EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО: ОПТИМАЛЬНИЙ СТИЛЬ РОБОТИ КОМАНДИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
О. Б. Каламан, О. В. Пурцхванідзе

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.109

УДК: 351.088:352

О. Б. Каламан, О. В. Пурцхванідзе

ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО: ОПТИМАЛЬНИЙ СТИЛЬ РОБОТИ КОМАНДИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті представлено характеристика трансформаційного лідерства в роботі команди як оптимальнішого стилю для сфери публічного управління. Запропоновано декілька визначень терміну лідерства. Показано характеристики, за якими вимірювалось лідерство. Виділено принципи для успішного лідера публічної сфери, яких потрібно дотримуватися. Зазначено, що за останні роки було розроблено ряд теорій лідерства, щоб пояснити, що саме створює великого лідера, чому певні люди стали великими лідерами, та виділено їх основні типи. Доведено, що у робочому середовищі існують різні типи стилів лідерства. Але не кожен стиль підходить всім у публічній сфері. Культура і цілі організації в публічній сфері визначають, який стиль лідерства найкраще підходить. Систематизовано стилі лідерства та запропоновано саме трансформаційне лідерство для ефективної роботи команди в публічній сфері. Виділено основні характеристики, від яких залежить ефективна робота команди в публічній сфері.

Ключові слова: лідерство; команда; публічна сфера; трансформаційне лідерство; стилі лідерства; командне лідерство в публічній сфері.

Література

1. Шолтес Б., Джойнтер Б., Штрайбель Б. Довідник команди. Медісон, Wl: Оріел. 2003. 400 с.
2. Заккар С., Ріттман А., Маркс М. Керівництво команди. Щоквартальне видання "Квартал лідерства". 2001. № 12 (4). С. 451—483.
3. Чой С.Б. Вплив трансформаційних і загальних стилів лідерства на сприйняття співробітниками ефективності команди. Соціальна поведінка і особистість: Міжнародний журнал. 2017. № 45 (3). С. 377—386.
4. Дафт М. Ф., Альберт М., Хедоурі Ф. Менеджмент: підручник. СПб: Пітер, 2000. 832 с.
5. Гібсон Дж.Л., Иванцевич Дж., Доннеллі-мл. Дж.Х. Лідерство: теорії і моделі. Організації: поведінка, структура, процеси. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 361—424.
6. Джуелл Л. Індустріально-організаційна психологія: підручник для вузів. СПБ: Пітер, 2001. 20 с.
7. Нюстрем Дж.В., Девіс К. Керівництво і наділення владою. Організаційна поведінка. СПб: Пітер. 2000. С. 177—202.
8. Мучінскі П. Лідерство. Психологія, професія, кар'єра. СПб: Пітер, 2004. С.454—486.
9. Бендас Т.В. Психологія лідерства: навч. посібник. СПб.: Питер, 2009. 448 с.
10. Заболотна В.О. Основи лідерства в контексті вміння спрямовувати зусилля працівників в організації на досягнення мети. Психологічні основи управління персоналом: навч. посіб. К.: Гнозис, 2010. С. 86—112.
11. Кейн Т.Д., Заккар С.Дж., Тремблі Т.Р., Масуда А.Д. Розгляд лідерської регламентації груп. Дослідження малих груп. 2002. № 33 (1). С. 65—120.
12. Заккар С.Дж., Блер В., Петерсон К., Зазаніс М. Колективна ефективність. Самоефективність, адаптація і пристосування: теорія, дослідження та застосування. 1995. С. 305—328.
13. Басс Б.М. Від трансакційного до процесу трансформації лідерства: навчитися ділитися баченням. Організаційна динаміка. 1990. № 8. С. 19—31.
14. Басс Б.М. Два десятиліття досліджень і розробок в області трансформаційного лідерства. Європейський журнал трудової та організаційної психології. 1999. № 8 (1). С. 9—32.
15. Хаус Р.Дж., Шамір Б. На шляху до інтеграції трансформаційних, харизматичних і далекоглядних теорій. Теорія лідерства та дослідження: перспективи та напрямки. Сан-Дієго: Academic Press. 1993. С. 81—107.
16. Бернс Дж.М. Лідерство. Leadership. 2005. № 1. С. 11—12.
17. Kalaman O., Kananykhina O., Solovey A., Beznis P. Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11, Вип. 1. С. 59—65.
18. Вальдман Д.А., Басс Б.М., Ейнштейн В.О. Лідерство і результати процесів службової атестації. Журнал професійної психології. 1987. № 60. С. 177—186.
19. Баум А., Флемінг Р., Сінгер Дж. Е. Розуміння екологічного стресу: стратегії концептуальної і методологічної інтеграції. Досягнення в екологічній психології. Erlbaum Associates, Нью-Джерсі. 1985. Т. 5. С. 185—205.
20. Кловер В.Х. Лідери трансформації: ефективність команди, рейтинги лідерства і перші враження. Заходи лідерства. 1989. С. 171—184.

