EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В МИТНИХ ОРГАНАХ
О. В. Ковальчук, К. В. Дубич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.120

УДК: 343.1

О. В. Ковальчук, К. В. Дубич

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В МИТНИХ ОРГАНАХ

Анотація

Реформа державної служби є однією з ключових реформ у країнах з перехідною економікою, що здійснюють комплексні реформи в різних сферах державної політики. Ефективна система державної служби є ключовою конкурентною силою країни та передумовою європейської інтеграції.
Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з розробкою державної політики у різних сферах, можлива за умови наявності професійної, підзвітної, ефективної та дієвої системи центральних органів державного управління. Зменшення адміністративного тягаря державного регулювання, поліпшення якості адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій покращать позицію країни у світових рейтингах конкурентоспроможності. Метою цієї статті є виявлення теоретичних або практичних питань, що потребують вирішення щодо державної служби України на прикладі митної служби.
Для розвитку митної служби одним із серйозних питань є фінансове забезпечення служби та соціальні проблеми особового складу. Без цих складових неможливо запроваджувати модернізацію і реформи. Розвиток інфраструктури, технічне оснащення і впровадження інноваційних проєктів є одним з основних і ключових напрямів реформи митної служби. За відсутності відповідної інфраструктури та соціального забезпечення особового складу створити чесну, прозору і безкорупційну митницю неможливо.
Вирішення проблем, що існують в системі державної служби України, стало просто необхідно в сучасному суспільстві. Одним із завдань проведення в країні реформи органів державної влади є усунення суперечностей та прогалин в законодавстві України про державну службу з метою вдосконалення системи державного управління, встановлення правового становища державних службовців, підвищення авторитету державної служби тощо.
На прикладі митної служби України проаналізовано основні перешкоди формування дієвої державної служби, зокрема недотримання принципів стабільності, законності, соціальної справедливості, системності тощо. Визначено деякі правові колізії щодо проходження державної служби у митних органах.

Ключові слова: державна служба; державне управління; реформування державної служби; митні органи; Держмитслужба.

Література

1. Бериславська О.М. Європейський досвід етизації державної служби та її актуальність для України. Правові новели. 2014. № 2. С. 104—108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_2_24
2. Грайнер Є. Окремі аспекти реформування державної служби на сучасному етапі державотворення в Україні. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 45 "ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ". URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_45/fail/31.pdf
3. Гончарук Н.Т. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 1—2. С. 42—51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_1-2_8
4. Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін [та ін.]. Київ; Одеса: НАДУ, 2012. Т. 1. 372 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/2aa8d08a-a24e-4579-a834-2b601099c0bd.pdf
5. Шамборовський Г.О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2016/6.pdf
6. Єдинак В.Ю., Єдинак Т.С. Ретроспективно-компаративний аналіз системи управління митними органами в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.66
7. Мазалов А. Реформування митної справи в Україні. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011549
8. Ченцов В.В., Мазур А.В. Інституційне реформування митної системи: вітчизняний досвід державного управління. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. 1 (18). URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/31.pdf
9. Дорофеєва Л.М. Проблеми реформування структури митних органів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 40 (2). С. 9—13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40%282%29__4
10. УНІАН. Найбільш корумповані митниці віддадуть в управління іноземним компаніям. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/1093187-naybilsh-korumpovani-mitnitsi-viddadut-v-upravlinnya-inozemnim-kompaniyam.html
11. Роз'яснення НАДС від 10.09.2020 №117-р/з. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/rozyasnennya/CS/117-r-z.pdf
12. Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
13. Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. Глобальний вимір конкурентоспроможності України Інфраструктура ринку 2020. Вип. 42. C. 29—34. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/7.pdf

O. Kovalchuk, K. Dubych

PROBLEMS OF CIVIL SERVICE REFORM IN CUSTOMS AUTHORITIES

Summary

Civil service reform is one of the key reforms in transition economies, implementing comprehensive reforms in various areas of public policy. An effective civil service system is a key competitive force in the country and a prerequisite for European integration.
Effective activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine related to the development of public policy in various areas are possible provided that there is a professional, accountable, efficient and effective system of central government. Reducing the administrative burden of government regulation, improving the quality of administrative services, ensuring the legality and predictability of administrative actions will improve the country's position in global competitiveness rankings. The purpose of this article is to identify theoretical or practical issues that need to be addressed in the civil service of Ukraine on the example of the customs service.
One of the serious issues for the development of the customs service is the financial support of the service and the social problems of the personnel. Without these components, it is impossible to implement modernization and reforms. Infrastructure development, technical equipment and implementation of innovative projects is one of the main and key areas of customs service reform. In the absence of appropriate infrastructure and social security for personnel, it is impossible to create fair, transparent and non-corrupt customs.
Solving the problems that exist in the civil service of Ukraine has become simply necessary in modern society. One of the tasks of the reform of public authorities in the country is to eliminate contradictions and gaps in the legislation of Ukraine on civil service in order to improve the system of public administration, establish the legal status of civil servants, increase the authority of the civil service and more.
On the example of the Customs Service of Ukraine, the main obstacles to the formation of an effective civil service are analyzed, in particular, non-compliance with the principles of stability, legality, social justice, systematization, etc. Some legal conflicts regarding the civil service in the customs authorities have been identified.

Keywords: civil service; public administration; civil service reform; customs authorities; State Customs Service.

References

1. Beryslavska, O. M. (2014), "European experience of etiquette of the civil service and its relevance for Ukraine", Pravovi novely, vol. 2, pp. 104—108, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_2_24 (Accessed 15 July 2021).
2. Hrainer, Ye. (2015), "Some aspects of civil service reform at the present stage of state formation in Ukraine", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 45, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_45/fail/31.pdf (Accessed 15 July 2021).
3. Honcharuk, N. T. (2018), "Modernization of public service and human resources management in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, no. 1—2, pp. 42—51, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_1-2_8 (Accessed 15 July 2021).
4. Kovbasiuk, Yu. V. Obolenskyi, O. Yu. and Serohin, S. M. (2012), Derzhavna sluzhba: pidruchnyk: u 2 t. [Civil service: textbook: in 2 volumes], vol. 1, NADU, Kyiv, Ukraine, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/2aa8d08a-a24e-4579-a834-2b601099c0bd.pdf (Accessed 15 July 2021).
5. Shamborovskyi, H. O. (2016), "Reform of the customs service in Ukraine in the context of European economic integration of investment: practice and experience", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 27—31, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2016/6.pdf (Accessed 15 July 2021).
6. Yedynak, V. Yu. and Yedynak, T. S. (2019), "Retrospective-comparative analysis of the customs management system in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7491 (Accessed 15 July 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.66
7. Mazalov, A. (2018), "Customs reform in Ukraine", Yuryst&zakon, available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011549 (Accessed 15 July 2021).
8. Chentsov, V.V. and Mazur, A.V. (2018), "Institutional reform of the customs system: domestic experience of public administration", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 1 (18), available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/31.pdf (Accessed 15 July 2021).
9. Dorofeieva, L. M. (2016), "Problems of reforming the structure of customs authorities of Ukraine", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, vol. 40 (2), pp. 9—13, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40%282%29__4 (Accessed 15 July 2021).
10. UNIAN. (2015), "The most corrupt customs will be handed over to foreign companies", available at: https://www.unian.ua/economics/finance/1093187-naybilsh-korumpovani-mitnitsi-viddadut-v-upravlinnya-inozemnim-kompaniyam.html (Accessed 15 July 2021).
11. National Agency of Ukraine for Civil Service (2020), "Explanation of NAPS dated 10.09.2020 №117-р/z", available at: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/rozyasnennya/CS/117-r-z.pdf (Accessed 15 July 2021).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "Customs Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 15 July 2021).
13. Dernova, I.A. Borovyk, T.M. and Kravchenko, L.V. (2020), "Global dimension of Ukraine's competitiveness", Infrastruktura rynku, vol. 42, pp29-34, available at: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/7.pdf (Accessed 15 July 2021).

№ 15 2021, стор. 120 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

О. В. Ковальчук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Kovalchuk

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8922-6927


К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3409-8179

Як цитувати статтю

Ковальчук О. В., Дубич К. В. Проблеми реформування державної служби в митних органах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 120–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.120

Kovalchuk, O. and Dubych, K. (2021), “Problems of civil service reform in customs authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 120–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.