EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ "ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"
О. С. Морозова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.28

УДК: 657.6.02.16

О. С. Морозова

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ "ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"

Анотація

У статті проаналізовано дефініції категорії "економічна експертиза", розглянуто існуючі підходи до визначення їх змісту. Подано власне бачення сутності економічної експертизи як призначений судом аналіз, який проводиться експертом-економістом, котрий має спеціальні знання з веденням бухгалтерського і податкового обліку, фінансово-кредитних операцій, фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. Вивчені основні завдання економічної експертизи, які передбачають зводяться до документальної обгрунтованість здійснених операцій та відповідності нормативно-правовим актам. Розглядаючи сутність економічної експертизи також розкрито її специфіку, яка передбачає забезпечує отримання висновку експерта як джерела доказів про факти, що мають значення для розслідуваної справи та застосування експертних знань з економічною специфікою обов'язкове в ході дослідження фактів господарської діяльності, явищ, бізнес-процесів, засобів господарюючого суб'єкта та джерел фінансування. Вивчено різні групи методів економічної експертизи: загальнонаукові; спеціальні розрахунково-аналітичні; спеціальні документальні методи.

Ключові слова: економічна експертиза; діяльність; дослідження; бухгалтерський облік; податковий облік; завдання; метод.

Література

1. Вавілова В.В. Судова економічна експертиза: її види та можливості. Будні експерта. Журнал "Незалежного інституту судових експертиз. 2013. № 2. URL: https://nise.com.ua/ content/files/budni-experta-may.pdf (дата звернення: 17.04.2021).
2. Дерій В.А., Дема Д.І. Економічна експертиза діяльності підприємств. Економіка та суспільство. 2017. № 11. С. 508—514. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/82.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
3. Дікань Л.В., Понікаров В.Д., Кожушко О.В. Судово-економічна експертиза: навчальний посібник. Харків: Вид ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 432 с.
4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затверджено Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 18.104.2021).
5. Клименко Н.І., Федчишина В.В. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1. С. 56—61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2016_1_117 (дата звернення: 14.04.2021).
6. Колісник О.П. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи. Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14. С. 256—263.
7. Костров А.И. Судебная бухгалтерия: учебно-методический комплекс. Минск: Изд-во МИУ, 2007. 240 с.
8. Перевозова І. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів. Економіст. 2013. № 7. С. 54—55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_7_15 (дата звернення: 15.04.2021).
9. Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза: навч. посіб. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. 232 с.
10. Романів С.Р., Голяш І.Д. Основні напрямки удосконалення правового регулювання судово-економічної експертизи в Україні. Економіка та суспільство. 2017. № 10. C. 796—801. URL: http://economyandsociety.in.ua / econrch_2017_5_10 (дата звернення: 17.14.2021).

E. Morozova

THE ESSENCE OF THE DEFINITION "ECONOMIC EXAMINATION"

Summary

The article analyzes the definitions of the category "economic expertise", considers existing approaches to determining their content. The own vision of the essence of economic expertise is presented as a court-appointed analysis conducted by an expert economist who has special knowledge of accounting and tax accounting, financial and credit operations, financial and economic activities of economic entities. The main tasks of economic expertise are studied, which include: documentary substantiation of the amount of shortage or surplus of inventory and cash, period and place of their formation; documentary substantiation of registration of operations on reception, storage, manufacturing, realization of inventory items, including money, fixed assets, rendering of services; documentary validity of reflection in the accounting of cash, securities; documentary substantiation of reflection in the accounting of operations on accrual and payment of wages, other payments; compliance with regulatory legal acts of reflection in tax accounting of income and expenses on financial and economic transactions subject to income tax; compliance with regulatory legal acts of reflection in tax accounting of tax liabilities and tax credit for value added tax.
Considering the essence of economic expertise, it is necessary to reveal its specifics, which is manifested in the following: economic expertise provides an expert opinion as a source of evidence of facts relevant to the case under investigation. Different groups of methods of economic examination are studied: general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction and others); specific scientific methods: a) calculation and analytical, economic analysis, statistical calculations, economic and mathematical methods); b) documentary (information modeling, examinations of various kinds, research of documents, normative-legal regulation); c) generalization and implementation of examination results, grouping of shortcomings by periods of occurrence, analytical groupings, systematized presentation of results in the expert's opinion, implementation of examination results.

Keywords: economic expertise; activity; research; accounting and tax accounting; tasks; method.

References

1. Vavilova, V.V. (2013), "Forensic economic expertise: its types and possibilities", Budni eksperta. Zhurnal "Nezalezhnoho instytutu sudovykh ekspertyz, [Online], vol. 2, available at: https://nise.com.ua/content/files/budni-experta-may.pdf (Accessed 17 April 2021).
2. Derij, V.A. and Dema, D.I. (2017), "Economic examination of enterprises", Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 11, pp. 508—514, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/82.pdf (Accessed 15 April 2021).
3. Dikan', L.V. Ponikarov, V.D. and Kozhushko O.V. (2014), Sudovo-ekonomichna ekspertyza [Forensic economic examination], KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.
4. Ministry of Justice of Ukraine (1998), Instructions "on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (Accessed 18 April 2021).
5. Klymenko, N.I. and Fedchyshyna, V.V. (2016), "Forensic economic examination: current status and current issues", Kryminalistychnyj visnyk, [Online], vol. 1, pp. 56—61, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2016_1_117 (Accessed 14 April 2021).
6. Kolisnyk, O.P. (2009), "Theoretical foundations of forensic accounting", Finansy, oblik i audyt, vol. 14, pp. 256—263.
7. Kostrov, A.I. (2007), Sudebnaja buhgalterija [Forensic accounting], MIU, Minsk, Belarus.
8. Perevozova, I. (2013), "Economic expertise as a priority form of financial control at the enterprises of the oil and gas industry of Ukraine in resolving issues related to environmental protection measures", Ekonomist, [Online], vol. 7, pp. 54—55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_7_15 (Accessed 15 April 2021).
9. Ponikarov, V.D. (2005), Sudovo-ekonomichna ekspertyza [Forensic economic examination], VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
10. Romaniv, S.R. and Holiash, I.D. (2017), "The main directions of improving the legal regulation of forensic economic expertise in Ukraine", Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 10, pp. 796—801, available at: http://economyandsociety.in.ua/econrch_2017_5_10 (Accessed 17 April 2021).

№ 9 2021, стор. 28 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 135

Відомості про авторів

О. С. Морозова

к. е. н., судовий експерт-економіст, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

E. Morozova

PhD in Economics, forensic economist, Doctoral candidate of the Department of International Economic Relations, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0003-0334-0580

Як цитувати статтю

Морозова О. С. Сутність дефініції "економічна експертиза". Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 28–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.28

Morozova, E. (2021), “The essence of the definition "economic examination"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 28–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.