EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. Л. Помаза-Пономаренко

Знайдено документів: 6

№17, 2017

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, Senior scientific employee of the Еducational and scientific-production center, National university of civil protection of Ukraine

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF POWER INDUSTRY

№16, 2016

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

С. М. Домбровська

д. держ. упр., проф., начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА — ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАКРО-, МЕЗО- І МІКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

S. Dombrovska

doctor of public administration, professor, head of educational, scientific and production center of civil protection, National university of civil protection of Ukraine

SOCIAL SECURITY IS OPTIMAL LEVEL OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF MACRO-, MEZO- AND MIKROREGIONS OF UKRAINE

№9, 2016

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE STATE ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE AND PRINCIPLES OF ITS MODERNIZATION

№15, 2015

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СИНЕРГЕТИКА ЯК НОВІТНІЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SYNERGETIC AS A MODERN METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STATE ADMINISTRATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SAFETY

№6, 2015

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION SECURITY OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS

№1, 2014

А. Л. Помаза-Пономаренко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДНИКІВ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

A. Pomaza-Ponomarenko

postgraduate student of department of economic theory and finances, Kharkiv regional institute of public administration the NAPA attached to the office of the President of Ukraine

SUBSTANTIATION OF COMPONENTS OF COMPLEX MECHANISM FOR STATE REGULATION OF LAND LEASE RELATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент