EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. О. Касич

Знайдено документів: 6

№4, 2020

А. О. Касич

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

O. O. Підкуйко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

І. М. Коротенкова

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

O. Pidkuiko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

I. Korotenkova

student of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

THE ROLE OF STATE BANKS IN DEVELOPMENT NATIONAL ECONOMY

№3, 2020

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну

Ю. А. Бабич

магістрант кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentKyiv National University of Technology and Design

Y. Babych

Undergraduate of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

EXTERNAL ASPECT OF ANALYSIS OF EXPORT POTENTIAL OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

№2, 2019

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

А. М. Джура

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

СТАРТАПИ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Management Department,Kyiv national University of technologies and design

A. Dzhura

student of Management Department, Kyiv national University of technologies and design

STARTUPS AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: CONCEPT, MEANING, FOREIGN EXPERIENCE

№2, 2018

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

І. О. Анурова-Приходько

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design

I. Anurova-Prykhodko

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies and Design

THE RIGHT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE THROUGH THE PRIMARY GLOBAL TRENDS

№24, 2016

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. А. Петрик

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Ю. І. Гриненко

магістрант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Petryk

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Y. Grinenko

Master, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman , Kyiv

TRANSFER PRICING IN THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF USING

№22, 2016

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Канунікова

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design

K. Kanunikova

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies And Design

INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент