EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Т. А. Шинкарук, О. Л. Нестерець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.130

УДК: 351

Т. А. Шинкарук, О. Л. Нестерець

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Анотація

У статті досліджуються повноваження центральних органів виконавчої влади та їх відповідальність для забезпечення ефективного функціонування державного механізму за сучасних умов. Формування демократичного суспільства сьогодні є неможливим без ефективного функціонування центральних органів виконавчої влади та реалізації наданих йому повноважень. Встановлено, що система центральних органів виконавчої влади складається з міністерств, служб, установ, інспекцій, комісій та центральних органів виконавчої влади з особливим статусом. Встановлено, що місце центральних органів виконавчої влади у сучасній системі управління державою. Визначено, що основні повноваження центральних органів виконавчої влади, які надають можливість приймати нормативні та адміністративні акти управління (правотворчі), укладати адміністративні угоди, реалізувати дискреційні повноваження (правозастосовчі), притягати до адміністративної відповідальності (правоохоронні). Встановлено, що відповідальність за реалізацію державної політики центральними органами виконавчої влади покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України. Встановлено, що посадові особи центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, цивільно-правову, адміністративну та дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України. Досліджено, що успішна діяльність держави пов'язана з ефективним функціонуванням центральних органів виконавчої влади. Проаналізовано пріоритетні завдання центральних органів виконавчої влади станом на 2021 рік. Встановлено, що ефективна діяльність центральних органів виконавчої влади зосереджена на захисті інтересів громадян, формуванні зручної адміністративної процедури для громадян і бізнесу, забезпеченні підзвітності державних інституцій та їхній раціональній структурній побудові, формуванні чіткого розподілу повноважень та відповідальності й забезпеченні наданні якісних державних послуг. Встановлено, що ефективне впровадження внутрішньої та зовнішньої політики Кабінетом Міністрів України прямо-пропорційно залежне від існування професійної, підзвітної, контрольованої, ефективної та дієвої системи функціонування центральних органів виконавчої влади.

Ключові слова: центральні органи виконавчої влади; повноваження; відповідальність; Кабінет Міністрів України.

Література

1. Євтушенко О.Н. Громадянське суспільство та інститути публічної влади в політичній системі Україні. Наукові праці. 2011. Вип. 143. Т. 155. С. 56—61.
2. Mendes J. Constitutive powers of Executive Bodies: a Functional Analysis of the Single Resolution Board. The Modern Law Review. 2021. URL: https://doi.org/10.1111/1468-2230.12666 (дата звернення: 27.09.2021).
3. Михаліцька Н.Я., Копитко М.І. Місце публічного адміністрування та управління у сучасній системі управління державою та суспільством. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції з міжнародною участю, 1 грудня 2016 р.— 10 січня 2017 р. Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 66—69.
4. Тодосійчук В.Л. Публічне адміністрування в Україні. Економіка та управління підприємствами. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 87—91.
5. Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: монографія / Л.М. Горбунова. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 240 с.
6. Шевчук А. А. Організаційно-правові основи нормотворчості центральних органів виконавчої влади в Україні. Проблеми законності. 2011. №117. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-normotvorchestva-tsentralnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-ukraine (дата звернення: 27.09.2021).
7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 27.09.2021).
8. Novak A.O. The modern status of legal regulation of delegation of authority from bodies of executive powers to local self-government bodies in Ukraine. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2019. V. 1. pp. 289—308.
9. Hnatovska A. The executive bodies as subjects of public administration: concepts, signs, types and their reforming. 2020. URL: DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-67-9.5 (дата звернення: 27.09.2021).
10. Йосифович Д.І., Андрусишин Р. М. Проблеми реформування органів виконавчої влади в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 143—152.
11. Западинчук О. Оптимізація центральних органів виконавчої влади в контексті проведення адміністративної реформи. Теорія та практика державного управління. 2011. № 1. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Zapadynchyk.pdf (дата звернення: 27.09.2021).
12. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 12.06.2020 № 471. 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620 (дата звернення: 27.09.2021).
13. Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu (дата звернення: 27.09.2021).
14. Стратегія реформування державного управління України на 2022—2025 роки: Розпорядження КМУ від 21 липня 2021 р. № 831-р. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 27.09.2021).
15. Реформа державного управління. 2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (дата звернення: 27.09.2021).
16. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. 2017. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-%D1%80?lang=uk (дата звернення: 27.09.2021).

T. Shynkaruk, O. Nesterets

POWERS OF CENTRAL EXECUTIVE AUTHORITIES AND THEIR RESPONSIBILITY

Summary

The article examines the powers of central executive bodies and their responsibilities to ensure the effective functioning of the state mechanism in modern conditions. The formation of a democratic society today is impossible without the effective functioning of central executive bodies and the exercise of its powers. It is established that the system of central executive bodies consists of ministries, services, institutions, inspections, commissions and central executive bodies with a special status. It is established that the place of central executive bodies in the modern system of government. It is determined that the main powers of the central executive bodies, which provide the opportunity to adopt regulations and administrative acts of management (lawmaking), to conclude administrative agreements, to exercise discretionary powers (law enforcement), to bring to administrative responsibility (law enforcement). It is established that the responsibility for the implementation of state policy by central executive bodies is assigned to the Cabinet of Ministers of Ukraine by the Constitution and laws of Ukraine. It has been established that officials of central executive bodies bear criminal, civil, administrative and disciplinary liability in accordance with the legislation of Ukraine. It is investigated that the successful activity of the state is connected with the effective functioning of the central executive bodies. The priority tasks of the central executive bodies as of 2021 are analyzed. It is established that the effective activity of central executive bodies is focused on protecting the interests of citizens, creating a convenient administrative procedure for citizens and businesses, ensuring accountability of state institutions and their rational structure, forming a clear division of powers and responsibilities and ensuring quality public services. It is established that the effective implementation of domestic and foreign policy by the Cabinet of Ministers of Ukraine is directly proportional to the existence of a professional, accountable, controlled, efficient and effective system of functioning of central executive bodies.

Keywords: central executive bodies; powers; responsibilities; Cabinet of Ministers of Ukraine.

References

1. Yevtushenko, O.N. (2011), "Civil society and institutions of public power in the political system of Ukraine", Naukovi pratsi, vol. 143, no. 155, pp. 56—61.
2. Mendes, J. (2021), "Constitutive powers of Executive Bodies: a Functional Analysis of the Single Resolution Board", The Modern Law Review. doi.org/10.1111/1468-2230.12666.
3. Mykhalytska, N.Ya. and Kopytko, M.I. (2017), "The place of public administration and management in the modern system of government and society", Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internetkonferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, 1 hrudnia 2016 r.— 10 sichnia 2017 r., [Economic security: state, region, enterprise: Proceedings of the III All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation,], PoltNTU, Poltava, Ukraine, December 1, 2016 — January 10, 2017, pp. 66—69.
4. Todosiychuk, V.L. (2018), "Public administration in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 34, pp. 87—91.
5. Horbunova, L.M. (2008), Pryntsyp zakonnosti u normotvorchii diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady. [The principle of legality in the rule-making activities of the executive authorities], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
6. Shevchuk, A.A. (2011), "Organizational and legal basis of rule-making of central executive bodies in Ukraine", Problemy zakonnosti, vol. 117, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-normotvorchestva-tsentralnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-ukraine (Accessed 28 Sept 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On Central Bodies of Executive Power", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (Accessed 28 Sept 2021).
8. Novak, A.O. (2019), "The modern status of legal regulation of delegation of authority from bodies of executive powers to local self-government bodies in Ukraine", Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, vol.1, pp. 289—308.
9. Hnatovska, A. (2020), "The executive bodies as subjects of public administration: concepts, signs, types and their reforming", Baltija Publishing. doi.org/10.30525/978-9934-588-67-9.5.
10. Iosyfovych, D.I., Andrusyshyn, R.M. (2018), "Problems of reforming executive bodies in Ukraine", Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4, рр. 143—152.
11. Zapadynchuk, O. (2011), "Optimization of central executive bodies in the context of administrative reform", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Zapadynchyk.pdf (Accessed 28 Sept 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620 (Accessed 28 Sept 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Programs of activity of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu (Accessed 28 Sept 2021).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "Strategy of public administration reform in Ukraine for 2022—2025", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text (Accessed 28 Sept 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Public administration reform", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (Accessed 28 Sept 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Concept of optimization of the system of central executive bodies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-%D1%80?lang=uk (Accessed 28 Sept 2021).

№ 19 2021, стор. 130 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

Т. А. Шинкарук

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

T. Shynkaruk

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8196-2708


О. Л. Нестерець

к. мед. н., кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Nesterets

PhD in Medical Sciences, Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5855-8838

Як цитувати статтю

Шинкарук Т. А., Нестерець О. Л. Повноваження центральних органів виконавчої влади та їх відповідальність. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.130

Shynkaruk, T. and Nesterets, O. (2021), “Powers of central executive authorities and their responsibility”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.