EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Р. Ю. Набока

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.136

УДК: 351.82:330.15

Р. Ю. Набока

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано концептуальні засади державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні. Здійснено огляд індексів оцінки рівня розвитку циркулярної економіки. Доведено, що для зниження невизначеності та оцінки поточного рівня розвитку циркулярної економіки в окремій компанії або галузі доцільно ввести Індекс Розвитку циркулярної економіки, який буде співвідноситься з теоретичною моделлю циркулярної економіки та буде відображати основні елементи замикаючого ланцюга поставок в теоретичній моделі, а саме: технічне обслуговування, повторне використання, відновлення та переробку в кількісних показниках обсягу продукції і відходів. Виокремлено проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. Підкреслено, що в країні не сформовані економічні механізми, які орієнтують підприємства на застосування принципів циркулярної економіки. Проаналізовано бар'єри, що перешкоджають формуванню дієвих механізмів державного регулювання циркулярної економіки в Україні, серед яких можуть бути виділені технологічні, економічні, нормативно-правові. Окреслено напрями державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні. Підкреслено, що економічні бар'єри і низька інвестиційна привабливість виробництв із замкнутим циклом суттєво заважає розвитку циркулярної економіки в Україні, так як не сприяє залученню прямих іноземних інвестицій зарубіжних компаній, які вже активно застосовують циркулярні бізнес-моделі та могли б здійснити трансфер технологій, реорганізацію існуючих лінійних процесів і навчання співробітників. Зазначено, що розвиток циркулярної економіки в Україні принесе позитивний екологічний ефект від скорочення звалищ і полігонів, економічний ефект від підвищення енерго- та ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від створення додаткових робочих місць внаслідок отримання прибутку компаніями в нових галузях і видах діяльності. Зокрема, необхідна підтримка державою екологічно-орієнтованого бізнесу, формування інфраструктурних об'єктів, які обслуговують передові форми поводження з відходами, а також істотне підвищення екологічних зборів за ухилення від використання кращої практики з управління відходами. Відмічено, що співпраця та інтеграція українських компаній в глобальні мережі екологічно відповідального бізнесу допоможуть організувати замкнуті ланцюги поставок в Україні, отримати більш точну інформацію про постачальників, привести до зниження потенційних економічних ризиків, розділити витрати між усіма учасниками знову організованого замкненого кола.

Ключові слова: циркулярна економіка; екологічний ефект; державне регулювання; замикаючий ланцюг поставок.

Література

1. Бурмистров В.А., Исмадиева Б.А., Максимов И.А. Анализ статуса перехода развитых стран на принципы циркулярной экономики. Стандарты и качество. 2018. № 8. С. 40—43.
2. Кваша Т.К., Паладченко О.Ф. Зелене зростання як альтернативна модель інноваційного розвитку із врахуванням екологічних викликів. Наука та наукознавство. 2014. № 2 (84). С. 50—60.
3. Міхно І.С. Методи утилізації відходів. Світовий досвід. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 2. С. 68—78.
4. Орловська Ю.В., Яковишина Т.Ф., Орловський Є.С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5 (05). С. 365—371.
5. Пахомова Н.В. Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33. Вып. 2. С. 244—268.

R. Naboka

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the conceptual foundations of state regulation of the development of the circular economy in Ukraine. The indices for assessing the level of development of the circular economy are reviewed. It is proved that in order to reduce uncertainty and assess of the current level of development of the circular economy in a particular company or industry, it is advisable to introduce the Circular Economy Development Index, which will correlate with the theoretical model of the circular economy and will reflect the main elements of the closing supply chain in the theoretical model, namely, maintenance, reuse, restoration and processing in quantitative terms of the volume of products and waste. The problems of development of circular economy in Ukraine are highlighted. It is emphasized that the country has not formed economic mechanisms that direct enterprises to apply the principles of a circular economy. The following barriers to the formation of effective mechanisms of state regulation of the circular economy in Ukraine are analyzed: technological, economic, regulatory and legal ones. The directions of state regulation of development of circular economy in Ukraine are indicated. It is emphasized that economic barriers and low investment attractiveness of closed-cycle industries significantly hinder the development of the circular economy in Ukraine, as it does not contribute to attracting foreign direct investment by foreign companies that already actively use circular business models and could carry out technology transfer, reorganization of existing linear processes and training of employees. It is noted that the development of the circular economy in Ukraine will bring a positive environmental effect from the reduction of landfills, the economic effect of increasing energy and resource efficiency, as well as the social effect of creating additional jobs as a result of profit generation by companies in new industries and activities. In particular, the state needs to support environmentally oriented business, the formation of infrastructure facilities serving advanced forms of waste management, as well as a significant increase in environmental fees for avoiding the use of best practices in waste management. It is noted that cooperation and integration of Ukrainian companies into global networks of environmentally responsible business will help to organize closed supply chains to Ukraine, obtain more accurate information about suppliers, lead to a reduction in potential economic risks and share costs among all participants in the newly organized closed circle.

Keywords: circular economy; environmental effect; state regulation; closing supply chain.

References

1. Burmistrov, V.A. Ismadieva, B.A. and Maximov, I.A. (2018), "Analysis of the status of the transition of developed countries to the principles of circular economics", Standards and quality, vol.8, pp. 40—43.
2. Kvasha, T.K. and Paladchenko, O.F. (2014), "Green growth as an alternative model of innovative development taking into account environmental challenges", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 2 (84), pp. 50—60.
3. Michno, I.S. (2015), "Waste management methods. World experience", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 2, pp. 68—78.
4. Orlovska, Yu.V. Yakovyshyna, T.F. and Orlovskyj, Ye.S. (2016), "Green building as a component of EU policy on the development of a circular economy", Sxidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 5(05), pp. 365—371.
5. Pakhomova, N.V. Richter, K.K. and Vetrova, M.A. (2017), "Transition to a circular economy and closed supply chains as a factor of sustainable development", Vestnik SPbGU. Economics, vol. 33, no. 2, pp. 244—268.

№ 15 2021, стор. 136 - 139

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre, National University of Civil Defence of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1038-1276

Як цитувати статтю

Набока Р. Ю. Концептуальні засади державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 136–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.136

Naboka, R. (2021), “Conceptual framework of state regulation of the development of the circular economy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 136–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.136

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.