EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: П. Б. Волянський

Знайдено документів: 14

№3, 2016

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інституту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

М. Л. Долгий

к. б. н., доцент, завідувач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

А. М. Макаренко

старший викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

Н. В. Дрозденко

викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

М. П. Стрюк

викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕМЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

P. Volyanskiy

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute, Institute of Public Administration for Civil Protection

M. Dolgyi

PhD Biological Sciences Associate Professor of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

A. Makarenko

Senior lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

N. Drozdenko

Lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

M. Stryuk

Lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

NORMATIVELY-LEGAL ADJUSTING OF THE PREMEDICAL AID GIVING WHICH IS GIVEN BY PERSONS WITHOUT MEDICAL EDUCATION

№21, 2015

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

P. Volyanskyi

doctor of sciences in public administration, assistant professor, acting head Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

POPULATION TRAINING TO OBTAIN DISASTER RESPONSE SKILLS

№6, 2015

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ

P. Volyanskiy

Doctor of sciences in public administration, docent, acting head

S. Poteryayko

PhD of military science, docent, leading researcher of science department Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

IMPROVING THE LEVEL OF TRAINING OF HEADS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION BY DEVELOPING THEIR CREATIVE SKILLS

№5, 2015

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

І. С. Талан

здобувач, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу освітніх інноваційних технологій науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

P. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

I. Talan

applicant, senior researcher of research department of Educational Innovation Technologies of Research and Methodological Center network educational institutions of civil protection, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR PUBLIC EDUCATION OF ACTIONS IN EMERGENCIES

№4, 2015

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІ КАТАСТРОФИ

P. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

IMPROVING MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF MEDICAL RESPONSE TO CAR ACCIDENTS

№23, 2014

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

P. Volianskyi

Doctor in Public Administration, Associate Professor Acting chief of the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection Kyiv

AREAS OF IMPROVING THE TRAINING PROCESS OF EXPERTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

№17, 2014

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

P. Volyanskiy

Doctor of State Administration, Associate Professor, Acting Chief of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION AT THE THREAT OF ORIGIN AND ELIMINATION OF STATE AND REGIONAL LEVEL EMERGENCIES

№10, 2014

П. Б. Волянський

д. н. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ІНДЕКС БЕЗПЕКИ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. Volyanskіy

d. s. of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute of the Public Administration in sphere of civil protection, Candidate of medical science, Associate Professor

SAFETY INDEX AS A CONTROL MECHANISM OF FUNCTIONING OF MEDICAL INSTITUTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS

№14, 2013

П. Б. Волянський

кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАХИСТОМ У ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiy

сandidate of Medical Science, Associate Professor, Professor of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

METHODOLOGICAL APPROACHES FORMULATION OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTH PROTECTION IN THE ZONE OF EMERGENCIES

№13, 2013

П. Б. Волянський

к. м. н., доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiy

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Professor of Dept, of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK MANAGEMENT DURING EMERGENCIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент