EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Кузьменко

Знайдено документів: 5

№1, 2020

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

А. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

С. В. Миненко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДУЛЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

H. Yarovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

А. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

S. Mynenko

postgraduate student of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

DEVELOPMENT OF INTERFACES FOR THE MODULE OF AUTOMATED FINANCIAL MONITORING

№16, 2019

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Ю. В. Касаєва

викладач-стажист кафедри комп'ютерних наук, координатор з міжнародної роботи факультету ЕлІТ, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Head of Scientific and Educational Center for Business AnalyticsSumy State University

J. Kasaeva

Trainee Lecturer of the Department of Computer Science, International Affairs Coordinator faculty of Electronics and Informational Technology, Sumy State University

RESEARCH INTO THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

№15, 2017

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

Т. В. Доценко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми, Заступник керуючого ТВБВ№10018/0145 Філії Сумського обласного управління АТ"Ощадбанк"

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКІВ У РОЗРІЗІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

O. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

T. Dotsenko

Post graduate student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Depute director of Branch №10018/0145 — Sumy regional branch "Oschadbank"

MODELING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MONITORING OF BANKS IN TERMS OF RISK ASSESSMENT FOR THE MONEY LAUNDERING, TERRORIST FINANCING AND THE PROLIFERATION OF WEAPONS FOR MASS DESTRUCTION

№4, 2014

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

А. С. Євтушенко

студентка 4-го курсу, спеціальність "економічна кібернетика", Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

O. Kuzmenko

PhD in Economics, Associate Professor, the Department of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

A. Yevtushenko

the 4th year student, specialty "Еconomic сybernetics", State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

MODELING THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM STABILITY ON THE BASE OF DECOMPOSITION ANALYSIS

№4, 2013

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент