EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
О. Г. Єщенко, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.78

УДК: 331.5

О. Г. Єщенко, В. М. Михальчук

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються основні положення про державне регулювання трудових відносин в Україні, аналізуються особливості регулювання відносин між працівником і роботодавцем. У рамках досліджуваної проблеми розглядаються питання, пов'язані із зайнятістю населення та рівнем безробіття. Шляхом аналізу статистичних даних обгрунтовується зв'язок між зайнятістю громадян, умовами та рівнем оплати праці й тенденцією розвитку трудових відносин в державі. Також окремо висвітлюються питання законодавчого забезпечення трудових відносин в Україні у контексті запроваджених економічних реформ та євроінтеграційних процесів. Здійснюється аналіз чинних законодавчих актів, що регулюють трудові відносини, при цьому особлива увага акцентується на критичній оцінці вітчизняного Кодексу законів про працю України. Внаслідок огляду нормативно-правової бази, що визначає особливості державного регулювання трудових відносин в Україні, виокремлюються проблемні питання, які потребують вирішення. Розгляд означеної тематики актуалізується у зв'язку з посиленням співробітництва України з провідними міжнародними інституціями і державами-членами Європейського Союзу. Ці процеси вимагають, аби вітчизняне державне регулювання трудових відносин базувалося на відповідних міжнародних та європейських стандартах. Окремо аналізуються прийняті законодавчі акти і проєкти законів, дія яких спрямована на узгодження положень діючих правових актів із сучасними умовами і потребами ринку праці та специфікою трудових відносин в Україні. Зокрема, детально розглядаються Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно обліку трудової діяльності робітника в електронній формі", а також зареєстровані в Верховній Раді України законопроєкти щодо умов дистанційної праці, визначення ознак трудових відносин та врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. На основі аналізу положень законопроєктів формулюються висновки стосовно можливих наслідків упровадження запропонованих змін до Кодексу законів про працю України, виокремлюються спірні питання та деякі аспекти, що потребують доопрацювання. В узагальнених висновках статті пропонуються напрями подальшого розвитку вітчизняного ринку праці на основі удосконалення механізму державного регулювання трудових відносин в Україні.

Ключові слова: трудові відносини; державне регулювання; трудовий договір; працівники; роботодавці; трудові права; трудові обов'язки; законодавство про працю.

Література

1. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії України 28 червня 1996 р. К: Преса України, 1997. 80 с.
2. Закон України №530-IX від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" зайнятість. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text
3. Закон України № 1217-IX від 05.02.2021 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно обліку трудової діяльності робітника в електронній формі". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-20#Text
4. Кодекс законів про працю України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
5. Проєкт Закону України №5054 від 09.02.2021 року "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71071
6. Проєкт Закону України № 5054-1 від 25.02.2021 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71251
7. Проєкт Закону України № 5161 від 25.02.2021 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71242
8. Венедіктов В.С. Сучасні проблеми трудового права України: навч. посіб., 2018. 293 с.
9. Кисельов О. І., Кобзєв Т.А. Трудове право України: навч. посіб. 2017.308 с.
10. Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. К.: КНЕУ. 2010. 251 с.
11. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/links.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
13. Павлюк Т.В. Ринок праці в Європейському Союзі. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Вип. 8. 2015. С. 872—875.
14. Фоміна О.О. Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. № 3 (59). 2013. С. 46—56.

O. Yeshchenko, V. Mykhalchuk

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF LABOR RELATIONS IN UKRAINE

Summary

The article examines the main provisions of the state regulation of labor relations in Ukraine, analyzes the features of the regulation of relations between employee and employer. The research problem addresses issues related to employment and unemployment. By analyzing statistical data, the connection between employment, conditions and the level of wages and the trend of labor relations in the country is substantiated. The issues of legislative provision of labor relations in Ukraine in the context of the introduced economic reforms and European integration processes are also covered separately. The analysis of the current legislative acts regulating labor relations is carried out, with special attention being paid to the critical assessment of the domestic Labor Code of Ukraine. As a result of the review of the normative-legal base, which determines the peculiarities of the state regulation of labor relations in Ukraine, the problematic issues that need to be solved are singled out. Consideration of this topic is updated in connection with the strengthening of cooperation between Ukraine and leading international institutions and member states of the European Union. These processes require that domestic state regulation of labor relations be based on relevant international and European standards. The adopted legislative acts and draft laws are analyzed separately, the action of which is aimed at harmonizing the provisions of existing legal acts with modern conditions and needs of the labor market and the specifics of labor relations in Ukraine. In particular, the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Accounting of Workers' Work in Electronic Form" is considered in detail, as well as bills registered in the Verkhovna Rada of Ukraine on remote work Based on the analysis of the provisions of the draft laws, conclusions are formulated regarding the possible consequences of the implementation of the proposed amendments to the Labor Code of Ukraine, the controversial issues and some aspects that need to be finalized are identified. The generalized conclusions of the article suggest directions for further development of the domestic labor market on the basis of improving the mechanism of state regulation of labor relations in Ukraine.

Keywords: labor relations; state regulation; employment contract; employees; employers; labor rights; job responsibilities; labor legislation.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 Aug 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text (Accessed 01 Aug 2021).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "About modification of some legislative acts of Ukraine concerning the account of labor activity of the worker in the electronic form", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-20#Text (Accessed 01 Aug 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1971), "The Labor Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (Accessed 01 Aug 2021).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law of Ukraine "On amendments to the Labor Code of Ukraine to define the concept of labor relations and signs of their existence", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71071 (Accessed 01 Aug 2021).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law of Ukraine "On amendments to the Labor Code of Ukraine to regulate certain issues of labor relations", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71251 (Accessed 01 Aug 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the regulation of some non-standard forms of employment", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71242 (Accessed 01 Aug 2021).
8. Venediktov, V.S. (2018), Suchasni problemy trudovoho prava Ukrainy [Modern problems of labor law of Ukraine], Kharkiv, Ukraine.
9. Kysel'ov, O.I. and Kobziev, T.A. (2017), Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine], SumDU, Sumy, Ukraine.
10. Kolot, A.M. (2010), Sotsial'no-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Socio-labor sphere: the state of relations, new challenges, development trends], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. State Employment Service (2021), available at: https://www.dcz.gov.ua/links (Accessed 01 Aug 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 01 Aug 2021).
13. Pavliuk, T.V. (2015), "The labor market in the European Union", Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 8, pp. 872—875.
14. Fomina, O.O. (2013), "The mechanism of regulation of social and labor relations on the basis of responsibility", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovs'koho, vol. 3 (59), pp. 46—56.

№ 18 2021, стор. 78 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

О. Г. Єщенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Yeshchenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7650-5166


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Єщенко О. Г., Михальчук В. М. Особливості державного регулювання трудових відносин в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.78

Yeshchenko, O. and Mykhalchuk, V. (2021), “Peculiarities of state regulation of labor relations in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.