EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
О. І. Білик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.76

УДК: 316.663.2

О. І. Білик

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню історичних аспектів формування системи управління соціальними ризиками. Дослідження грунтується на глибокому ретроспективному аналізі, який дозволяє встановити етапи формування систем управління соціальними ризиками у світовій практиці. Це має принципове значення для раціоналізації соціальної політики, а в її рамках, зокрема, політики управління соціальними ризиками.. Ефективне функціонування такої системи має у свою чергу посилатися на історичне усвідомлення соціальних ризиків, принципи організації спільнот ризику. На думку авторки, дослідження, проведене з метою опису та пояснення ставлення до системи управління соціальними ризиками через призму еволюції соціальної держави, спрямоване на встановлення не лише думки щодо соціального забезпечення через системи соціального страхування, масштабів задоволення можливими вигодами, отриманих від цього страхування, та довіри до установи, пов'язаної з ними. Результатом цих досліджень також має бути діагностика ставлення суспільства та держав до ідей та правил системи управління соціальними ризиками, і зокрема визнання ступеня розуміння необхідності становлення соціального забезпечення шляхом створення відповідних механізмів. Тому важливо, враховуючи еволюцію розвитку соціальної держави, також відповісти на питання про можливість спрямування інших публічних інституцій, що охоплюють цю важливу сферу формування соціальних відносин в системі управління соціальними ризиками. В статті авторкою встановлено, що соціальний ризик має історичний характер, який пов'язаний як з технологічним, так і з культурним розвитком особистості. Доведено, що ключову роль в розробленні системи управління соціальними ризиками відгравали держави. Також виділено етапи становлення системи управління соціальними ризиками та на основі здійсненого аналізу побудовано схему методів публічного управління соціальними ризиками. На основі здійсненого аналізу було виділено стратегічні цілі в системі публічного управління соціальними ризиками, що дає змогу підвищити її ефективність.
The article is devoted to the study of historical aspects of the formation of the social risk management system. The study is based on a deep retrospective analysis that allows to establish the stages of formation of social risk management systems in world practice. This is of fundamental importance for the rationalization of social policy, and within its framework, in particular, the policy of social risk management. The effective functioning of such a system should, in turn, refer to the historical awareness of social risks, the principles of organization of risk communities. According to the author, the study, conducted to describe and explain the attitude to the social risk management system through the prism of the evolution of the social state, aims to establish not only opinions on Social Security through social security systems, the scale of satisfaction with the possible benefits derived from this insurance, and trust in the institution associated with them. The result of these studies should also be a diagnosis of the attitude of society and states to the ideas and rules of the social risk management system, and in particular recognition of the degree of understanding of the need for social security by creating appropriate mechanisms. Therefore, it is important, taking into account the evolution of the development of the social state, to also answer the question of the possibility of directing other public institutions covering this important sphere of social relations formation in the social risk management system. The author finds in the article that social risk has a historical character, which is associated with both technological and cultural development of the individual. It is proved that the state played a key role in the development of the social risk management system. The stages of formation of the social risk management system are allocated and a scheme of methods of public management of social risks was built on the basis of the performed analysis. Also based on the analysis, strategic goals were identified in the system of public management of social risks, which allows to increase its effectiveness.

Ключові слова: соціальний ризик; система управління соціальними ризиками; соціальне забезпечення; держава; соціальна політика.

