EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.33

УДК: 332.72:631.11

О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Анотація

Метою дослідження є вивчення європейського досвіду функціонування ринку землі та виокремлення його перспектив в Україні.
У статті вивчено ключові аспекти функціонування ринку землі в країнах Центральної, Східної та Північної Європи. Наведено думку, що це сприятиме виокремленню перспектив ринку землі в українських реаліях.
З'ясовані основні чинники, що перешкоджають повноцінному функціонуванню та розвитку ринку земель, як-от: тіньове використання землі та високий рівень корупції у сфері земельних відносин.
Проаналізовано основні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Зазначено, що цей закон сприятиме забезпеченню реалізації права приватної власності на земельні ділянки сільгосппризначення та забезпечить розширення інвестиційних можливостей для розвитку вітчизняного аграрного сектору.
Вказано, що основними перспективами ринку землі в Україні є такі аргументи, як надходження іноземних інвестицій в український простір, набуття можливості вільного розпорядження своїми земельними ділянками, залучення додаткових ресурсів для місцевих громад, стимулювання аграрного сектору економіки та загалом підвищення ефективності виробництва на землі. Зазначено, що це дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки, самостійно прийняти рішення щодо оренди земельної ділянки чи її обробітку власноруч, сприятиме залученню ресурсів для місцевих громад.

Ключові слова: ринок землі; Європейський Союз; мораторій; право власності на землю; розвиток аграрного сектору; ціна земельної ділянки; приватна власність на землю; бізнес; ефективність виробництва.

Література

1. Запуск ринку землі може принести Україні до $100 млрд — експерти. URL: https://rpr.org.ua/news/zapusk-rynku-zemli-mozhe-prynesty-ukraini-do-100-mlrd-eksperty/
2. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2011. 254 с.
3. Ступень Р.М. Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища — Львівський національний аграрний університет. Львів, 2019. 442 с.
4. Семеряк Ю.А., Мостка М.Г. Ринок землі в Україні: суть, завдання, функції. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. № 20. С. 257—263.
5. Будзяк В.М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2008. № 8. С. 118—122.
6. Саблук П.Т. Ринок землі на часі. Вісник аграрної науки. 2019. № 4 (793). С. 82—86.
7. Прутська О.О. Формування ринку землі в Україні: реалії та перспективи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2010. № 4. С. 11—18.
8. Земельна реформа нових країн-членів ЄС — досвід Польщі. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes-dosvid-polschi
9. Обіг сільськогосподарських земель — досвід Латвії та п'ять паралелей для України. URL: https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel--dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini
10. Балтійські уроки земельної реформи. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/09/9/651332/
11. Ринок землі: як це працює в світі. URL: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/blog/ellina_yurchenko/rinok_zemli_yak_tse_pratsyue_v_sviti
12. "Вільний обіг землі в ЄС" — 8 моделей, про які не розкажуть експерти. URL: https://agropolit.com/news/5307-vilniy-obig-zemli-v-yes---8-modeley-pro-yaki-ne-rozkajut-eksperti
13. Земельні фейки. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/press/land-fakes/
14. Шульга О. Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Вісник КНТЕУ. 2012. № 1. С. 20. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2012/01/2.pdf
15. Межевська Л.В., Майорова А.О. Ринок земель сільськогосподарського призначення: світовий та український досвід. Порівняльно-аналітичне право. № 5. 2017. с. 182. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/524349.pdf
16. Ринок землі: вартість гектара в країнах Європи та північної Америки. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/11/13/infografika/ekonomika/rynok-zemli-vartist-hektara-krayinax-yevropy-ta-pivnichnoyi-ameryky
17. Земельна реформа старих країн-членів ЄС — Великобританія. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/280-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--velikobritaniya
18. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 41. зі змінами № 11-р/2019 від 02.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
19. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 20. Ст. 142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text

О. Lazarieva, A. Mas, K. Borysevych

STUDY OF EUROPEAN EXPERIENCE OF EARTH MARKET FUNCTIONING AND ITS PERSPECTIVES IN UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article examines the key aspects of the land market in Central, Eastern and Northern Europe such as the Czech Republic, Poland, Estonia, Slovakia, Hungary, Croatia, Bulgaria, Romania, Lithuania, Latvia, Denmark, Norway, Sweden, Great Britain, the Netherlands.
It is believed that this will help highlight the prospects of the land market in the Ukrainian realities. Prices per hectare of land in European countries are analyzed.
It is established that the main factors hindering the full functioning and development of the land market, such as shadow land use and high levels of corruption in land relations.
The main provisions of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Circulation of Agricultural Lands" are analyzed.
It is stated that this document lifts the moratorium on the sale of agricultural land and landowners will be able to freely dispose of their property.
It is noted that this law will help ensure the implementation of private ownership of agricultural land and ensure the expansion of investment opportunities for the development of the domestic agricultural sector.
It is stated that the main prospects of the land market in Ukraine are such guidelines as the inflow of foreign investment into Ukrainian business, which will increase the competitiveness of the economy and achieve a positive socio-economic effect for economic growth; obtaining by the citizens of Ukraine the opportunity to freely dispose of their land plots, which will allow them to make independent decisions on land lease, cultivation by themselves or sale of land plots; promoting the attraction of resources for local communities, which will create new jobs within the community, stimulate the development of entrepreneurship; promoting the development of land business and de-shadowing of Ukraine's economy; increasing the efficiency of agricultural production, ensuring the satisfaction of the needs of the population in carrying out market operations with land.
Prospects of land market for Ukrainian realities are studied, the main of which are development of business support tools, promotion of products on foreign markets, tourism, diversification of markets, cooperation between economic entities, development of business strategy, etc.

Keywords: land market; European Union; moratorium; land ownership;development of the agricultural sector; the price of land; private land ownership; business; production efficiency.

References

1. Reanimation Package of Reforms Coalition (2019), "Launch of the land market can bring Ukraine up to $ 100 billion — experts", available at: https://rpr.org.ua/news/zapusk-rynku-zemli-mozhe-prynesty-ukraini-do-100-mlrd-eksperty/ (Accessed 27 August 2021).
2. Martyn, A.G. (2011), Rehuliuvannia rynku zemel' v Ukraini [Land market regulation in Ukraine], Media Grup, Kyiv, Ukraine.
3. Stupen, R.M. (2019), "Ecological and economic principles of development of the market of agricultural lands in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine.
4. Semeryak, U.A. and Mostka, M.G. (2010), "Land market in Ukraine: essence, tasks, functions", Naukovyvisnyk NLTU, vol. 20, pp. 257—263.
5. Budzyak, V.M. (2008), "Formation of the market of agricultural lands", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 118—122.
6. Sabluk, P.T. (2019), "Land market on time", Visnyk agrarnoy nauky, vol. 4 (793), pp. 82—86.
7. Pruyska, O.O. (2010), "Land market formation in Ukraine: realities and prospects", Zbirnyk naukovyh prach VNAU, Seria: Ekonomichny nauky, vol. 4, pp. 11—18.
8. Agropolit.com (2017), "Land reform of the new EU member states is the experience of Poland", available at: https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes-dosvid-polschi (Accessed 26 August 2021).
9. Fursenko, I. (2019), "The circulation of agricultural land is the experience of Latvia and five parallels for Ukraine", available at: https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel--dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini (Accessed 27 August 2021).
10. Dankevych, V. (2019), "Baltic lessons of land reform", available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/09/9/651332/ (Accessed 27 August 2021).
11. Yurchenko, E. (2019), "Land market: how it works in the world", available at: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/blog/ellina_yurchenko/rinok_zemli_yak_tse_pratsyue_v_sviti (Accessed 27 August 2021).
12. Agropolit.com (2017), "Free circulation of land in the EU" — 8 models that experts will not talk about", available at: https://agropolit.com/news/5307-vilniy-obig-zemli-v-yes---8-modeley-pro-yaki-ne-rozkajut-eksperti (Accessed 26 August 2021).
13. Oleksiiuk, M. (2019), "Earth fakes", available at: http://kmp.ua/uk/analytics/press/land-fakes/ (Accessed 26 August 2021).
14. Shulga, O. (2012), "Formation of the market of agricultural land in Ukraine", Visnyk KNTU, vol. 1, p. 20, available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2012/01/2.pdf (Accessed 27 August 2021).
15. Megevska, L.V. and Mayorova, A.O. (2017), "Agricultural land market: world and Ukrainian experience", Poryvnyalno-analytychnepravo, vol. 5, pp. 182. available at:https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/524349.pdf (Accessed 27 August 2021).
16. slovoidilo.ua (2019), "Land market: the cost per hectare in Europe and North America", available at: https://www.slovoidilo.ua/2019/11/13/infografika/ekonomika/rynok-zemli-vartist-hektara-krayinax-yevropy-ta-pivnichnoyi-ameryky (Accessed 27 August 2021).
17. Agropolit.com (2017), "Land reform of the old EU member states — Great Britain", available at: https://agropolit.com/spetsproekty/280-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--velikobritaniya (Accessed 27 August 2021).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 27 August 2021).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About modification of some legislative acts of Ukraine concerning conditions of circulation of the lands of agricultural purpose", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 27 August 2021).

№ 17 2021, стор. 33 - 38

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 68

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1050-7118


А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, Senior lecturer of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1140-28-17


К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

K. Borysevych

deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6246-0668

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Мась А. Ю., Борисевич К. Ю. Вивчення європейського досвіду функціонування ринку землі та його перспективи в українських реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.33

Lazarieva, О., Mas, A. and Borysevych, K. (2021), “Study of european experience of earth market functioning and its perspectives in ukrainian realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.