EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
О. Б. Каламан, О. В. Пурцхванідзе

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.88

УДК: 35.07:159:316.46:303.01

О. Б. Каламан, О. В. Пурцхванідзе

ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено поняття лідер та лідерство взагалі та в сфері державних послуг зокрема. Виявлено значення та фактори формування "ефективного лідерства". Окреслено значення ефективного лідера в сфері надання державних послуг. Зображено роль ефективного лідера у побудові громадської довіри. Наведено критерії для визначення ефективного лідерства. Доведено, що ефективне лідерство — це мінливий процес, оскільки на нього впливає особистість лідера під час створення взаємозв'язку з людьми, якими він керує. Виявлено, що з точки зору публічних послуг, невідкладність ефективного лідера полягає в тому, що лідер повинен вміти залучати громадську організацію до надання відмінних суспільних послуг. Мета дослідження, що полягала у глибокому представленні ідеального стандарту ефективного лідерства, шляхом з'ясування сутності ефективного лідерства в сфері надання громадських послуг, була досягнена.

Ключові слова: лідер; лідерство; ефективне лідерство; державні послуги; громадськість; лідер в державній сфері.

Література

1. Болден Р., Гослінг Дж., Мартурано А., Деннісон П. Огляд теорії лідерства та систем компетентності. Центр досліджень лідерства. Великобританія: Університет Ексетера. 2003. 44 c.
2. Унгірвалу Ш.М. Лідерство. Журнал Соспієтал Фісіп Унмус. 2012. № 1. С. 20—37.
3. Форель Дж. Великі бренди — велика біда: уроки засвоюються важким шляхом. Вілі. 2016. 224 c.
4. Суджатно А. Національне керівництво відповідає на глобальні виклики. Журнал прозорості. 2012. № 5 (02). С. 32—49.
5. Санапія А.А. Виміри лідерства апаратів у перспективі державної служби: побудова довіри. Університет Андаласа. Преса, Паданг. 2006. С.17—28.
6. Дафт М.Ф., Альберт М., Хедоурі Ф. Менеджмент: підручник. СПб: Пітер, 2000. 832 с.
7. Гібсон Дж.Л., Иванцевич Дж., Доннеллі-мл. Дж.Х. Лідерство: теорії і моделі. Організації: поведінка, структура, процеси. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 361—424.
8. Джуелл Л. Індустріально-організаційна психологія: підручник для вузів. СПБ: Пітер, 2001. 20 с.
9. Нюстрем Дж.В., Девіс К. Керівництво і наділення владою. Організаційна поведінка. СПб: Пітер. 2000. С. 177—202.
10. Мучінскі П. Лідерство. Психологія, професія, кар'єра. СПб: Пітер, 2004. С.454—486.
11. Бендас Т.В. Психологія лідерства: навч. посібник. СПб.: Питер, 2009. 448 с.
12. Заболотна В.О. Основи лідерства в контексті вміння спрямовувати зусилля працівників в організації на досягнення мети. Психологічні основи управління персоналом: навч. посіб. К.: Гнозис, 2010. С. 86—112.
13. Вінарді. Лідерство в управлінні. Джакарта: Рінека Чіпта. 2010. 261 c.
14. Друкер П. Нові парадигми менеджменту. Форбс. 1998. № 7. C. 152—177.
15. Хадарі Н., Хадарі М. Ефективне лідерство. Джакарта: Університетська преса Гаджа Мада. 2012. 233 c.
16. Гостік А. Принцип моркви: як найкращі менеджери використовують визнання для залучення своїх людей, збереження таланту та прискорення роботи. Нью-Йорк: Вільна преса. 2009. 226 c.
17. Девіс К.А. Організаційна поведінка: поведінка людини на роботі. Коледж Макгро-Хілл. 1992. 608 с.
18. Хупер А, Поттер Дж. Бізнес лідерства: додавання стійкої цінності вашій організації. Ешгейт. 1997. 135 с.
19. Гамлін Р. Розвиток ефективної поведінки лідерства: значення управління, заснованого на фактичних даних. Огляд ділового лідерства. 2007. № 4. C. 1—16.
20. Тангкіліан Г. Н. С. Державне управління. Джакарта: Грасиндо. 2009. 345 c.
21. Големан Д. Лідерство, яке приносить результати. Гарвардский бізнес огляд. 2000. Вип. 78, № 2. С. 78—90.
22. Шейн Е., Шейн П. Організаційна культура та лідерство. Джон Вайлі та сини. 2016. 464 с.
23. Kalaman O., Kananykhina O., Solovey A., Beznis P. Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11, Вип. 1. С. 59—65.
24. Кац Д., Кан Р.Л. Соціальна психологія організацій. Уайлі. 1978. 838 с.

