EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. О. Васюк

Знайдено документів: 18

№15, 2017

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR HEALTHCARE MANAGERS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE

№14, 2017

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC SERVICE HEALTH CARE IN UKRAINE AND WORLD: LEGAL ASPECT

№10, 2016

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Худошина

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

O. Hudoshyna

PhD student at the Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

GOVERNMENT REGULATION OF HEALTH PROFESSIONAL LICENSING: CONCEPTS DEFINITION

№23, 2015

О. М. Соколова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. н. з держ. у., Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ТЕРМІНОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)

O. Sokolova

PhD student

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

REHABILITATION SERVICE: TERMINOLOGY, CLASSIFICATION, FEATURES AND PRINCIPLES (THE ISSUE OF STATE REGULATION REHABILITATION OF THE ARMED FORCES UKRAINE)

№11, 2015

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управління

Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОСВІД ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

V. Dolot

PhD in Public Administration

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN FOREIGN MANAGEMENT EXPERIENCE FOR LEADERS MEDICAL INSTITUTIONS UKRAINE

№7, 2015

В. М. Князевич

доктор медичних наук

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА ВЛАДНИХ ДІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

V. Knyazevych

Doctor of Medical Sciences

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC POLICY OF UKRAINE IN HEALTH CARE AS ORGANIZATIONAL AND LEGAL SYSTEM OF RULING AND MANAGEMENT DECISIONS

№21, 2014

Т. П. Авраменко

к. держ. упр., докторант НАДУ при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПЕРІОД СИСТЕМНИХ ЗМІН

T. Avramenko

PhD in Public Administration, Doctorate National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVING PUBLIC POLICY OF COMBATING THE SPREAD OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES DURING SYSTEM CHANGES

№20, 2014

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF THE BUSINESS OF MEDICINES: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

№14, 2014

Н. О. Васюк

к. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Leading Scientific Officer of the Department of Ukraine's European integration and adaptation of international experience Institute of Public Administration and Local Self-Government Issues National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

№7, 2014

Н. О. Васюк

к. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Vasiuk

candidate of science in Public Administration, Leading Scientific employee Institute of Public Administration and Local Government National Academy of Public Administration the President of Ukraine

UKRAINE — EUROPEAN UNION: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент