/what-we-do/resources/doslidzhennya-korrupciya-v-ua-2020 (Accessed 25 Dec 2020).
16. Zadorozhnyj, S.A. (2017), "Mechanisms for preventing and combating corruption in local authorities", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Ivano-Frankivs'kyj natsional'nyj tekhnichnyj universytet nafty i hazu, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 25 Dec 2020).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local self-government of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 25 Dec 2020).
19. Poltava District State Administration (2020), "Decentralization of power", available at: http://poltava.adm-pl.gov.ua:8080/page/decentralizaciya-vladi (Accessed 25 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 97 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 1070

Відомості про авторів

О. О. Карпенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management And Public Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2943-1982


К. О. Кудлінська

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

К. Kudlinska

Master Student Of Specialty 281 "Public Administration", State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7738-882X


К. Є. Кузнецова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

К. Kuznetsova

Master Student Of Specialty 281 "Public Administration", State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9035-9452

Як цитувати статтю

Карпенко О. О., Кудлінська К. О., Кузнецова К. Є. Запобігання та протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.97

Karpenko, O., Kudlinska, К. and Kuznetsova, К. (2021), “Preventing and combating corruption in state and local government bodies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.