EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ВІД ПІЗНАННЯ ДО ДІЇ
М. М. Шевченко, В. А. Соколов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.110

УДК: 315.861

М. М. Шевченко, В. А. Соколов

ПАРАДИГМА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ВІД ПІЗНАННЯ ДО ДІЇ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади конструювання парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, а також визначено структуру та зміст вказаної парадигми.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, міждисциплінарний, когнітивний та системно-діяльнісний підходи.
Встановлено, що з причин складності сфери національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, трансграничного характеру сучасних загроз національним інтересам та гібридних форм геополітичного протиборства існує нагальна необхідність конструювання нової парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави.
Обгрунтовано, що концептуальними засадами конструювання парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави є ідеї рефлексії як механізму управління, а також ретроспективної та проспективної рефлексії, які розроблялися вітчизняними та зарубіжними науковцями.
Авторами запропоновано структуру парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, яка містить такі елементи: символічні узагальнення; метафізичний, онтологічний, гносеологічний, епістемологічний, аксіологічний, методологічний, практико-цільовий компоненти парадигми.
Доведено, що зміст парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки структурно містить дві дисциплінарні парадигми, а саме: дескриптивну та проспективну аналітики.

Ключові слова: державне управління національною безпекою; аналітична діяльність у сфері забезпечення національної безпеки; рефлексія; дескриптивна та проспективна аналітика; парадигма аналітичної діяльності.

Література

1. Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 12.12.2018 р.) Назва з екрану.
2. Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. 224 с.
3. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії. Київ — Херсон, 2008. 152 с.
4. Сурмін Ю.П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e_journals/DUTP/2007_1/txts/06sypdsv.htm (дата звернення: 09.10.2019 р.).
5. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. К.: НІСД, 2011. 288 с.
6. Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія. К.: НАДУ, 2008. 428 с.
7. Абрамов В.І., Ситник Г. П. Діагностичний метод як інструмент оцінювання державної політики національної безпеки. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. № 3. С. 17—26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_3_5. (дата звернення: 12.12.2015 р.).
8. Шевченко М.М. Перемога у війнах постіндустріальної епохи: нові контексти та інтерпретації. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: "Видавництво "Гілея", 2018. Вип. 130 (3). С. 321—325.
9. Шевченко М.М. Феноменологія воєнно-політичного конфлікту. Virtus. 2018. № 26. С. 38—42.
10. Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії державного реагування на загрози територіальній цілісності України / [О.Г. Давиденко, В.І. Курганевич, В.П. Масовець, В.А. Соколов, М.М. Шевченко]; Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". 2017. № 9. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119 (дата звернення: 20.09.2019).
11. Шевченко М.М. Соціально-філософська концепція науково-освітнього забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: "Видавництво "Гілея", 2018. Вип. 134. С. 320—325.
12. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / В.І. Абрамов, О.Г. Бортнікова, М.М. Шевченко та ін.; за ред. Г.П. Ситника, В.І. Абрамова. Київ: МАЙСТЕР КНИГ, 2012. 536 с.
13. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. 896 с.
14. Філософський енциклопедичний словник / Під заг. ред. В.І. Шинкарука К.: Абрис, 2002. 742 с.
15. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: "Канон+ РОИ "Реабилитация", 2009. 1248 с.
16. Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико-гносеологического исследования. М.: Наука, 1973. 324 с.
17. Сорос Дж. Утвердження демократії / перекл. з англ. О. Коваленка. К.: Основи, 1994. 224 с.
18. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 1994. 336 с.
19. Матвієнко В.Я. Прогностика: монографія. Київ: Українські пропілеї, 2000. 448 с.
20. Карташев В.А. Система систем. Очерк общей теории и методологии. М.: "Прогресс-Академияц", 1995. 325 с.
21. Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные понятия и принципы (курс лекций) / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т 5. ОРУ (2). М., 2003. 288 с.
22. Горлинський В.В. Філософія безпеки і сталого розвитку: ціннісний вимір: монографія. К.: ПАРАПАН, 2011. 378 с.
23. Звіт про науково-дослідну роботу "Моніторинг, оцінка та прогноз регіональної політико-економічної обстановки протягом 2010-2016 років", шифр "Ворс-4" (робочі матеріали). К.: НУОУ, 2014. 215 с.
24. Севостьянова М.В. Аксиологический анализ парадигмальной науки или о роли ценностей в науке: монография. К.: ПАРАПАН, 2009. 260 с.
25. Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник / состав.: Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. ред. Г.П. Сытника. К.: НАДУ, 2012. 496 с.
26. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
27. Політична аналітика в системі публічного управління: навч. посіб. / [авт. кол.: С.О. Телешун, С.В. Сьомін, О.Р. Титаренко та ін.]; за заг. ред. С.О. Телешуна. К.: НАДУ, 2008. 284 с.

