EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ПРИНЦИПІВ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
В. С. Колтун, О. В. Радченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.67

УДК: 352.072.1-027.21

В. С. Колтун, О. В. Радченко

ПОТЕНЦІАЛ ПРИНЦИПІВ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У результаті проведеного дослідження встановлено специфіку потенціалу суспільного феномену місцевого самоврядування через застосування принципу організаційної, правової та фінансової автономії, з використанням підходів методології теорії систем. Проаналізовано можливі методологічні наслідки використання терміну "потенціал" як темпоральної характеристики розгортання властивостей системи місцевого самоврядування. У сфері правового регулювання засад місцевого самоврядування доводиться необхідність впровадження пропорційного обсягу автономії, з дотриманням балансу між будь-якими несприятливими наслідками для держави і цілями, на досягнення яких спрямований принцип організаційної, правової та фінансової самостійності. Перспективи подальших досліджень можуть стосуватися розроблення методологічних аспектів зарубіжного досвіду забезпечення збалансованого рівня автономії у представницьких органах самоврядних територіальних спільнот, з розробкою пропозицій щодо імплементації окремих елементів зарубіжного досвіду правового регулювання.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування; місцеве самоврядування; автономія місцевого самоврядування; територіальна громада; суб'єкти місцевого самоврядування; управління потенціалом.

Література

1. Євенко Л.І. Основы менеджмента, 1994. № 55, "Дело", Москва, Росія.
2. Калузький М.Л. Общая теория систем, 2013. № 17, "Директ-Медиа", Москва, Росія.
3. Батанов О.В. Муніципальне право України, 2012. № 2, "Одіссей", Харків, Україна.
4. Петрушенко Ю.М. Місцевий розвиток за участі громади, Університетська книга, 2013. Суми, Україна.
5. Бакуменко В.Д., Усаченко Л.М., Тимцуник В.І., Червякова О.В. Основи адміністративного менеджменту, "НВП "Інтерсервіс", 2013. Київ, Україна.
6. Загнітко А.П. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я, "БАО", 2008. Донецьк, Україна.
7. Харченко Г. Що таке потенціал та як ним управляти? Цікаво про економіку, 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=r6KAg0DOn8w. Дата звернення до ресурсу: 16.08.2021.

V. Koltun, O. Radchenko

POTENTIAL OF PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNANCE AUTONOMY: APPROACHES TO DEFINITION

Summary

The article examines the peculiarities of the potential of social phenomena in local self-government through the application of the principle of organizational, legal, and financial autonomy and describes the discrepancies in the current interpretation of autonomy. The goal of the research is to clarify the problems related to the reasons for not using the potential of local self-government autonomy; to specify the theoretical and methodological foundations of the study of ways to manage the potential of local government autonomy, which will help address a number of complex issues related to the development of practical recommendations. To determine the notion and identify the features of "potential" the authors have used the methods of dynamic open systems. "Potential" in the research has been determined as possibilities, abilities, supplies, and means that can be used to achieve certain aims while solving problems at regional (local) level or effective solvation of local self-government problems. The researchers have analysed possible methodological consequences of using the term "potential" as a temporal characteristic of the development of the properties of the local self-government system. The research has also shown the necessity of introducing a proportional amount of autonomy in the field of legal regulation of the principles of local self-government. The authors have emphasized the need to keep to a balance between any adverse consequences for the state and the goals aimed at achieving the principle of organizational, legal and financial independence in introducing a proportional amount of autonomy. The article describes the parties that have to be involved in the process of administering the potential of autonomy. Prospects for further research may relate to the study of foreign experience to ensure a balanced level of autonomy in the representative bodies of self-governing territorial communities, with the development of proposals for the implementation of certain elements of foreign experience in domestic legal regulation.

Keywords: public administration; local self-government; autonomy of local self-government; territorial community; subjects of local self-government; capacity management.

References

1. Yevenko, L.I. (1994), Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moscow, Russia.
2. Kaluz'kyj, M.L. (2013), Obschaia teoryia system [General systems theory], Dyrekt-Medya, Moscow, Russia.
3. Batanov, O.V. (2012), Munitsypal'ne pravo Ukrainy [Municipal Law of Ukraine], 2nd ed, Odissej, Kharkiv, Ukraine.
4. Petrushenko, Yu.M. (2013), Mistsevyj rozvytok za uchasti hromady [Community based local development], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
5. Bakumenko, V.D. Usachenko, L.M. Tymtsunyk, V.I. and Cherviakova, O.V. (2013), Osnovy administratyvnoho menedzhmentu [Fundamentals of Administrative Management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
6. Zahnitko, A.P. (2008), Velykyj tlumachnyj slovnyk. Suchasna ukrains'ka mova vid A do Ya [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], BAO, Donetsk, Ukraine.
7. Kharchenko, H. (2020), "What is potential and how to manage it?", Tsikavo pro ekonomiku, [Online], available at: https://www.youtube.com/watch?v=r6KAg0DOn8w (Accessed 16 Aug 2021).

№ 17 2021, стор. 67 - 70

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 95

Відомості про авторів

В. С. Колтун

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

V. Koltun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Head of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8432-873X


О. В. Радченко

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Radchenko

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-7583-8295

Як цитувати статтю

Колтун В. С., Радченко О. В. Потенціал принципів автономії місцевого самоврядування: підходи до визначення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 67–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.67

Koltun, V. and Radchenko, O. (2021), “Potential of principles of local self-governance autonomy: approaches to definition”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 67–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.