EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ
І. В. Костенок

Назад

УДК: 352.07

І. В. Костенок

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ

Анотація

У статті продемонстровані можливості поглиблення теоретичного бачення місцевого самоврядування як соціального інституту. Аналізуються принципові зміни у баченні соціальних інститутів із позицій неоінституціоналізму, що передбачає розгляд соціальних інститутів не як застиглих форм, а як рухливі структури, що конструюються та видозмінюються активно діючими суб'єктами (соціальними агентами). Відповідно нового значення набуває розгляд нормативної системи, ціннісного світу та повсякденних практик, що продукуються цими суб'єктами та надають нових форм та змістів соціальним інститутам, зокрема — місцевому самоврядуванню. З іншого боку, продемонстровані теоретичні можливості теорії інституційних матриць, що є своєрідним поворотом до структуралістського бачення системи інститутів кожного конкретного суспільства.

I. V. Kostenok

LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONALIZATION AS AN OBJECT OF DEMOCRATIC STATE ORGANIZATION: NEW THEORETICAL APPROACHES AND INVESTIGATION OPPORTUNITIES

Summary

The opportunities of deepening the theoretical vision of local governing as a social institution are shown in the article. It analyses fundamental changes in the vision of social institutions from the standpoint of neoinstitutsializm that foresees consideration of social institutions not as frozen forms, but as mobile structures, constructed and modified by active subjects (social agents). Absolutely new significance acquires the analyses of normative system, values of world, everyday practices produced by this subjects and gives new forms and sense to social institutions, to local governments, in particular. On the other hand, the theoretical opportunities of institutional matrices theory, which is a turn to structural system vision of institutions of each particular society, are demonstrated.

№ 7 2013, стор. 119 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 165

Відомості про авторів

І. В. Костенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

I. V. Kostenok

Associated Professor of the Department of Administrative Management, Donetsk State University of Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.