O. Kalaman, O. Purtskhvanidze

LEADERSHIP IN PUBLIC SERVICES: THEORETICAL ASPECT

Summary

The article examines the concept of leader and leadership in general and in the field of public services in particular. The importance and factors of formation of "effective leadership" are revealed. The importance of an effective leader in the field of public services is outlined. The role of an effective leader in building public trust is shown. Criteria for determining effective leadership are given. Effective leadership has been shown to be a changing process because it is influenced by the leader's personality when interacting with the people he or she leads. It was found that from the point of view of public services, the urgency of an effective leader is that the leader must be able to involve the public organization in the provision of excellent public services. The quality of public services is one of the strategic issues for public services that should be addressed in terms of gaining public trust. Therefore, an effective leader is an important opportunity to achieve this. The role of an effective leader in building public trust ideally includes internal opportunities related to mobility, providing all the resources of a highly productive apparatus and external organizations to try to explore people's expectations; establish good external communication to measure the quality of service and efforts; and the performance of the services that were provided. That is why the purpose of this study was to provide a deeper understanding of the ideal standard of effective leadership, by clarifying the essence of effective leadership in the provision of public services. Effective leadership is the culmination of a person's success in fulfilling the task of leadership. Every organization needs effective leadership because it can guarantee several benefits, such as the ability to influence subordinates and motivate them to work to the maximum to achieve the organization's goals, which in turn will create a favorable and positive work environment. The aim of the study, which was to deeply present the ideal standard of effective leadership, by elucidating the essence of effective leadership in the provision of public services, was achieved.

Keywords: leader; leadership; effective leadership; public services; public; leader in the public sphere.

References

1. Bolden, R. Gosling, J. Marturano, A. and Dennison, P. (2003), A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks, Centre for Leadership Studies, University of Exeter, Exeter, United Kingdom.
2. Ungirwalu, S.M. (2012), "Kepemimpinan", Jurnal Sopcietal Fisip Unmus, vol. 1, pp. 20—37.
3. Trout, J. (2016), Big brands, big trouble: lessons learned the hard way, Wiley, New York, USA.
4. Sujatno, A. (2012), "Kepemimpinan Nasional Menjawab Tantangan Global", Jumal Transparansi, vol. 5 (02), pp. 32—49.
5. Sanapiah, A.A. (2006), "Dimensi Kepemimpinan Aparatur dalam Perspektif Pelayanan Publik: Building the Trust", Andalas Univ, Press, Padang, pp. 17—28.
6. Daft, M.H. Al'bert, M. and Hedourі, F. (2000), Menedzhment [Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
7. Gibson, Dzh.L. Ivancevich, Dzh. and Donnelli-ml, Dzh.H. (2000), Liderstvo: Teorii i modeli. Organizacii: povedenie, struktura, process [Leadership: Theories and Models. Organizations: behavior, structure, processes], INFRA-M, Moscow, Russia.
8. Dzhujell, L. (2001), Industrial'no-organizacionnaja psihologija [Industrial-organizational psychology], Piter, St.Petersburg, Russia.
9. Njustrom, Dzh.V. and Djevis, K. (2000), Rukovodstvo i nadelenie vlast'ju. Organizacionnoe povedenie [Leadership and empowerment. Organizational behavior], Piter, St.Petersburg, Russia.
10. Muchinski, P. (2004), Liderstvo. Psihologija, professija, kar'era [Leadership. Psychology, profession, career], Piter, St.Petersburg, Russia.
11. Bendas, T.V. (2009), Psihologija liderstva [Leadership psychology], Piter, St.Petersburg, Russia.
12. Zabolotna, V.O. (2010), Osnovy liderstva v konteksti vminnia spriamovuvaty zusyllia pratsivnykiv orhanizatsii na dosiahnennia mety. Psykholohichni osnovy upravlinnia personalom [The basics of leadership in the context of directing the process of organizing to reach the goal. Psychological bases of personnel management], Hnozys, Kyiv, Ukraine.
13. Winardi (2010), Kepemimpinan Dalam Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta, India.
14. Drucker, P. (1998), "Management's New Paradigms", Forbes Magazine, no. 7, pp. 152—177.
15. Hadari, N. and Hadari M. (2012), Kepemimpinanyang Efektif, University Press Gadja Mada, Jakarta, India.
16. Gostik, A. (2009), The Carrot Principle: How the Best Managers Use Recognition to Engage Their People, Retain Talent, and Accelerate Performance, Free Press, New York, USA.
17. Davis, K.A. (1992), Organizational Behavior: Study Guide: Human Behavior at Work, McGraw-Hill College, New York, USA.
18. Hooper, A. and Potter, J. (1997), The business of leadership: adding lasting value to your organization, Ashgate, Aldershot, United Kingdom.
19. Hamlin, R.G. and Sawyer, J. (2007), "Developing effective leadership behaviours: The value of evidence-based management", Business Leadership Review, vol. 4 (4), pp. 1—16.
20. Tangkilian, H.N.S. (2009), Manajemen Publik. PT Gramedia, Jakarta, India.
21. Goleman, D. (2000), Leadership That Gets Results. Harvard business review, vol. 78 (2), pp. 78—90.
22. Schein, E. and Schein, P. (2016), Organizational Culture and Leadership, John Wiley & Sons, New York, USA.
23. Kalaman, O. Kananykhina, O. Solovey, A. and Beznis, P. (2019), "Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies", Food Industry Economics, vol. 11 (1), pp. 59—65.
24. Katz, D. and Kahn, R.L. (1978), The Social Psychology of Organizations, Wiley, New York, USA.

№ 2 2021, стор. 88 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-5586-7654


О. В. Пурцхванідзе

к. філос. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Purtskhvanidze

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-3111-7274

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.