EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

AВТOМOБIЛЬНИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ДOЦIЛЬНICТЬ ВИКOРИCТAННЯ ДЛЯ МАЛИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ТАКСОПАРКІВ)
Я. В. Юрченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.48

УДК: 339.13.017:330.322.212

Я. В. Юрченко

AВТOМOБIЛЬНИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ДOЦIЛЬНICТЬ ВИКOРИCТAННЯ ДЛЯ МАЛИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ТАКСОПАРКІВ)

Анотація

Статтю присвячено обгрунтуванню доцільності використання наявних лізингових умов у автотранспортній сфері для малих та середніх українських підприємств. Актуальність статті визначено необхідністю постійного розширення діяльності малих транспортних підприємств та використанням автомобільного лізингу як альтернативного інструменту масштабування, який наразі не є таким популярним на території України в порівнянні з багатьма розвиненими країнами. У процесі дослідження було вивчено сучасні праці вітчизняних та зарубіжних авторів, а також експертів у сфері лізингу автотранспортних засобів в Україні. Досліджено той факт, що автомобільний лізинг є одним з найпопулярніших видів лізингових відносин та кількість лізингодавців в Україні постійно збільшується. Проаналізовано наявні лізингові пропозиції серед лідерів-лізингодавців у сфері транспортного лізингу за часткою ринку у 2019 році. Розроблено авторський маркетинговий інструмент оцінки наявних лізингових пропозицій та ефективності їх впровадження у діяльність підприємства. Описано механізм впровадження запропонованої системи на прикладі показників діяльності таксопарку Avers у місті Києві.

Ключові слова: маркетинг; ринок; автомобільний лізинг; таксопарк; управління підприємством; інвестиції.

Література

1. Стистичні показники та дослідження "Українського об'єднання лізингодавців" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uul.com.ua/2018/zvit-pro-stan-lizyngovogo-rynku-ukrayiny/
2. Краковська А., Вишневський І., Педос Н. Лізингова галузь в Україні: тенденції та рекомендації для зростання. — Київ. Червень. 2018.
3. Гаєвська Н.М. Оцінка економічної ефективності лізингових операцій на підприємствах дорожнього господарства України / УДК 338.012:625.7.08
4. Ратошнюк І.В. Особливості розвитку та сучасний стан фінансового лізингу в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dim_2006_5_31.pdf
5. Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. № 1 (69). 2019.
6. Асоціація лізингодавців України: понад 13% авто в Україні придбаються на умовах лізингу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uul.com.ua/2020/asotsiatsiya-lizyngodavtsiv-ukrayiny-ponad-13-avto-v-ukrayini-prydbayetsya-na-umovah-lizyngu/
7. Гончарук О., Горюнов Д., Лавриненко І., Малюска Д. Зелена книга "Ринок послуг таксі", офіс ефективного регулювання BRDO, листопад 2018 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bit.ly/3u6ucM1
8. Фінансова модель Київського таксопарку Avers, показники [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://averspark.com.ua/#rec205462028
9. Фінансова програма лізингу автомобілів для таксопарків від Renault [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.renault.ua/solutions-for-taxi.html
10. Меріл Т.В. Економіка лізингу / Журнал правового аналізу, Вересень 2020. — С. 221—272 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://academic.oup.com/jla/article/doi/10.1093/jla/laaa003/5904227

Y. Yurchenko

CAR LEASING IN UKRAINE: EXPEDIENCY OF USE FOR SMALL AUTO ENTERPRISES (TAXI FLEETS)