Література

1. Кудлаєнко С.В. Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади./ С.В. Кудлаєнко // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. — 2017. — № 2 (1).— С. 206—209.
2. Кришень О.В. Сфера соціального забезпечення як соціальний пріоритет: порівняльний аналіз регіональних Стратегій-2020 / О.В. Кришень// Публічне адміністрування та національна безпека. — 2019. — № 6. —C. 67—90.
3. Халецька А.А. Контури соціальної політики держави: соціальна безпека/ А.А. Халецька// Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2010.— № 2.— C. 92—109.
4. Руженський М.М. Трансформація інститутів соціального захисту населення в транзитивній економіці. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н. К.: 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.01/2016/Ruzhenskyj_diss.PDF
5. Пігуль Н. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко // Вісник НБУ.— січень 2015 р. — С. 30—35.
6. Лібанова Е.М. Новий підхід до боротьби з бідністю: методи дослідження, результати, уроки для України / Е.М. Лібанова// Вісн. НАН України. — 2019. — № 12. — С. 43—53.
7. Tomchuk О. Development of the Human Potential of Ukraine in the Context of the Polish Experience/O Tomchuk // Економічний вісник Донбасу. — 2019. — С. 87—94.
8. Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. — поч. ХХІ ст.) Навчальний посібник / Б.Й. Тищик. — Львів: Світ, 2016. С. 56.
9. Паславська Н.Т. Cтановлення та розвиток конституційної юстиції ФРН: історико-правове дослідження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01.— Львів, 2015. 210 с.
10. Теорія держави та права: Навчальний посібник / за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. — Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
11. Europa 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. — Communication from the Commission, Brussels. 3 March 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal— content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020 &from=EN
12. World Social Protection Report 2017-19 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
13. Adema W., Fron P., Ladalque M. Is the European welfare state really more expensive?: indicators on social spending, 1980—2012; and a manual to the OECD social expenditure database (SOCX) // OECD Social, Employment and Migration Working Papers № 124. — Paris: OECD, 2011. — 131 p. P. 41.
14. Домбровська С. М. Державне управління у сфері безпеки соціальноеколого-економічних систем: монографія / С.М. Домбровська, В.В. Коврегін, А.Л. Помаза-Пономаренко, О.М. Колєнов. — Х.: НУЦЗУ, 2017. — 244 с.

O. Bilyk

FORMATION OF A SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIAL RISKS IN WORLD PRACTICE

Keywords: social risk; social risk management system; social security; state; social policy.

References

1. Kudlaienko, S. V. (2017), "State social policy in the field of economic relations: conceptual principles", Visn. Khmelnytskoho nats. un-tu. Ekonomichni nauky, vol. 2 (1), pp. 206 — 209.
2. Kryshen, O. V. (2019), "Social security as a social priority: a comparative analysis of regional strategies-2020", Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, vol. 6, pp. 67—90.
3. Khaletska, A. A. (2020), "Contours of social policy of the state: social security", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2, pp. 92—109.
4. Ruzhenskyj, M. M. (2016), "Transformation of social protection institutions for population in transition economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine, available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.01/2016/Ruzhenskyj_diss.PDF (Accessed 25 Dec 2020).
5. Pihul, N. and Liuta, О. Boiko, А. (2015), "Financial providing of social sphere in Ukraine", Visnyk NBU, vol. 1, pp. 30—35.
6. Libanova, E.M. (2019), "A new approach to fighting poverty: research methods, results, lessons for Ukraine", Visn. NAN Ukrainy, vol. 12, pp. 43—53.
7. Tomchuk, О.(2019), "Development of the Human Potential of Ukraine in the Context of the Polish Experience", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, рр. 87—94.
8. Tyshchyk, B.I. (2016), Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Novitnii chas (1918 r. — poch. KhKhI st.): navchalnyi posibnyk [History of the state and law of foreign countries. Modern times (1918 — early XXI century): textbook], Svit, Lviv, Ukraine.
9. Paslavska, N.T. (2015), "Formation and development of constitutional justice of Germany: historical and legal research", Ph.D. dissertation, legal sciences, Lviv, Ukraine.
10. Gusarev, S.D. and Tyhomyrov, O.D. (2017), Teoriia derzhavy ta prava: Navchalnyi posibnyk [Theory of State and Law: Textbook], NAVS, Osvita Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
11. European Commission (2010), "Europa 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. — Communication from the Commission", available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN (Accessed 25 Dec 2020).
12. International Labour Organization (2020), "World Social Protection Report 2017-19", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_604882.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
13. Adema, W. Fron, P. and Ladalque, M. (2011), "Is the European welfare state really more expensive?: indicators on social spending, 1980—2012; and a manual to the OECD social expenditure database (SOCX)", Employment and Migration Working Papers, Paris: OECD, vol. 124 131, pp. P. 41.
14. Dombrovska, S. M. Kovrehin, V. V. Pomaza-Ponomarenko, A. L. and Kolienov, O. M. (2017), Derzhavne upravlinnia u sferi bezpeky sotsialnoekoloho-ekonomichnykh system: monohrafiia [Public administration in the field of security of socio-ecological and economic systems: monograph], NUTsZU, Kharkiv, Ukraine.

№ 2 2021, стор. 76 - 81

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

О. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Bilyk

PhD in Economics" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-7110-7257

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.