EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Л. В. Давид, Я. Ф. Радиш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.100

УДК: 352/354-1

Л. В. Давид, Я. Ф. Радиш

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті досліджувалися основні аспекти зміни територіальної організації влади. Зокрема, встановлено механізм зміни територіальної організації влади, який відображається в адміністративній реформі, яка в Європі називається "Нове публічне управління", а в Україні — "Децентралізація". Визначено причини, які зумовили початок реформування державного управління, до яких відноситься: економічна криза та євроінтеграція з метою вступу в склад Європейського Союзу. Виокремлено міжнародно-правові акти та національне законодавство, яке закріплює та регулює процес реформування територіальної організації влади. З'ясовано мету реформи децентралізації та сфери на які вона поширюється. Аналізуючи індекси ефективності державного управління та індекс ефективності місцевого управління протягом 2005—2017 років, встановлено, що ефективність державного та місцевого управління не залежить від здійснення реформи децентралізації. Виокремлено основних суб'єктів децентралізації публічної влади. Встановлено основні аспекти зміни територіальної організації влади, до яких віднесено: правовий — розробка законодавства та внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що регламентують реформу децентралізації; економічний — має два підходи щодо взаємозв'язку між проведенням реформи децентралізації та економічним розвитком, що зводиться до впливу децентралізації на економічний розвиток країни та вплив економічного стану на процес реалізації реформи децентралізації влади; соціальний — спрямованість децентралізації на задоволення соціальних потреб людей; організаційний — процес реформування є поетапним, спрямованим на формування спроможних органів місцевого самоврядування. Зміни територіальної організації влади є необхідністю в кожній демократичній правовій державі. Останніми десятиліттями велика кількість країн з централізованим механізмом державного управління прагнули децентралізації, бо результат їх управління не відповідав вимогам та потребам сучасного суспільства. Соціально-економічні проблеми загострилися, а відтак виникла необхідність у їх вирішенні через зміну державного управління з метою підвищення його ефективності та забезпечення прав всього населення держави. Доведено, що реформа децентралізації повинна включати взаємозв'язок державних органів влади, місцевого самоврядування, суб'єктів приватного сектору та громадян конкретної території. Задля досягнення позитивного результату зміни територіальної організації влади важливим аспектом є підтримка державою органів місцевого самоврядування депресивних територій України.

Ключові слова: державне управління; децентралізація; централізація; нове публічне управління; місцеве самоврядування.

Література

1. Архипенко І. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України / І. Архипенко. // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2018. — № 4. — С. 7—15.
2. Богатырев А.А. Децентрализация: историко-правовой аспект [Електронний ресурс] / А.А. Богатырев — Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/606/1/045-048.pdf
3. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / переднє слово В.Б. Гройсмана. — Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. — 413 с.
4. Забейворота Т.В. Модернізація системи державного управління в умовах децентралізації влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр.: спец. 25.00.01 "теорія та історія державного управління" / Забейворота Т.В. — Харків, 2017. — 23 с.
5. Кабінет Міністрів України. Реформа децентралізації [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
6. Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни / А.О. Касич // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 8. — С. 16—21.
7. Матвієнко А.С. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 "політичні інститути та процеси" / А.С. Матвієнко. — Київ, 2010. — 23 с.
8. Павлюк Н. Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект [Електронний ресурс] / Н. Павлюк // Науковий вісник "Демократичне врядування". — 2014. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2014_14_23
9. Пянковський В. Характеристика проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні: організаційний та фінансовий аспекти / В. Пянковський // Актуальні проблеми правознавства. — 2018. — № 2. — С. 77—82.
10. Ременяк О.В. Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.01 "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" / Ременяк О.В. — Львів, 2020. — 24 с.
11. Хожило І.І. Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / І.І. Хожило. — 2015. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/19.pdf
12. Хрустальов Ф.С. Соціальні аспекти децентралізації / Ф.С. Хрустальов, А. Ашурбеков // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — 2019. — № 81. — С. 141—149.
13. Devolution and Development / [О. Azfar, S. Kahkonen, А. Lanyi та ін.] // Edition1st Edition. Imprint Routledge. — 2004. — № 44.
14. Government efficiency [Електронний ресурс] // The World Bank. — Режим доступу: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h8125e315?country=ROU&indicator=40979&viz=line_chart&years=2007,2016
15. Local government index [Електронний ресурс] // The World Bank — Режим доступу: https://govdata360.worldbank.org/indicators/hc9f5a751?country=UKR&indicator=41980&countries=BGR,ROU,CZE,LVA,POL,SVN&viz=line_chart&years=2005,2018
16. Nikos М. Trends of Administrative Reform in Europe: Towards Administrative Convergence? / М. Nikos. // International Public Management Review. — 2001. — № 2.
17. Political Decentralization [Електронний ресурс] // The World Bank — Режим доступу: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.htm