M. Shevchenko, V. Sokolov

NATIONAL SECURITY ANALYTICAL ACTIVITIES PARADIGM: FROM KNOWLEDGE TO ACTION

Summary

In the article the methodological approaches to national security analytical paradigm constructing are considered, the structure and the content of the mentioned paradigm are also defined.
To address the tasks of the research, the methods of analysis and synthesis, interdisciplinary, cognitive, system and action-oriented approaches were used.
It is identified, that due to the complexity of the national security sphere in terms of global transformations, transboundary nature of the modern threats to the national interests and hybrid forms of the geopolitical confrontation, there is an urgent need for constructing a new national security analytical paradigm of a modern state.
It is explained, that the conceptual basis for national security analytical paradigm constructing of a modern state are the ideas of reflection as of a management mechanism, as well as the ideas of retrospective and prospective reflection developed by Ukrainian and foreign scholars.
The authors suggest national security analytical paradigm structure, which comprises the following elements: 1) symbolic generalizations — laws and definitions of some theoretical terms, the principle of explaining the existing patterns and relationships within the analytical activities system; 2) metaphysical component of the paradigm that reflects the essence and tasks of reflection, the essence and tasks of cognitive actualization; 3) ontological component of the paradigm, which reflects the object, topic, conceptual scheme of an analytical research, categories and theories used;
4) gnoseological component of the paradigm, which reflects the conceptual model of national security practical problems; 5) epistemological component of the paradigm, which reflects the procedures for establishing the truth of the cognitive process, a set of presptiptions required for identifying the conditions for the truth of the cognitive process; 6) axiological component of the paradigm which reflects the value imperative of analytical activities and instrumental values of analytical activities; 7) methodological component of the paradigm, which reflects scientific approaches, the principle of relevance of managerial information, the principle of significance of managerial information, methods of obtaining analytical information on the state of national security, tools of scientific approach to reality; 8) practical-target component of the paradigm, which reflects the practical significance of the results of analytical activities in the system of national security, and also allows to take into account their purpose.
It is proved, that the national security analytical activities paradigm content contains structurally two дисциплінарні paradigms, namely: descriptive and prospective analytics.