Summary

The article is devoted to substantiation of expediency of use of available leasing conditions in the auto transport sphere for small and average Ukrainian enterprises. The relevance of the article is determined by the need to constantly expand the activities of small transport companies and the use of car leasing as an alternative scaling tool, which is currently not so popular in Ukraine compared to many developed countries. In the course of the research, the modern works of domestic and foreign authors, as well as experts in the field of vehicle leasing in Ukraine were studied. The fact that car leasing is one of the most popular types of leasing relations and the number of lessors in Ukraine is constantly increasing. The available leasing offers among the leaders-lessors in the field of transport leasing by market share in 2019 are analyzed. The author's marketing tool of an estimation of available leasing offers and efficiency of their introduction in activity of the enterprise is developed. The mechanism of implementation of the offered system on an example of indicators of activity of Avers taxi fleet is described.
As a result of the article research, current state of car leasing in Ukraine and substantiation of the system of indicators for assessing the feasibility of using the existing leasing conditions for small and medium-sized Ukrainian trucking companies, the following is established. Firstly, car leasing is one of the most popular types of leasing relations, the number of lessors in Ukraine is constantly increasing, but the number of new leasing contacts shows a decline with a slight intensification of leasing operations in recent years. Secondly, leaders-lessors in the field of transport leasing in terms of market share and the number of signed new contracts in 2019 are OTP Leasing, ULF Finance, Avis Leasing and Autocredit Plus according to the Association of Lessors of Ukraine [6]. Thirdly, the available leasing proposals are quite different in the main factors of the leasing contract. Finally, in order to assess the feasibility and effectiveness of the leasing offer for the taxi fleet should use the appropriate developed marketing tool, which provides for the use of a certain algorithm system of indicators.

Keywords: marketing; market; car leasing; taxi fleet; enterprise management; investments.

References

1. Ukrainian Union of Lessors (2018), "Statistical indicators and research", available at: http://uul.com.ua/2018/zvit-pro-stan-lizyngovogo-rynku-ukrayiny/ (Accessed 25 May 2021).
2. Krakovs'ka, A. Vyshnevs'kyj, I. and Pedos, N. (2018), "Leasing industry in Ukraine: trends and recommendations for growth", available at: https://uul.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Leasing_report_ukr_final_09202018.pdf (Accessed 25 May 2021).
3. Haievs'ka, N.M. (2006), "Estimation of economic efficiency of leasing operations at the enterprises of road economy of Ukraine", available at: (Accessed 25 May 2021).
4. Ratoshniuk, I.V. (2017), "Features and current status of financial leasing in Ukraine", available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5400 (Accessed 25 May 2021).
5. Kulyniak, I.Ya. and Dziurakh, Yu.M. (2019), "Trends and prospects for the development of the financial leasing market in Ukraine", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (69).
6. Ukrainian Union of Lessors (2020), "More than 13% of cars in Ukraine are purchased on lease", available at: http://uul.com.ua/2020/asotsiatsiya-lizyngodavtsiv-ukrayiny-ponad-13-avto-v-ukrayini-prydbayetsya-na-umovah-lizyngu/ (Accessed 25 May 2021).
7. Honcharuk, O. Horiunov, D. Lavrynenko, I. and Maliuska, D. (2018), "Green Paper "Taxi Services Market", BRDO Office for Effective Regulation", available at: https://bit.ly/3u6ucM1 (Accessed 25 May 2021).
8. Avers (2021), "Financial model of Kyiv taxi fleet Avers, indicators", available at: https://averspark.com.ua/#rec205462028 (Accessed 25 May 2021).
9. renault.ua (2021), "Financial leasing program for taxis from Renault", available at: https://www.renault.ua/solutions-for-taxi.html (Accessed 25 May 2021).
10. Meril, T.V. (2020), "The Economics of Leasing", Journal of Legal Analysis, Vol. 12, pp. 221-272, available at: https://academic.oup.com/jla/article/doi/10.1093/jla/laaa003/5904227 (Accessed 25 May 2021).

№ 11 2021, стор. 48 - 54

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 90

Відомості про авторів

Я. В. Юрченко

слухач магістратури кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Y. Yurchenko

Master's Student of the Department of Marketing and Business Administration, National University of Kyiv-Mohyla Academy

ORCID:

0000-0001-7892-958X

Як цитувати статтю

Юрченко Я. В. Aвтoмoбiльний лізинг в Україні: дoцiльнicть викoриcтaння для малих автотранспортних підприємств (таксопарків). Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.48

Yurchenko, Y. (2021), “Car leasing in Ukraine: expediency of use for small auto enterprises (taxi fleets)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.