O. Kalaman, O. Purkhvanidze

TRANSFORMATION LEADERSHIP: THE OPTIMAL STYLE OF TEAM WORK IN THE PUBLIC SPHERE

Summary

The article presents the characteristics of transformational leadership in the work of the team as a more optimal style for the field of public administration. Several definitions of the term leadership are proposed. The characteristics by which leadership was measured are shown. The principles for a successful leader in the public sphere that need to be followed are highlighted. It is noted that a number of leadership theories have been developed in recent years to explain what creates a great leader, why certain people become great leaders, and highlight their main types. It has been proven there're different leadership styles types in the work environment. But not every style suits everyone in the public sphere. The culture and goals of the organization in the public sphere determine which leadership style is best suited. Leadership styles are systematized and transformational leadership is proposed for effective team work in the public sphere. The main characteristics on which the effective work of the team in the public sphere depends are highlighted. The purpose of the article on the study of the impact of leadership styles on the results of the team in the public sphere and to prove the feasibility of using transformational leadership as the optimal style of teamwork in the public sphere was achieved. To this end, the following tasks were implemented: finding out which leadership style improves the effectiveness of the team in the public sphere, even though there is no specific leadership that would be effective in any situation, and conducting a literature review and systematization of information. on the impact of leadership styles on the effectiveness of the team in the public sphere. One style of leadership in the public sphere is not the most effective in a given situation. When it comes to effective people management, the atmosphere and type of work environment often means that you have to "switch" your leadership style to another mechanism. Good leaders in the public sphere can do this instinctively: they understand what needs to be done and the people they lead. Much of what dictates leadership style in a given situation depends on several factors, such as stability, conservatism, or constant change. Although there is no single leadership style that affects a team's performance. A transformational leader in the public sphere demonstrates his trust in the capabilities of his followers, thus creating opportunities for them to significantly influence their work, which can lead to higher levels of efficiency, additional work and satisfaction.

Keywords: leadership; team; public sphere; transformational leadership; leadership styles; team leadership in the public sphere.

References

1. Scholtes, B. Joiner, B. and Streibel, B. (2003), The team handbook, Oriel, Madison, USA.
2. Zaccaro, S. Rittman, A. and Marks M. (2001), "Team leadership", The Leadership Quarterly, vol. 12, no. 4, pp. 451—483.
3. Choi, S. B. (2017), "Effects of transformational and shared leadership styles on employees' perception of team effectiveness", Social Behavior and Personality: An International Journal, vol. 45 (3), pp. 377—386.
4. Daft, M.H. Al'bert, M. and Hedourі, F. (2000), Menedzhment [Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
5. Gibson, Dzh. L. Ivancevich, Dzh. and Donnelli-ml, Dzh. H. (2000), Liderstvo: Teorii i modeli. Organizacii: povedenie, struktura, process [Leadership: Theories and Models. Organizations: behavior, structure, processes], INFRA-M, Moscow, Russia.
6. Dzhujell, L. (2001), Industrial'no-organizacionnaja psihologija [Industrial-organizational psychology], Piter, St.Petersburg, Russia.
7. Njustrom, Dzh. V. and Djevis, K. (2000), Rukovodstvo i nadelenie vlast'ju. Organizacionnoe povedenie [Leadership and empowerment. Organizational behavior], Piter, St.Petersburg, Russia.
8. Muchinski, P. (2004), Liderstvo. Psihologija, professija, kar'era [Leadership. Psychology, profession, career], Piter, St.Petersburg, Russia.
9. Bendas, T. V. (2009), Psihologija liderstva [Leadership psychology], Piter, St.Petersburg, Russia.
10. Zabolotna, V. O. (2010), Osnovy liderstva v konteksti vminnia spriamovuvaty zusyllia pratsivnykiv orhanizatsii na dosiahnennia mety. Psykholohichni osnovy upravlinnia personalom [The basics of leadership in the context of directing the process of organizing to reach the goal. Psychological bases of personnel management], Hnozys, Kyiv, Ukraine.
11. Kane, T. D. Zaccaro, S. J. Tremble, T. R. and Masuda, A. D. (2002), "An examination of the leaders' regulation of groups", Small Group Research, vol. 33 (1), pp. 65—120.
12. Zaccaro, S. J. Blair, V. Peterson, C. and Zazanis, M. (1995), "Collective efficacy", Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application, pp. 305—328.
13. Bass, B. M. (1990), "From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision", Organizational Dynamics, vol. 8, pp. 19—31.
14. Bass, B. M. (1999), "Two decades of research and development in transformational leadership", European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 8(1), pp. 9—32.
15. House, R. J. and Shamir, B. (1993), "Toward the integration of transformational, charismatic, and visionary theories", Leadership theory and research: Perspectives and directions, Academic Press, San Diego, USA, pp. 81—107.
16. Burns, J. M. (2005), "Leadership", Leadership, vol. 1, pp. 11—12.
17. Kalaman, O. Kananykhina, O. Solovey, A. and Beznis, P. (2019), "Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies", Food Industry Economics, vol. 11 (1), pp. 59—65.
18. Waldman, D. A. Bass, B. M. and Einstein, W. O. (1987), "Leadership and the outcomes of performance appraisal processes", Journal of Occupational Psychology, vol.60, pp. 177—186.
19. Baum, A. Fleming, R. and Singer, J.E. (1985), "Understanding Environmental Stress: Strategies for Conceptual and Methodological Integration", Advances in Environmental Psychology, vol. 5, pp. 185—205.
20. Clover, W. H. (1989), "Transformation leaders: Team performance, leadership ratings and first hand impressions", Measures of leadership, pp. 171—184.

№ 1 2021, стор. 109 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-5586-7654


О. В. Пурцхванідзе

к. філос. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Purkhvanidze

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-3111-7274

Як цитувати статтю

Каламан О. Б., Пурцхванідзе О. В. Трансформаційне лідерство: оптимальний стиль роботи команди в публічній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 109–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.109

Kalaman, O. and Purkhvanidze, O. (2021), “Transformation leadership: the optimal style of team work in the public sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 109–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.