Keywords: national security state management; national security analytical activities; reflection; descriptive and prospective analytics; analytical activities paradigm.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree "On Strategy of National Security of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 20 July 2020).
2. Diehtiar, A.O. (2004), Derzhavno-upravlins'ki rishennia: informatsijno-analitychne ta orhanizatsijne zabezpechennia [Public administration decisions: information-analytical and organizational support], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
3. Teleshun, S.O. and Rejterovych, I.V. (2008), Vplyv finansovo-politychnykh hrup na pryjniattia stratehichnykh rishen' u sferi polityky ta ekonomiky: ukrains'ki realii [The influence of financial and political groups on strategic decision-making in the field of politics and economics: Ukrainian realities], Kyiv - Kherson, Ukraine.
4. Surmin, Yu.P. (2007), "Analytics of public administration: the essence and trends", available at: http://www.nbuv.gov.ua/e_journals/DUTP/2007_1/txts/06sypdsv.htm (Accessed 20 June 2020).
5. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2011), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine.
6. Semenchenko, A.I. (2008), Metodolohiya stratehichnoho planuvannya u sferi derzhavnoho upravlinnya zabezpechennyam natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [Methodology of strategic planning in public administration national security Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Abramov, V.I. and Sytnyk, H.P. (2013), "Diagnostic method as a tool for assessing state national security policy", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 3, pp. 17—26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_3_5 (Accessed 20 June 2020).
8. Shevchenko, M.M. (2018), "Victory in the wars of the post-industrial era: new contexts and interpretations", Hileia, vol. 130 (3), pp. 321—325.
9. Shevchenko, M.M. (2018), "Phenomenology of military-political conflict", Virtus, vol. 26, pp. 38—42.
10. Davydenko, O.H. Kurhanevych, V.I. Masovets', V.P. Sokolov, V.A. Shevchenko, M.M. (2017), "Modern tendencies of interstate confrontation and strategy of state response to threats to the territorial integrity of Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119 (Accessed 20 June 2020).
11. Shevchenko, M.M. (2018), "Socio-philosophical concept of scientific and educational support of public administration in the field of national security of Ukraine", Hileia, vol. 134. S. 320—325.
12. Sytnyk, H.P. Abramov, V.I. and Bortnikova, O.H. (2012), Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsional'noi bezpeky Ukrainy [Ways of improving the system of public administration national security Ukraine], MAJSTER KNYH, Kyiv, Ukraine.
13. Hrytsanov, A.A. (1998), Novejshyj fylosofskyj slovar' [The latest philosophical dictionary], Yzd. V.M. Skakun, Minsk, Belorussia.
14. Shynkaruk, V.I. (2002), Filosofs'kyj entsyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary], Abrys, Kyiv, Ukraine.
15. (2009), Entsyklopedyia epystemolohyy y fylosofyy nauky [Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science], "Kanon+ ROY "Reabylytatsyia", Moscow, Russia.
16. Kopnyn, P.V. (1973), Dyalektyka kak lohyka y teoryia poznanyia. Opyt lohyko-hnoseolohycheskoho yssledovanyia [Dialectics as logic and the theory of knowledge. The experience of logical and epistemological research], Nauka, Moscow, Russia.
17. Soros, Dzh. (1994), Utverdzhennia demokratii [The establishment of democracy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
18. Abdeev, R.F. (1994), Fylosofyia ynformatsyonnoj tsyvylyzatsyy [Philosophy of information civilization], VLADOS, Moscow, Russia.
19. Matviienko, V.Ya. (2000), Prohnostyka [Prognosis], Ukrains'ki propilei, Kyiv, Ukraine.
20. Kartashev, V.A. (1995), Systema system. Ocherk obschej teoryy y metodolohyy [System of systems. Outline of general theory and methodology], Prohress-Akademyiats, Moscow, Russia.
21. Schedrovytskyj, H.P. (2003), Metodolohyia y fylosofyia orhanyzatsyonno-upravlencheskoj deiatel'nosty: osnovnye poniatyia y pryntsypy (kurs lektsyj) [Methodology and philosophy of organizational and management activities: basic concepts and principles (course of lectures)], ORU, Moscow, Russia.
22. Horlyns'kyj, V.V. (2011), Filosofiia bezpeky i staloho rozvytku: tsinnisnyj vymir [Philosophy of security and sustainable development: the value dimension], PARAPAN, Kyiv, Ukraine.
23. NUOU (2014), Zvit pro naukovo-doslidnu robotu "Monitorynh, otsinka ta prohnoz rehional'noi polityko-ekonomichnoi obstanovky protiahom 2010—2016 rokiv", shyfr "Vors-4" (robochi materialy) [Report on research work "Monitoring, evaluation and forecast of the regional political and economic situation during 2010—2016", code "Pile-4" (working materials)], NUOU, Kyiv, Ukraine.
24. Sevost'ianova, M.V. (2009), Aksyolohycheskyj analyz paradyhmal'noj nauky yly o roly tsennostej v nauke [Axiological analysis of paradigmatic science or the role of values in science], PARAPAN, Kyiv, Ukraine.
25. Sitnik, G.P. Abramov, V.I. and Smoljanjuk, V.F. (2012), Gosudarstvennoe upravlenie v sfere nacional'noj bezopasnosti: slovar' — spravochnik [State management in the sphere of national security: Dictionary - reference book], NADU, Kyiv, Ukraine.
26. Surmin, Yu.P. Bakumenko, V.D. and Mykhnenko, A.M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
27. Teleshun, S.O. S'omin, S.V. and Tytarenko, O.R. (2008), Politychna analityka v systemi publichnoho upravlinnia [Political analysis in the system of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 13-14 2020, стор. 110 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент

M. Shevchenko

PhD in Philosophy, Associate Professor

ORCID:

0000-0002-1139-1970


В. А. Соколов

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

V. Sokolov

Applicant at the Department of Global Studies, Euro-integration and National Security Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0061-4112

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Соколов В. А. Парадигма аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки: від пізнання до дії. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 110–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.110

Shevchenko, M. and Sokolov, V. (2020), “National security analytical activities paradigm: from knowledge to action”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 110–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.