EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ
О. І. Дацій, О. О. Черняєва, І. І. Туболець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.11

УДК: 336.1

О. І. Дацій, О. О. Черняєва, І. І. Туболець

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

Встановлено, що фінансова діяльність викликана об'єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу національного доходу, задоволення не тільки особистих, індивідуальних потреб громадян, а й потреб суспільства загалом. Здійснення державою фінансової діяльності є одним із проявів виконання нею економічної функції. Доведено, що в ринкових умовах державі необхідно зберегти своє соціальне призначення, що має бути виражене і сформульоване в його економічній політиці, спрямованій на забезпечення загальнонаціональних інтересів, соціальних програм.
Охарактеризовано та класифіковано управлінські відносини у сфері фінансової діяльності, як одного з найважливіших компонентів характеристики соціального управління. Встановлено, що соціальне управління є керівництвом соціальними процесами, в тому числі в процесі здійснення фінансової діяльності. Таким чином, соціальний характер управлінських відносин знаходить своє вираження в тому, що: соціальне управління передбачає в якості свого об'єкта відносини між людьми; соціальне управління здійснюється людьми по відношенню до людей; реалізація функцій соціального управління протікає в рамках взаємозв'язків між людьми. Отже, доведено, що управлінські відносини є змістом і об'єктом керуючого впливу на соціальні процеси, що здійснюється в правовій формі. В такому розумінні вони мають місце скрізь, де здійснюється управлінська діяльність, тобто і в економічній, і в інших сферах життя.

Ключові слова: соціалізація держави; соціальні процеси; управлінські відносини; фінансовий контроль.

Література

1. Гатаулліна Е. Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27 (1). С. 149—155.
2. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення) [Електронний ресурс]: монографія / О.П. Дзьобань. — Харків: Константа, 2006. — 440 с. — Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/ 1498109 — Назва з екрана.
3. Бланк І.А. Управління інвестиціями підприємства: підручник. — К.: Ніка Центр, 2017. — 480 с.
4. Грабчук О.М. Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 14—19.
5. Ушакова М.М. Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства: підручник. К.: КНТЕУ, 2017. — 191 с.
6. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. Київ: ДННУ АФУ, 2009. 594 с.
7. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

O. Datsii, O. Cherniaieva, I. Tubolets

DIRECTIONS OF INCREASING THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF THE STATE

Summary

It is established that financial activity is caused by objective necessity of distribution and redistribution of the national income, satisfaction not only personal, individual needs of citizens, but also needs of a society as a whole. The implementation of financial activities by the state is one of the manifestations of its economic function. It is proved that in market conditions the state needs to preserve its social purpose, which should be expressed and formulated in its economic policy aimed at ensuring national interests, social programs.
The managerial relations in the sphere of financial activity as one of the most important components of the characteristic of social management are characterized and classified. It is established that social management is the management of social processes, including in the process of financial activities. Thus, the social nature of managerial relations finds its expression in the fact that: social management involves as its object the relationship between people; social management is carried out by people in relation to people; the implementation of the functions of social management takes place within the relationship between people.
Strengthening the role of the state in the process of formation and development of the market, its social orientation includes strengthening public financial control over the legality of state property management and its use, timely and full payment of tax payments, formation and implementation of a real budget to create sustainable conditions. functioning of the economy, its financial and credit sphere. However, it should be emphasized that the strengthening of state regulation in the field of economic, including financial, relations requires adequate requirements for today's regulatory framework, effective mechanisms for legal regulation, as well as a system of effective control.
Thus, it is proved that managerial relations are the content and object of managerial influence on social processes, which is carried out in legal form. In this sense, they occur wherever management activities are carried out, ie in economic and other spheres of life. In our opinion, the division of financial control into different types is possible for the following reasons.
The classification of financial control over the subjects provides for its division into state, which, in turn, is divided into national and departmental, internal (internal), independent control. According to the time of its implementation, it is divided into previous, current and next. According to the content (object, directions) it is divided into: budget, tax, banking, insurance, currency, etc.

Keywords: socialization of the state; social processes; management relations; financial control.

References

1. Gataullina, E. (2015), "Public financial policy in countries with developed and transformational economies", Ekonomichnij visnik universitetu, vol. 27 (1), pp. 147—155.
2. Dzoban, O.P. (2006), Natsionalna bezpeka v umovakh sotsialnykh transformatsii (metodolohiia doslidzhennia ta zabezpechennia) [National security in conditions of social transformations (research methodology and security)], Konstanta, Kharkiv, Ukraine, available at: https://www.twirpx.com/file/1498109 (Accessed 05 March 2021).
3. Blank, I.A. (2017), Upravlinnya investytsiyamy pidpryyemstva: pidruchnyk [Enterprise investment management: a textbook], Nika Center, Kyiv, Ukraine.
4. Grabchuk, O. M. (2017), "Transformations of conceptual bases of budgetary policy of Ukraine", Ekonomika rozvitku, vol. 3, pp. 14—19.
5. Ushakova, M.M. (2017), Investuvannya, finansuvannya, kredytuvannya. Stratehiya i taktyka pidpryyemstva: pidruchnyk [Investing, financing, lending. Strategy and tactics of the enterprise: a textbook], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
6. Lisyak, L. V. (2009), Byudzhetna politika u sistemi derzhavnogo regulyuvannya socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: monografiya [Budget policy in the system of state regulation of socioeconomic development of Ukraine: monograph], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
7. Vasilik, O.D. (2000), Teoriya finansiv: Pidruchnik [Theory of finances: Textbook], NIOS, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2021, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 165

Відомості про авторів

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7436-3264


О. О. Черняєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Cherniaieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-6981-2491


І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and Tax Policy, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4930-2427

Як цитувати статтю

Дацій О. І., Черняєва О. О., Туболець І. І. Напрями підвищення ролі фінансового контролю в умовах соціалізації держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 11–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.11

Datsii, O., Cherniaieva, O. and Tubolets, I. (2021), “Directions of increasing the role of financial control in the conditions of socialization of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 11–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.