L. Davyd, Ya. Radysh

MAIN ASPECTS OF TERRITORIAL CHANGE GOVERNMENT ORGANIZATIONS

Summary

The article examines the main aspects of the change in the territorial organization of power. In particular, a mechanism has been established to change the territorial organization of power, which is reflected in the administrative reform, which in Europe is called "New Public Administration", and in Ukraine — "Decentralization". The reasons that led to the beginning of public administration reform are identified, which include: the economic crisis and European integration with a view to joining the European Union. The international legal acts and the national legislation which fixes and regulates process of reforming of the territorial organization of the power are allocated. The purpose of decentralization reform and the areas to which it extends have been clarified. Analyzing the indices of public administration efficiency and the index of local government efficiency during 2005—2017, it was found that the efficiency of public and local government does not depend on the implementation of decentralization reform. The main subjects of decentralization of public power are identified. The main aspects of the change of the territorial organization of power are established, which include: legal — development of legislation and amendments to the current regulations governing the reform of decentralization; economic — has two approaches to the relationship between decentralization reform and economic development, which is reduced to the impact of decentralization on the economic development of the country and the impact of the economic situation on the implementation of decentralization reform; social — the focus of decentralization to meet the social needs of people; organizational — the reform process is gradual, aimed at forming capable local governments. Changes in the territorial organization of power are a necessity in every democratic state governed by the rule of law. In recent decades, a large number of countries with a centralized mechanism of public administration have sought decentralization, as the result of their governance did not meet the requirements and needs of modern society. Socio-economic problems have become more acute, and thus there is a need to solve them through a change in public administration in order to increase its efficiency and ensure the rights of the entire population. It has been argued that decentralization reform should include the relationship between public authorities, local governments, the private sector and the citizens of a particular area. In order to achieve a positive result of the change in the territorial organization of power, an important aspect is the state's support of local self-government bodies in the depressed territories of Ukraine.

Keywords: public administration; decentralization; centralization; new public administration; local self-government.

References

1. Arkhypenko, I. (2018), "Foreign experience of decentralization of power: lessons for Ukraine", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4, pp. 7—15.
2. Bohatyrev, A. A. (2016), "Decentralization: historical and legal aspect", available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/606/1/045-048.pdf (Accessed 15 July 2021).
3. In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy (2015), Detsentralizatsiia v Ukraini: zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia [Decentralization in Ukraine: legislative innovations and social hopes], In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Zabeivorota, T. V. (2017), "Modernization of public administration in terms of decentralization of power", Abstract of Ph. D. Thesis, Kharkiv, Ukraine.
5. Kabinet Ministriv Ukrainy (2021), "Reform of decentralization", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (Accessed 15 July 2021).
6. Kasych, A. O. (2016), "Theoretical aspects of the impact of decentralization processes on the economic development of the country", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 16—21.
7. Matviienko, A. S. (2010), "Political and legal principles of decentralization of power in the context of administrative reform in Ukraine", Abstract of Ph. D. Thesis, Kyiv, Ukraine.
8. Pavliuk, N. (2014), "Reform of local self-government and processes of decentralization in Ukraine: socio-economic aspect", Naukovyi visnyk "Demokratychne vriaduvannia", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2014_14_23 (Accessed 15 July 2021).
9. Piankovskyi, V. (2018), "Characteristics of administrative and legal reform of decentralization in Ukraine: organizational and financial aspects", Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 2, pp. 77—82.
10. Remeniak, O. V. (2020), "Decentralization of public power in legal theory and state-building practice", Abstract of Ph. D. Thesis, Lviv, Ukraine.
11. Khozhylo, I. I. (2015), "Socio-economic development of communities in terms of decentralization of power in Ukraine", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/19.pdf (Accessed 15 July 2021).
12. Khrustalov, F. S. (2019), "Social aspects of decentralization", Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, vol. 81, pp. 141—149.
13. Azfar, O. Kahkonen, S. Lanyi, A. Meagher, P. and Rutherford, D. (2004), Devolution and Development, Imprint Routledge, Oxfordshire, UK.
14. The World Bank (2019), "Government efficiency", available at: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h8125e315?country=ROU&indicator=40979&viz=line_chart&years=2007,2016 (Accessed 15 July 2021).
15. The World Bank (2019), "Local government index", available at: https://govdata360.worldbank.org/indicators/hc9f5a751?country=UKR&indicator=41980&countries=BGR,ROU,CZE,LVA,POL,SVN&viz=line_chart&years=2005,2018 (Accessed 15 July 2021).
16. Nikos, M. (2001), "Trends of Administrative Reform in Europe: Towards Administrative Convergence?", International Public Management Review, vol. 2 (2), available at: https://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/view/189 (Accessed 15 July 2021).
17. The World Bank (2021), "Political Decentralization", available at: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.htm (Accessed 15 July 2021).

№ 15 2021, стор. 100 - 106

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

Л. В. Давид

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

L. Davyd

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7910-4341


Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8374-5424

Як цитувати статтю

Давид Л. В., Радиш Я. Ф. Основні аспекти зміни територіальної організації влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.100

Davyd, L. and Radysh, Ya. (2021), “Main aspects of territorial change government organizations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.