EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
А. І. Семенченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.86

УДК: 352:336:004:323.21

А. І. Семенченко

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Розкрито сутність та зміст використання інформаційно-комунікаційних технологій в публічному управлінні місцевими фінансами, визначено особливості організаційно-правового закріплення використання таких технологій. Досліджено основні завдання, на вирішення яких покликані інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні місцевими фінансами. Аналізуються основні проблеми реалізації доступу всієї без винятку територіальної громади до процесу управління місцевими фінансами з використанням інформаційних технологій. Визначаються подальші перспективи розвитку технологічних можливостей процесів доступу громадян та суб'єктів господарювання до процесу управління місцевим економічним розвитком. Зроблено висновок, що на сьогодні відсутня реальна можливість впливу громади на формування місцевих бюджетів. Потребує запровадження єдиної інформаційно-комунікаційної платформи, в межах якої відбуватиметься формування програмно-операційних можливостей та програмних надбудов у системі доступу до кожного окремого напряму реалізації функцій публічного управління місцевими фінансами.

Ключові слова: публічне управління; місцеве самоврядування; місцеві фінанси; інформаційно-комунікаційні технології; е-врядування.

Література

1. Брусенцова Я. Електронні петиції: взаємодія між ОМС та громадою. Місцеве самоврядування. 2017. № 12. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/december/issue-12/article-32600.html
2. Вознюк К.О. Стан та перспективи впровадження електронного урядування на місцевому рівні. Електронне урядування. 2010. № 1. С. 86—93.
3. Касяненко Є.В. Інформаційно-комунікаційні технології у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 40—45.
4. Качний О.С. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій — стратегічного напряму оптимізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. №5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853
5. Кочубей Л. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні. Наукові записки. 2017. № 3 (89). С. 44—70.
6. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text
7. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#Text
8. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
9. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": Указ Президента України; Стратегія від 12.01.2015 № 5/2015. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
10. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Проект закону України від 07.08.2018 № 9015 [Електронний ресурс]. — URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
11. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. — URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124
12. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України від 30.09.2019 р. №722/2019 [Електронний ресурс]. — URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
13. Серьогін С. Перспективні напрями інформатизації органів державного управління та органів місцевого самоврядування в Україні. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матеріали ІІ наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 25 квітня 2014 р.). Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. С. 3—6.
14. Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.С. Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7397

A. Semenchenko

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION OF LOCAL FINANCES: A STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Summary

The research has revealed the essence and content of the implementation of information and communication technology in public administration of local finances. The peculiarities of institutional and legal consolidation of such technologies usage are also determined. The article has also studied main tasks to solve which is necessary to implement information and communication technology in public administration of local finances. Key problems of access realization to the administration process of local finances with the usage of information technologies are analyzed. Further perspectives of the technological capacity development of the processes of citizens and economic entities' access to the process of public administration of local finances are determined. It has been stated that a modern state of the development of public administration of local finances undergoes the search for new directions in the optimization of the redistribution system of local finances. Besides, it goes through the formation of new social and political, social and economic potential of the administration system development of local finances and the identification of new mechanisms for budget policy realization in the context of local self-government organization. It has been stated that at the legislative level, it is rather difficult to provide fully the development of e-governance. It is explained by the fact that the technology development is happening faster than the state's capacity to adopt corresponding legal and regulatory instruments, which regulate the implementation of certain electronic platforms or program possibilities for the development of citizens' enhanced access to the process of public administration of local finances. The research has concluded that there is a lack of a real opportunity to influence the formation of local budgets. It is also appropriate to introduce a single information and communication platform within which the formation of the program, operational capacities, and program superstructures in the access system to every particular direction of the realization of the functions of public administration of local finances will be happening.

Keywords: public administration; local self-government; local finances; information and communication technology; e-governance.

References

1. Brusentsova, Ya. (2017), "Electronic petitions: the interaction between local self-government and the community", Mistseve samovriaduvannia, [Online], vol. 12, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/december/issue-12/article-32600.html (Access 30 may 2020).
2. Vozniuk, K.O. (2010), "Status and prospects of e-government implementation at the local level", Elektronne uriaduvannia, vol. 1, pp. 86—93.
3. Kasianenko, Ye.V. (2018), "Information and communication technologies in the implementation of public control over the activities of local governments: theoretical and legal aspects", Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 40—45.
4. Kachnyj, O. S. (2015), "Legislative aspects of the introduction of information and communication technologies — a strategic direction of optimization of public administration", Derzhavne upravlinnia:udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Access 30 may 2020).
5. Kochubej, L. (2017), "Features of modern information and communication technologies in Ukraine", Naukovi zapysky, vol. 3 (89), pp. 44—70.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the openness of the use of public funds", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/183-19#Tekht Ukraine (Access 30 may 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the medium-term plan of priority actions of the Government until 2020 and the plan of priority actions of the Government for 2017", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/275-2017-%D1%80#Tekht Ukraine (Access 30 may 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On public procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/922-19#Tekht Ukraine (Access 25 may 2020).
9. President of Ukraine (2015), Decree "On the Strategy of Sustainable Development "Ukraine — 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/5/2015#Tekht Ukraine (Access 25 may 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030", available at: http://search.ligazakon.ua/l_dots2.nsf/link1/JH6YF00A.html Ukraine (Access 30 may 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Concept of e-government development in Ukraine", available at: https://vvv.kmu.gov.ua/npas/250287124 Ukraine (Access 25 may 2020).
12. President of Ukraine (2019), Decree "On the Goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://vvv.president.gov.ua/dotsuments/7222019-29825 Ukraine (Access 30 may 2020).
13. Ser'ohin, S. (2014), "Perspective directions of informatization of public administration bodies and local self-government bodies in Ukraine", Novitni informatsijno-komunikatsijni tekhnolohii v modernizatsii publichnoho upravlinnia: zarubizhnyj i vitchyznianyj dosvid, materials of the II scientific-practical. seminar [The latest information and communication technologies in the modernization of public administration: foreign and domestic experience, materials of the II scientific-practical. seminar], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, 25 april, pp. 3—6.
14. Ushkalenko, I. M. and Zelins'ka Yu. S. (2019), "Information and communication technologies as a basis of public administration on the path of digital transformation and reform", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7397 (Access 30 may 2020).

№ 13-14 2020, стор. 86 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

А. І. Семенченко

д. держ. упр., професор, директор, Інститут вищих керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Semenchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Director of the Institute of Higher Commanding Staff of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6482-3872

Як цитувати статтю

Семенченко А. І. Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні місцевими фінансами: стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 86–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.86

Semenchenko, A. (2020), “Information and communication technology in public administration of local finances: a state and development perspectives”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 86–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.