EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ДІЛОВИХ ІГОР
І. В. Бєлкін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.31

УДК: 378.147.2:811.161

І. В. Бєлкін

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ДІЛОВИХ ІГОР

Анотація

У цій статті визначено й охарактеризовано основні прийоми ділових ігор, що підвищують якість навчання менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах, простежено важливості їх використання у професійній підготовці майбутніх фахівців; запропоновано організаційну модель формування професійних навичок і функцій майбутнього менеджера на основі ділових ігор; показано, що від викладача вимагається не лише дати знання, сформувати навички і розвинути вміння, що передбачено програмою навчання, а й передусім навчити студентів творчо користуватися ними. Враховано сучасні аспекти ролі менеджера маркетингових комунікацій з урахуванням розвитку науки і техніки. В статті акцентується також увага і на викладачеві. Його ролі та значимості в процесі підготовки майбутніх фахівців за допомогою методів ділових ігор. Його здатності бути організатором, учасником та аналітиком ділової гри. Робиться суттєвий наголос на саме діловій грі, як елементі, здатному забезпечити максимальну реальність виробничих та психологічних аспектів роботи майбутнього фахівця. Акцентується увага і на, власне, самій діловій грі, як невід'ємній частці між організатором (викладачем) та учасниками (студентами, майбутніми фахівцями).

Ключові слова: ділова гра; комунікативний простір; менеджер маркетингових комунікацій; ігрове проєктування; ігрове моделювання.

Література

1. Belkin I.V. Modern methodology of innovatie teaching. Colloquium-journal. 2020. № 29 (81). Czesc 2. Р. 15—18.
2. Бєлкін І.В. Забезпечення реальних ситуацій і ролей професійного змісту в діловій грі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2016. № 4. С. 9—13.
3. Бєлкін І.В. Ділова гра в навчанні майбутнього менеджера маркетингових комунікацій. Сучасні інформаційні технології так інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2015. № 43. С. 147— 153.
4. Галіцина Л. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л. Галіцина.— К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.— 128 с.
5. Карпов А.О. Интегрированное знание в современной школе / А.О. Карпов // Педагогика. — 2005.— № 3.— С. 19—28.
6. Миннинбаев Т.А. Изучение функционального состояния организма студентов при разном методе обучения / Т.А. Миннинбаев // Гигиена и санитария.— 1985.— № 4. — С. 44—47.
7. Перчук О. Особливості використання активних методів навчання при підготовці фахівців з економіки [Електронний ресурс]: Національна бібліотека імені В.І. Вернадського / О. Перчук. — Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2009_13/Perchuk.pdf
8. Шнайдер Й. Дистанционный курс продуктивного обучения / Й. Шнайдер. — СПб.: Азбука-классика, 1999. — 210 c.

І. Belkin

PROFESSIONAL TRAINING OF THE MANAGER OF MARKETING COMMUNICATIONS ON THE BASIS OF BUSINESS GAMES

Summary

This article identifies and describes the main techniques of business games that improve the quality of training of marketing communications managers in higher education, traced the importance of their use in the training of future professionals; the organizational model of formation of professional skills and functions of the future manager on the basis of business games is offered; it is shown that the teacher is required not only to impart knowledge, develop skills and develop the skills provided by the curriculum, but also, above all, to teach students to use them creatively.
The modern aspects of the role of the manager of marketing communications taking into account the development of science and technology are taken into account. The article also focuses on the teacher. Its role and significance in the process of training future professionals using the methods of business games. His ability to be an organizer, participant and analyst of the business game. There is a significant emphasis on the business game, as an element that can ensure the maximum reality of production and psychological aspects of the future specialist. Emphasis is placed on, in fact, the most business game, as an integral part between the organizer (teacher) and participants (students. Future professionals).
The current level of requirements for the training of specialists in various specialties involves the improvement of the educational process in higher education. The use of various methods and tools in the learning process affects both the learning process and its results.
The application of the method of business game allows to significantly increase the level of training in modern universities. Psychological and pedagogical features and educational opportunities of business games, positive attitude of students to them, lead to the need to introduce business games in combination with methods of active learning in the educational process of higher educational institutions of Ukraine.
Orientation of modern educational practice in the field of training of specialists on the principle of diversification gives the chance to pedagogical collectives of high schools to choose and construct pedagogical process on any of available didactic models, including author's. Accordingly, different variants of the content of education are developed, the possibilities of modern didactics are used in order to increase the efficiency of educational structures; new ideas and educational technologies are scientifically substantiated.

Keywords: usiness game communicative space; manager of marketing communications; game design; game simulation.

References

1.Belkin, I.V. (2020), "Modern methodology of innovatie teaching", Colloquium-journal, vol. 29 (81), no. 2, pp. 15—18.
2. Belkin, I.V. (2016), "Providing real situations and roles of professional content in the business game", Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky, vol. 4, pp. 9-13.
3. Belkin, I.V. (2015), "Business game in training the future manager of marketing communications", Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, vol. 43, рр. 147—153.
4. Galitsin, L. (2005). Adult games. Interactive teaching methods [Red. general ped. Gaz.], Kyiv, Ukraine.
5. Karpov, A.O. (2005), "Integrated knowledge in the modern school", Pedagogy, vol. 3, рр. 19—28.
6. Minninbaev, T.A. (1985), "Study of the functional state of the body of students with different methods of teaching", Hygiene and sanitation, vol. 4, рр. 44—47.
7. Perchuk, O. (2009), "Features of the use of active teaching methods in the preparation of specialists in economics", National Library named after V.I. Vernadsky, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2009_13/Perchuk.pdf. (Accessed 14 Jul 2021).
8. Schneider, J. (1999), Distance course of productive learning [Alphabet-classics], Azbuka classica, Saint Petersburg, Russia.

№ 15 2021, стор. 31 - 37

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

І. В. Бєлкін

к. пед. н., доктор філософії, старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

І. Belkin

PhD in Pedagogical Sciences, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0403-8420

Як цитувати статтю

Бєлкін І. В. Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.31

Belkin, І. (2021), “Professional training of the manager of marketing communications on the basis of business games”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.