EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІНИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ОНЛАЙН-РИНКУ, ПАНДЕМІЇ COVID-19, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
О. В. Орлова-Курилова, М. О. Чупріна, Л. В. Cухомлин, А. С. Горда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.24

УДК: 330.341.2:338.242.2

О. В. Орлова-Курилова, М. О. Чупріна, Л. В. Cухомлин, А. С. Горда

МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІНИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ОНЛАЙН-РИНКУ, ПАНДЕМІЇ COVID-19, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті розглянуто моделювання сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах зміни маркетингової поведінки на онлайн-ринку, пандемії COVID-19, бізнес-комунікацій та управління персоналом. Результати оцінювання розвитку інноваційного підприємництва засвідчили, що зростання кількості інноваційно-активних підприємств Україні відбувалося завдяки реалізації інноваційної діяльності у напрямі дифузії маркетингових та організаційних інновацій та зменшення технологічних інновацій, що говорить про низьку здатність інноваційного підприємництва здійснювати науково-технічний прогрес і стимулювати технологічні перетворення у вітчизняній економіці. Отже, на часі формування державної політики у напрямку стимулювання розвитку нововведень у виробництві, що змінить подальший тренд розподілу інновацій та забезпечить стимулювання стратегічно важливих галузей. Оцінено динаміку позицій України у рейтингу Глобального індексу інновацій. Визначено, що втрати позиції нашої країни у згаданому рейтингу обумовлені низькою спроможністю держави формувати людський капітал, що зайнятий в інноваційній діяльності, ефективно розвивати інфраструктурні елементи, підтримувати технологічні розробки та сприяти розвиткові інноваційно-орієнтованого бізнесу засобами державного регулювання.

Ключові слова: моделювання; сталий розвиток; інноваційне підприємництво; зміна маркетингової поведінки; онлайн-ринок; пандемія COVID-19; бізнес-комунікації; управління персоналом.

Література

1. Бачкір І. Г. Інформаційно-методичне забезпечення процедури діагностики банкрутства підприємств. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2019. № 5 (118). С. 46—51.
2. Воронько-Невіднича Т.В., Лєщин Д.І., Василенко М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23—27.
3. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
4. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
5. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
6. Овчаренко Є.І., Держак Н.О., Білоус Я.Ю. Формування стратегічного мислення як професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування в об'єднаних територіальних громадах. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 1 (257). С. 54—58.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129—135.
8. Rakhmetulina Z., Pokataieva O., Trokhymets O., Hnatenko I., Rubezhanska V. Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2020. Vol. 4. № 35. P. 238—247.
9. Ruvin O., Isaieva N., Sukhomlyn L., Kalachenkova K., Bilianska N. Cybersecurity as an element of financial security in the conditions of globalization. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). Р. 175—188.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

O. Orlova-Kurilova, M. Chuprina, L. Sukhomlyn, A. Horda

MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF CHANGE OF MARKETING BEHAVIOR IN THE ONLINE MARKET, PANDEMIC COVID-19, BUSINESS COMMUNICATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

The article considers modeling of sustainable development of innovative entrepreneurship in the conditions of changing marketing behavior in the online market, pandemic COVID-19, business communications and personnel management. It is proved that the necessary measure is the analysis of the development of innovative entrepreneurship by sectors and regions of Ukraine, caused by the need to identify impulses that promote or hinder the creation and development of innovative enterprises, identify "growth points", conceptualize competitive advantages by economic sectors conditions of imperfect competition, detailing of perspective measures and introduction of effective tools of state regulation of innovation activity in the system of national economy. The conditions for the development of innovative entrepreneurship are generalized: the centers of infrastructural support of innovative enterprises are formed; national, regional and local development support programs are implemented; tax levers of their activity are revised; benefits and subsidies are provided to innovative entrepreneurs. The results of the evaluation of innovative entrepreneurship showed that the growth of the number of innovative enterprises in Ukraine was due to the implementation of innovative activities in the direction of diffusion of marketing and organizational innovations and reduction of technological innovations, which indicates low ability of innovative entrepreneurship economy. Thus, it is time to form a state policy in the direction of stimulating the development of innovations in production, which will change the further trend of the distribution of innovations and provide incentives for strategically important industries. The dynamics of Ukraine's position in the rating of the Global Innovation Index is assessed. It is determined that the loss of our country's position in this ranking is due to the low ability of the state to generate human capital engaged in innovation, effectively develop infrastructure elements, support technological development and promote the development of innovation-oriented business through government regulation.

Keywords: modeling; sustainable development; innovative entrepreneurship; change of marketing behavior; online market; pandemic COVID-19; business communications; personnel management.

References

1. Bachkir, I. G. (2019), "Information and methodological support of the procedure for diagnosing bankruptcy of enterprises", Visnyk Kremenchuts'koho natsional'noho universytetu imeni Mykhayla Ostrohrads'koho, vol. 5 (118), pp. 46—51.
2. Voronko-Nevidnycha, T.V., Leshchyn, D.I. and Vasylenko, M.V. (2018), "Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 23—27.
3. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
4. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
5. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—74.
6. Ovcharenko, E.I., Derzhak, N.O. and Belous, Y.Y. (2020), "Formation of strategic thinking as a professional competence of local government employees in united territorial communities", Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya, vol. 1 (257), pp. 54—58.
7. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
8. Rakhmetulina, Z., Pokataieva, O., Trokhymets, O., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2020), "Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market", Financial and credit activities: problems of theory and practice, vol. 4.35, pp. 238—247.
9. Ruvin, O., Isaieva, N., Sukhomlyn, L., Kalachenkova, K., and Bilianska, N. (2020), "Cybersecurity as an element of financial security in the conditions of globalization", Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 10 (1), pp. 175—188.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020). "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 21 2021, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 445

Відомості про авторів

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8382-8070


М. О. Чупріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

M. Chuprina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Еnterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine


Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9511-5932


А. С. Горда

здобувач, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

A. Horda

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0124-1044

Як цитувати статтю

Орлова-Курилова О. В., Чупріна М. О., Cухомлин Л. В., Горда А. С. Моделювання сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах зміни маркетингової поведінки на онлайн-ринку, пандемії covid-19, бізнес-комунікацій та управління персоналом. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.24

Orlova-Kurilova, O., Chuprina, M., Sukhomlyn, L. and Horda, A. (2021), “Modeling of sustainable development of innovative entrepreneurship in the conditions of change of marketing behavior in the online market, pandemic covid-19, business communications and personnel management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.